Dostawy - 328987-2020

Submission deadline has been amended by:  379318-2020
14/07/2020    S134

Polska-Szczecin: Urządzenia komputerowe

2020/S 134-328987

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Arkońska 45
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 71-470
Państwo: Polska
E-mail: elzbieta.stypula-krotecka@nfz-szczecin.pl
Tel.: +48 914251161
Faks: +48 914251096
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz-szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nfz-szczecin.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://nfz-szczecin.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych

Numer referencyjny: WAG.261.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego:

1) komputerów stacjonarnych All-in-One w ilości 222. sztuk, w tym:

a) w wersji standardowej w ilości 40 sztuk (model 1a według Opisu przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ),

b) w wersji standardowej bez systemu operacyjnego w ilości 165 sztuk (model 1b według OPZ),

c) w wersji wydajniejszej w ilości 17 sztuk (model 1c według OPZ);

2) komputerów przenośnych wraz ze stacją dokującą w ilości 28 sztuk (model 1e według OPZ);

3) monitorów 23,8” w ilości 87 sztuk (model 1d według OPZ).

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30200000-7.

3. Miejsce realizacji dostaw: siedziba Zamawiającego.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 039 817.25 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego:

1) komputerów stacjonarnych All-in-One w ilości 222 sztuk, w tym:

a) w wersji standardowej w ilości 40 sztuk (model 1a według Opisu przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ),

b) w wersji standardowej bez systemu operacyjnego w ilości 165 sztuk (model 1b według OPZ),

c) w wersji wydajniejszej w ilości 17 sztuk (model 1c według OPZ);

2) komputerów przenośnych wraz ze stacją dokującą w ilości 28 sztuk (model 1e według OPZ);

3) monitorów 23,8” w ilości 87 sztuk (model 1d według OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena (C) / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Opcje systemu diagnostycznego komputerów stacjonarnych (Ds) / Waga: 12 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Opcje systemu diagnostycznego komputera przenosnego (Dp) / Waga: 12 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Opcje BIOS komputerów stacjonarnych (Bs) / Waga: 8 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Opcje BIOS komputera przenosnego (Bp) / Waga: 8 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 039 817.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 45 ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy, każda po minimum 80 sztuk komputerów stacjonarnych lub/i przenośnych.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, warunek musi spełniać co najmniej jeden (1) podmiot.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Platforma zakupowa Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw zostanie dokonana ocena ofert, a następnie zostanie zbadane, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przekaże:

a) oświadczenia/dokumenty dotyczące komputerów stacjonarnych model 1a, 1b i 1c:

A1) wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80 plus przez zasilacz wewnętrzny zainstalowany w komputerze stacjonarnym model 1a, 1b i 1c; w przypadku, gdy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy.

Wydruki 80 plus muszą być potwierdzone przez producenta lub należy do nich dołączyć informację producenta (np. wydruk ze strony producenta) potwierdzającą, iż wskazane przez Wykonawcę zasilacze spełniają wymóg 80 plus,

A2) wydruk potwierdzający poprawność współpracy komputera stacjonarnego model 1a, 1b i 1c z zamawianymi systemami operacyjnymi, potwierdzający certyfikację rodziny produktów, bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera (informacja producenta np. wydruk ze strony producenta),

A3) certyfikat ISO 9001 producenta,

A4) certyfikat ISO 27001 producenta,

A5) deklarację zgodności CE,

A6) certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: (http://tcocertified.com/product-finder/) – wydruk z strony lub certyfikat Epeat dla Polski i Energy Star,

A7) informację producenta (np. wydruk ze strony producenta) potwierdzającą spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram,

A8) informację producenta (np. wydruk ze strony producenta) potwierdzającą, że głośność jednostki centralnej mierzona jest zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296, w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) i wynosi maksymalnie 26 dB,

A9) informację producenta (np. wydruk ze strony producenta) potwierdzającą, że oferowany komputer model 1a, 1b I 1c wyposażony jest w ekran z funkcją eliminującą migotanie oraz w redukcję szkodliwych promieni niebieskiego światła,

A10) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

A11) certyfikat ISO 9001 partnera serwisowego producenta na świadczenie usług serwisowych (złożenie certyfikatu tylko w przypadku, gdy serwis będzie wykonywany przez partnera serwisowego producenta),

A12) informację producenta komputera (np. wydruk ze strony producenta) potwierdzającą jego autoryzację dla firmy będącej partnerem serwisowym (tylko w przypadku, gdy serwis będzie wykonywany przez partnera serwisowego producenta);

b) oświadczenie dotyczące monitora model 1d:

B1) certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241,

B2) certyfikat EPEAT Silver oraz Energy Star,

B3) informację producenta (np. wydruk ze strony producenta) potwierdzającą, że oferowany monitor wyposażony jest w ekran z funkcją eliminującą migotanie oraz w redukcję szkodliwych promieni niebieskiego światła,

b4) certyfikat ISO 9001 partnera serwisowego producenta na świadczenie usług serwisowych,

B5) informację producenta komputera (np. wydruk ze strony producenta) potwierdzającą jego autoryzację dla firmy będącej partnerem serwisowym,

B6) oświadczenie producenta monitora, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;

c) oświadczenia/dokumenty dotyczące komputera przenośnego model 1e:

C1) certyfikat ISO 9001 producenta,

C2) certyfikat ISO 14001 producenta,

C3) certyfikat ISO 27001 producenta,

C4) deklaracja zgodności CE,

C5) informację producenta (np. wydr...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2020