Услуги - 329613-2017

Компактен изглед

23/08/2017    S160

Бeлгия-Брюксел: Запазване и ангажиране на места в оторизирани и/или одобрени ясли в Брюксел (съществуващи или които ще бъдат създадени)

2017/S 160-329613

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 14.7.2017 г., 2017/S 133-271344)

Европейска комисия, CSM 1 05/P001, 1049 Bruxelles, БЕЛГИЯ. За контакти: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Тел. +32 22986989. Факс +32 22960570. Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

11.9.2017 (17:30), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

14.9.2017 (10:00), местно време.

(...)

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

18.9.2017 (17:30), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

25.9.2017 (10:00), местно време.

(...)