Építési beruházás - 329768-2017

23/08/2017    S160

Magyarország-Budapest: Tematikus szórakoztatópark építése

2017/S 160-329768

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosító szám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Telefon: +36 12734936
Fax: +36 12734986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe: http://www.zoobudapest.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állat és növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keret.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212120 Tematikus szórakoztatópark építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 32 698 551 169.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya – Építési beruházás: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében”.

Az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Előzmények:

A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.

Az Ajánlatkérő 24.4 2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú határozatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik.

Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05/07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma: BP-05/07/00048-6/2016).

Közbeszerzés mennyisége:

Munkagödör kiemelés kb. 114 600 m3.

Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.

Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m3 mennyiségben.

Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyiségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnás egységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter.

Tetőlefedés 3 rétegű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m2 felületen.

Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.

Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.

Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m3.

Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m3.

Gépészeti szerelés kb. 33 000 m2-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőteljesítménnyel és körülbelül 400 000 m3/h befújandó légmennyiséggel.

Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m3 mennyiségben, körülbelül 4 000 m2 vízzáró vasbetonszerkezettel.

Erősáramú szerelés kb. 33 000 m2-en.

Gyengeáramú szerelés és/vagy előkészítő szerelés kb. 33 000 m2-en.

Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):

Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m2.

Akvárium – 1 szint (- 2 m): 2 013 m2.

Földszint (± 0 m): 14 911 m2.

1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m2.

2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m2.

3. emelet (lombkorona): 501 m2.

Biodóm összesen 32 709 m2.

Jegyárusító épület 312 m2.

Mindösszesen: 33 021 m2.

A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

CPV: 45210000.

45111000.

45112000.

45310000.

45350000.

71220000.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban megadva; min. 0,05 %/nap – max. 0,11 %/nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Organizációs terv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Műszaki ütemterv megfelelősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Acélszerkezet, vízzáró vasbeton szerkezet és vízszigetelés mintavétel és minőségbiztosítási eljárások rendje / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott.

Indokolás:

Ajánlatkérő 2016. október 19. napján a Kbt. II. rész XV. Fejezet 81. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési eljárást indított „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” tárgyában TED 2016/S 203-366421 azonosítószámon megjelent ajánlati felhívással. Ajánlatkérő 2017. február 14. napján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította. Ajánlatkérő megállapítja, hogy Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keret

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/08/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Közös ajánlattevő (vezető tag): Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): vilati Szerelő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: vilati@vilati.hu
Telefon: +36 18804700
Internetcím: http://www.vilati.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 32 698 551 169.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— tervezés,

— villamos felelős műszaki vezetői tevékenység ellátása,

— daruzási tevékenység,

— műszaki gépek,

— felszereltség biztosítása,

— mérnök szakértői tevékenység ellátása,

— geodéziai szolgáltatások,

— monolit vasbeton szerkezetek építési munkái,

— acélszerkezeti munkák kivitelezése,

— lakatosszerkezetek szerelése,

— felvonó szerelési munkák,

— szakipari munkák egyes részeinek kivitelezése,

— audiovizuális rendszerek,

— hangosítás egyes részeinek telepítése,

— gépészeti munkák egy részének kivitelezése,

— közműépítési munkák,

— kertépítési munkák,

— útépítési munkák,

— forgalomtechnikai munkák elvégzése,

— öntözőrendszer kivitelezési munkái,

— hulladék elszállítása és kezelése,

— szakhatósági szakfelügyeletek,

— őrzés és vagyonvédelmi feladatok ellátása,

— laborvizsgálatok elvégzése,

— daruzási tevékenység,

— cölöpfúrási tevékenység,

— kotrási tevékenység.

II) Ajánlattevők.

1. Közös ajánlattevők:

Vezető neve: Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.).

Adószám: 14776355-2-44.

Tag 1 neve: VILATI SZERELŐ (1037 Budapest, Bojtár u. 53.).

Adószám: 25440661-2-41.

2.Ajánlattevő: STRABAG-MML Magas-és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)).

Adószám: 14008915-4-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2017