Доставки - 32982-2022

21/01/2022    S15

България-Плевен: Горива

2022/S 015-032982

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД
Национален регистрационен номер: 114532352
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ КОЧЕВ №.8-А
Град: гр. Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: ODET EROL ZEKIRI-DUSHKOVA
Електронна поща: juristaop@umbalpln.com
Телефон: +359 64886113
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.umbalpleven.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20613
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на горивата, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на Техническа оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя)- Приложение № 2  и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 409 027.67 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на горивата, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на Техническа оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя)- Приложение № 2  и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

Горивата обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А – 98/99/100, Дизелово гориво, газ "Пропан бутан". Оферираните горива, трябва да отговарят на данните от Техническата оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя) – Приложение № 2 и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

Количествата на горивата, посочени в Приложение № 1 към документацията, са предвидени за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Тези количества са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а в зависимост от своите потребности и финансова обезпеченост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 168-439303
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 28301
Наименование:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/12/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
Национален регистрационен номер: 121759222
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе №.90 ет.20
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 409 218.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 409 027.67 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2022