Tjänster - 329335-2016

23/09/2016    S184

Belgien-Bryssel: Stöd till förvaltningen av registrering av satelliter inom ramen för Galileo – Monitu

2016/S 184-329335

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Postadress: avenue d'Auderghem 45
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1764
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till förvaltningen av registrering av satelliter inom ramen för Galileo – Monitu

Referensnummer: 576/PP/GRO/SAT/16/9277.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38112100 Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta upphandlingsförfarande syftar till att tilldela ett tjänstekontrakt för övervakning av ITU:s radiobyrås cirkulär för internationell frekvensinformation (Radio Bureau International Frequency Information Circular – BR IFIC) (registrering av satelliter) samt utförande av tekniska analyser, förberedelse för samt deltagande i det årliga samrådsmötet ”Resolution 609” för aktörer inom globala satellitnavigeringssystem (GNSS).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

1. Analys av publiceringen av ITU:s BR IFIC för att fastställa potentiella konsekvenser för programmen för de europeiska globala satellitnavigeringssystemen (European GNSS – EGNSS), Galileo och Egnos, tillhandahållande av rådgivning avseende ITU:s samordningskrav för EGNSS och underhåll av en databas som spårar de pågående framstegen inom ITU:s samordning för EGNSS-programmen.

2. Tekniskt stöd ad hoc.

3. Analys med anknytning till samrådsmötet ”Resolution 609” för Galileo.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: europeiska GNSS-programmet.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/11/2016
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 8 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/11/2016
Lokal tid: 14:30
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal and Institutional Aspects (J2), kontorsadress: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/09/2016