Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 32982-2022

21/01/2022    S15

България-Плевен: Горива

2022/S 015-032982

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД
Национален регистрационен номер: 114532352
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ КОЧЕВ №.8-А
Град: гр. Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: ODET EROL ZEKIRI-DUSHKOVA
Електронна поща: juristaop@umbalpln.com
Телефон: +359 64886113
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.umbalpleven.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20613
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на горивата, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на Техническа оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя)- Приложение № 2  и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 409 027.67 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на горивата, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на Техническа оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя)- Приложение № 2  и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

Горивата обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А – 98/99/100, Дизелово гориво, газ "Пропан бутан". Оферираните горива, трябва да отговарят на данните от Техническата оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя) – Приложение № 2 и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

Количествата на горивата, посочени в Приложение № 1 към документацията, са предвидени за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Тези количества са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а в зависимост от своите потребности и финансова обезпеченост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 168-439303
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 28301
Наименование:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/12/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
Национален регистрационен номер: 121759222
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе №.90 ет.20
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 409 218.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 409 027.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2022