Diensten - 329335-2016

23/09/2016    S184

België-Brussel: Ondersteuning van het beheer van Galileo-satellietregistraties — Monitu

2016/S 184-329335

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Postadres: Oudergemselaan 45
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1764
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning van het beheer van Galileo-satellietregistraties — Monitu.

Referentienummer: 576/PP/GRO/SAT/16/9277.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38112100 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige aanbestedingsprocedure beoogt de gunning van een dienstenovereenkomst voor de controle van het BR IFIC („satellietregistraties”) van de ITU en de uitvoering van de technische analyses, alsook de voorbereiding van en deelname aan de jaarlijkse „Resolutie 609”-overlegvergadering van aanbieders van wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GNSS).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. De analyse van de bekendmaking van het BR IFIC van de ITU om de potentiële gevolgen te identificeren voor de programma's van de Europese wereldwijde satellietnavigatiesystemen (EGNSS), Galileo en Egnos, de verstrekking van advies over de coördinatievereisten van EGNSS ITU, en het onderhouden van een database die de aanhoudende vooruitgang van de ITU-coördinatie voor de EGNSS-programma's volgt.

2. technische ondersteuning ad hoc.

3. Analyse met betrekking tot de „Resolutie 609”-overlegbijeenkomst voor Galileo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Europees GNSS-programma.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/11/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2016
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal and Institutional Aspects (J2), adres van het kantoor: Oudergemselaan 45, 1049 Brussel, BELGIË.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2016