Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 329539-2022

20/06/2022    S117

Polska-Wysokie Mazowieckie: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 117-329539

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Adres pocztowy: Ludowa 15
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-200
Państwo: Polska
E-mail: anna.niemyjska@wysokiemazowieckie.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wysokiemazowieckie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie

Numer referencyjny: Or.271.7.2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego).

3. W ramach dostawy Wykonawca wykona wdrożenie środowiska wirtualnego odpornego na awarie. Rozwiązanie oparte będzie o klaster wirtualizacyjny dla systemów aplikacyjnych podłączony do macierzy dyskowej za pomocą złączy FC16Gb lub 32Gb.

4. W zakresie systemu zabezpieczenia danych zostanie wykorzystana funkcjonalność kopii wewnętrznych macierzy oraz backup maszyn wirtualnych z bazą danych na serwer plików. W zakresie ochrony całego środowiska zostaną wykorzystane funkcjonalności oprogramowania backupu zainstalowane na wydzielonym serwerze wirtualnym, pełniącym funkcję backupu.

5. Całe środowisko będzie chronione przed zagrożeniami z zewnątrz sieci za pomocą zintegrowanego rozwiązania bezpieczeństwa sieci - UTM.

6. System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji.

7. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej).

8. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje użytkowe oraz subskrypcyjne okresowe [np. na aktualizację systemu zabezpieczeń] na min. okres zaoferowanej gwarancji na urządzenie na którym licencje są instalowane; nośniki instalacyjne, instrukcje.

9. Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy - dotyczy wszystkich elementów systemu – o ile w specyfikacji i/lub ofercie nie wyszczególniono inaczej (np. baterie UPS).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje Kierownika Projektu / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, nr RPMP.08.01.00-12.00-20-001/20.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ i załącznikach do niego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

1)Jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu kompleksowego informatycznego systemu pracującego w technologii Web’owej, który zawierał rozwiązanie typu multiportal internetowy oraz rozwiązanie klasy CMS wraz z integracją z minimum 1 systemem informatycznym i była wykonana na rzecz jednostki sektora finansów publicznych o wartości usługi co najmniej 800 000 zł brutto.

2)Dwie usługi zrealizowane w ramach projektu e-usług, na dostawę, wdrożenie i utrzymanie portalu dla e-usług (w ramach portalu powinny być uruchamiane minimum e-usługi obejmujące: składanie podań i uzyskiwanie powiadomień dotyczących podań drogą elektroniczną; składanie wniosków i uzyskiwanie odpowiedzi na wnioski drogą elektroniczną; wysyłanie elektronicznych decyzji oraz odwołań; otrzymywanie ogłoszeń, monitów oraz powiadomień drogą elektroniczną) wraz z oferowaną szyną danych klasy ESB o wartości co najmniej 800 000 zł brutto dla jednostki sektora finansów publicznych, w tym przynajmniej jedna z usług musiała obejmować w swoim zakresie dostawę lub integracje z istniejącym systemem EOD, systemem płatności elektronicznych oraz świadczenie e-usług publicznych w zakresie planowania przestrzennego na 3 i 4 poziomie dojrzałości umożliwiającym dwukierunkową interakcję przez Internet i wykonanie wszystkich czynności koniecznych do załatwiania danej sprawy.

3)Jedną dostawę zrealizowaną w ramach projektu dotyczącego e-usług na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-usług obejmującego uruchomienie co najmniej 10 e-usług oraz oferowaną szynę integracyjną klasy ESB o wartości co najmniej 800 000 zł brutto dla jednostki sektora finansów publicznych. System szyny integracyjnej ESB musiał integrować co najmniej 5 systemów i udostępniać usługi sieciowe dla co najmniej 20 tysięcy użytkowników z wykorzystaniem logowania użytkowników za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl).

2. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum następującymi osobami:

1)Kierownik Projektu (1 osoba)

2)Główny Architekt (1 osoba)

3)Specjalista ds. integracji (1 osoba)

4)Programiści (2 osoby)

5)Konsultanci (3 osoby)

6)Specjalista ds. wdrożenia (1 osoba)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Szczegółowy opis warunków znajduje się w Rozdziale VI. SWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 12 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie opisanym w rozdziale VIII SWZ

2.oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

4.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie opisanym w rozdziale VIII SWZ

5.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu dostaw lub usług wykonanych (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis zawiera rozdział VI ust. 1 pkt 1.4.1 – wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ;

6.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis zawiera rozdział VI ust. 1 pkt 1.4.2 – wzór stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ;

7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty szczegółowo opisane w SWZ rozdział VIII.

8.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ" - szczegółowy opis składania JEDZ zawarto w SWZ rozdz. VIII.

9Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

10Zamawiający informuje, że szczegółowy opis dotyczący przetwarzania danych osobowych zawarł w SWZ rozdział XXIII.

11.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 13000 zł, szczegóły w SWZ rozdział XII

12.Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

13.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy:

-W celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga przedłożenia kopii lub oryginału materiałów producenta w postaci elektronicznej, w języku kraju producenta lub innym, z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę, umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie ze wskazaniem, której pozycji asortymentowej w danym Zadaniu dotyczy. W przypadku braku parametru w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

-Próbkę zaoferowanego przez Wykonawcę Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodną z Wymaganiami dla próbki oraz sposobem i zakresem prezentacji, które stanowią Załącznik nr 9 do SWZ)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022