Leveringen - 329739-2022

20/06/2022    S117

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Motorvoertuigen

2022/S 117-329739

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia de la Fundación Canaria de Juventud Ideo
Nationaal identificatienummer: G35657048
Postadres: Avda. Primero de Mayo, 12 Pl. 3ª dcha.
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Postcode: 35002
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia de la Fundación Canaria de Juventud Ideo
E-mail: juridico@fundacionideo.com
Telefoon: +34 928366600
Fax: +34 928433757
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FbTuAztve89vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=P7ibmp3FeUQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FbTuAztve89vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

El objeto del contrato será la contratación del suministro de quince vehículos nuevos preferentemente eléctricos en la modalidad de renting para la Fundación Canaria de Juventud Ideo según lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Referentienummer: 7/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

El objeto del contrato será la contratación del suministro de quince vehículos nuevos preferentemente eléctricos en la modalidad de renting para la Fundación Canaria de Juventud Ideo según lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 712 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE I (vehículos para la isla de Gran Canaria)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE I (vehículos para la isla de Gran Canaria)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Abonos km no realizado / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Limpieza vehículos / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Mayor nº km año / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Menor cargo por km adicional / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Plataforma / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Pre entrega de vehículos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Sustitución neumáticos / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 480.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 posibles prórrogas (el total del contrato podrán ser 6 años) punto 12 Cuadro Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE II (vehículos para la isla de Tenerife)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE II (vehículos para la isla de Tenerife)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Abonos km no realizado / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Limpieza vehículos / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Mayor nº km año / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Menor cargo por km adicional / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Plataforma / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Pre entrega de vehículos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Sustitución neumáticos / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 287 520.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 posibles prórrogas (el total del contrato podrán ser 6 años) punto 12 Cuadro Características del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar

No prohibición para contratar

No estar incurso en incompatibilidades

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Cumplimiento con las obligaciones tributarias

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Trabajos realizados

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Véase punto 13 del Cuadro de Características del PCAP

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Plataforma de Contratación del Sector Público

Datos de Dirección:

Calle: Avenida Primero de Mayo, nº 12, 3º Derecha

CP: 35002

Población: Las Palmas de Gran Canaria

País: España

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: Solicitar acceso

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Fundación Canaria de Juventud IDEO
Postadres: Avenida Primero de Mayo, nº 12, 3º Derecha
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35002
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022