Supplies - 32946-2022

21/01/2022    S15

Poland-Legnica: Laboratory reagents

2022/S 015-032946

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postal address: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-220
Country: Poland
Contact person: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telephone: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Internet address(es):
Main address: www.szpital.legnica.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Reference number: WSzSL/FZ-51/21
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents - LA21
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kart żelowych do badań immunohematologicznych, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych wraz z najem analizatora immunohematologicznego do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z osprzętem oraz oprogramowaniem, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ (stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo-cenowy).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 302 175.80 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers - PA01
48180000 Medical software package - LA01 - LA41 - LA21
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Main site or place of performance:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kart żelowych do badań immunohematologicznych, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych wraz z najem analizatora immunohematologicznego do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z osprzętem oraz oprogramowaniem, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ (stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo-cenowy).

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku 2A do SWZ.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w Rozdziale XX.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. KRYTERIA OCENY OFERT:

a) Cena - 60 %,

b) Parametry funkcjonalno- użytkowe analizatora – 20 %,

c) Zdalne usuwanie wad i usterek przedmiotu najmu – 10 %,

d) Termin wykonywania dostaw pilnych –10%,

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 5.100,00 zł

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-581689
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Diahem AG Diagnostics Products
National registration number: CH- 106.032.128
Postal address: CH-8180
Town: BÜLACH
NUTS code: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Country: Switzerland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 302 175.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022