Diensten - 329748-2020

14/07/2020    S134

België-Gent: Reiniging van gebouwen

2020/S 134-329748

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WoninGent cvba-so
Nationaal identificatienummer: 0400.032.156_525075
Postadres: Lange Steenstraat 54
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.woningent.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381254
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381254
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WoninGent+cvba-so-2020-023+RC+Schoonmaak-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale huisvesting
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020-023: raamovereenkomst voor het schoonmaken en onderhouden van gemeenschappelijke delen in diverse woningcomplexen te Gent

Referentienummer: WoninGent cvba-so-2020-023 RC Schoonmaak-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

2020-023: de onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor het schoonmaken en onderhouden van gemeenschappelijke delen van een deel van het patrimonium van WoninGent inclusief het documenteren van poetsrondes. Onder gemeenschappelijke delen wordt o.a. verstaan inkomhallen, traphallen, liften, deuren, bergingen, garages, [...]. En dit zowel periodiek als ‘op afroep’.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911100 Reinigen van accommodatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor het schoonmaken en onderhouden van gemeenschappelijke delen van een deel van het patrimonium van WoninGent inclusief het documenteren van poetsrondes. Onder gemeenschappelijke delen wordt o.a. verstaan inkomhallen, traphallen, liften, deuren, bergingen, garages, [...]. En dit zowel periodiek als ‘op afroep’.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/08/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020