Leveringen - 329552-2022

20/06/2022    S117

Frankrijk-Grenoble: Stadsmeubilair

2022/S 117-329552

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CEA Grenoble
Postadres: 17 Rue des Martyrs
Plaats: Grenoble Cedex 9
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38054
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. Akouete D'ALMEIDA
E-mail: akouete.dalmeida@gmail.com
Telefoon: +33 438785631
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cea.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose d'abris vélos sur le site du CEA Grenoble

Referentienummer: B22-03392-AD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928400 Stadsmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24 Isère
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre d'une durée de 36 mois peut être reconduit pour une période supplémentaire de 12 mois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022