Leveringen - 329752-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Groningen: Netwerken

2022/S 117-329752

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Noorderpoort
Postadres: Verzetsstrijderslaan 4
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9727 CE
Land: Nederland
E-mail: inkoop@noorderpoort.nl
Telefoon: +31 505977400
Fax: +31 505977409
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noorderpoort.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.noorderpoort.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=96DE887E-AB54-E067-382FDAB0CFB61205
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=96DE887E-AB54-E067-382FDAB0CFB61205
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WAN DF_EVPN verbindingen 2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32400000 Netwerken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer die WAN verbindingen voor Noorderpoort kan leveren conform de door de Opdrachtgever gestelde functionele en technische eisen, met de volgende subdoelstellingen:

- Standaardiseren, structureren en garanderen van het aanbod, waarbij het aantal in gebruik zijnde type verbindingen beperkt is en de beschikbaarheid van deze verbindingen maximaal gegarandeerd kan worden;

- Duidelijke, transparante, eerlijke en controleerbare SLA structuur op de afgenomen verbindingen, die gegarandeerd kan worden door Opdrachtnemer;

- Duidelijke en eerlijke prijsafspraken die er voor zorgen dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet verrast wordt met onverwachte kosten;

- Flexibiliteit creëren met betrekking tot het kunnen uitbreiden en inkrimpen van het aantal WAN verbindingen en/of het kunnen opschalen of afschalen van de in gebruik zijnde WAN verbindingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 388 430.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32561000 Glasvezelverbindingen
32415000 Ethernetnetwerk
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
72720000 WAN-diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever heeft verschillende locaties die als onderdeel van deze opdracht ontsloten dienen te worden middels WAN verbindingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging, onder dezelfde condities en voorwaarden, van maximaal 3x2 Jaar. De totale looptijd van de Overeenkomst bedraagt, inclusief verlengingsopties, 12 Jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Noorderpoort wenst de volgende opties te kunnen uitoefenen.

1) Op- en afschalen van de snelheden

2) Het toevoegen en ontkoppelen van locaties

3) Het wijzigen van type verbinding van managed naar unmanaged v.v.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Op 27 januari 2022 heeft Noorderpoort eveneens een opdracht voor WAN verbindingen op TenderNed gepubliceerd. De aankondiging daarvan is op de TED gepubliceerd met nummer 2022/S 022-054117. De aanbesteding met dit nummer is gestaakt.

Deze nieuwe publicatie komt in de plaats voor die van 27 januari 2022 en bevat minder geschiktheidseisen. De geschiktheidseisen zijn op onderdelen aangepast.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Financiële en economische draagkracht:

- Ge1a: Verklaring accountant

- Ge1b: Verklaring verzekering

Eventuele minimumeisen:

a) te beschikken over voldoende financiële- en economische draagkracht voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de eventuele overeenkomst;

b) dat hem geen mogelijke claims bekend zijn of gedurende de periode van de uitvoering van de overeenkomst geen investeringen noodzakelijk zijn die zijn bedrijf in een zodanige positie kan brengen dat de financieel-economische draagkracht of de continuïteit daarvan in gevaar kan worden gebracht;

c) dat de laatst afgegeven accountantsverklaring (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) geen zogenoemde ‘continuïteitsparagraaf’ bevat;

d) dat hij adequaat verzekerd is (beroeps- en/of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voor de uitvoering van de Opdracht en dat hij zich, indien de overeenkomst met hem wordt gesloten, gedurende de duur van de uitvoering van de Opdracht(en) adequaat verzekerd houdt voor minimaal € 1.000.000 per gebeurtenis met max. € 2.000.000 per jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid:

- Ge2a: Bewijs van kerncompetenties 1 en 2

Ge2b: Bewijs van maatregelen om de informatiebeveiliging te waarborgen

Eventuele minimumeisen:

Ge2a Kerncompetenties:

Minimaal 1 referentie per kerncompetentie waaruit blijkt dat inschrijver beschikt over de volgende kerncompetenties:

1. Kerncompetentie 1

Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met

Het leveren van minimaal vier EVPN verbindingen voor 4 locaties alsmede het onderhoud en het beheer van deze aansluitingen ten behoeve van een WAN bij dezelfde opdrachtgever.

2. Kerncompetentie 2

Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met

Het leveren van darkfiber verbindingen alsmede het onderhoud en het beheer van deze aansluitingen ten behoeve van een WAN bij dezelfde opdrachtgever.

Ge2b Informatiebeveiliging

Inschrijver dient te beschikken over een kwaliteitszorgsysteem met een scope dat betrekking heeft op de EVPN verbindingen van deze Opdracht.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Indien Geïnteresseerde een klacht heeft over deze aanbesteding, kan Geïnteresseerde deze klacht conform de Algemene Klachtenregeling Noorderpoort indienen. Zie hiervoor:

https://www.noorderpoort.nl/media/2544/klachtenregeling-noorderpoort-aanbestedingstrajecten.pdf

Op 27 januari 2022 heeft Noorderpoort eveneens een opdracht voor WAN verbindingen op TenderNed gepubliceerd. De aankondiging daarvan is op de TED gepubliceerd met nummer 2022/S 022-054117. De aanbesteding met dit nummer is gestaakt.

Deze nieuwe publicatie komt in de plaats voor die van 27 januari 2022 en bevat minder geschiktheidseisen. De geschiktheidseisen zijn op onderdelen aangepast.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gedurende 20 kalenderdagen na bekendmaking van de gunningsbeslissing.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022