Leveringen - 329394-2022

20/06/2022    S117

Tsjechië-Praag: Pâté

2022/S 117-329394

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa státních hmotných rezerv
Nationaal identificatienummer: 48133990
Postadres: Šeříková 616/1
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 15000
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Lucie Leipertová
E-mail: lleipertova@sshr.cz
Telefoon: +420 222806235
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sshr.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/SSHR
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00015100
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://nen.nipez.cz/portal/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

21-095.4 Paštika - pořízení a ochraňování

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15131310 Pâté
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 150 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále „HR paštik“ nebo také „paštik“) b) ochraňování 150 tun paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 4: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 5: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 6: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik;

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 713 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ Česko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maximálně 2 skladovací zařízení dodavatele v souladu s jeho nabídkou, na území České republiky. Blíže viz. ZD

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 285 500.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ Česko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maximálně 2 skladovací zařízení dodavatele v souladu s jeho nabídkou, na území České republiky. Blíže viz. ZD

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 285 500.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 3: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ Česko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maximálně 2 skladovací zařízení dodavatele v souladu s jeho nabídkou, na území České republiky. Blíže viz. ZD

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 285 500.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 4: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ Česko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maximálně 2 skladovací zařízení dodavatele v souladu s jeho nabídkou, na území České republiky. Blíže viz. ZD

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 285 500.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 5: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ Česko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maximálně 2 skladovací zařízení dodavatele v souladu s jeho nabídkou, na území České republiky. Blíže viz. ZD

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 285 500.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 6: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ Česko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maximálně 2 skladovací zařízení dodavatele v souladu s jeho nabídkou, na území České republiky. Blíže viz. ZD

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 285 500.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

K prokázání profesní způsobilosti dodavatel doloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. živnostenské oprávnění pro „Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 228 zákona - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022