Leveringen - 329739-2022

20/06/2022    S117

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Motorvoertuigen

2022/S 117-329739

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia de la Fundación Canaria de Juventud Ideo
Nationaal identificatienummer: G35657048
Postadres: Avda. Primero de Mayo, 12 Pl. 3ª dcha.
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Postcode: 35002
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia de la Fundación Canaria de Juventud Ideo
E-mail: juridico@fundacionideo.com
Telefoon: +34 928366600
Fax: +34 928433757
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FbTuAztve89vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

El objeto del contrato será la contratación del suministro de quince vehículos nuevos preferentemente eléctricos en la modalidad de renting para la Fundación Canaria de Juventud Ideo según lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Referentienummer: 7/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 712 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE I (vehículos para la isla de Gran Canaria)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 480.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 posibles prórrogas (el total del contrato podrán ser 6 años) punto 12 Cuadro Características del PCAP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE II (vehículos para la isla de Tenerife)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 287 520.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 posibles prórrogas (el total del contrato podrán ser 6 años) punto 12 Cuadro Características del PCAP.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022