Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 329871-2022

20/06/2022    S117

Bulgarije-Ruse: Kleine vrachtwagentjes

2022/S 117-329871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OBShtINA RUSE
Nationaal identificatienummer: 000530632
Postadres: pl. SVOBODA No..6
Plaats: gr.Ruse
NUTS-code: BG323 Русе / Ruse
Postcode: 7000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kamen Hristov Hristov
E-mail: k.hristov@ruse-bg.eu
Telefoon: +359 82881710
Fax: +359 82834413
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://obshtinaruse.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на фабрично нов пикап

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Система за управление динамичната устойчивост на автомобила

Разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент

Активен контрол на сцеплението

Антиблокираща система

Клетка предпазваща купето от деформации

Асистент за потегляне по наклон

Автоматични халогенни фарове с автоматични дневни светлини

Фарове за мъгла

Електрически регулируеми странични огледала

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 56 173.98 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Система за управление динамичната устойчивост на автомобила

Разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент

Активен контрол на сцеплението

Антиблокираща система

Клетка предпазваща купето от деформации

Асистент за потегляне по наклон

Автоматични халогенни фарове с автоматични дневни светлини

Фарове за мъгла

Електрически регулируеми странични огледала

Система за намаляване на поднасяне при теглене на ремарке

Система контролираща потъването и изправянето при рязко спиране и потегляне, както и при неравности на пътя

Допълнителна защита на ходовата част и резервоара

Вана за товарното отделение

Защитна кора на вратата на товарното отделение

Странични степенки

Централно заключване на вратите с дистанционно

Заключване на вратата на товарното отделение

Мигачи интегрирани в страничните огледала

Подсилено окачване

Блокиране на задния диференциал

LED задни стоп светлини

Радио/CD система с Bluetooth

Мултифункционален LCD дисплей в приборното табло

Борд компютър

Климатик

Резервно колело в пълен размер

      Кандидатът да е официален представител на марката с която кандидатства;

      Кандидатът да притежава или да има сключен договор с лицензиран сервиз в гр. Русе за поддръжка на автомобила, с който кандидатства;

      Автомобилът да бъде произведен през или след 2021 г.

Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

1. Доставка на фабрично нов пикап 

Изпълнителят извършва доставка на пикапа до гр. Русе

След доставката се подписва приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя. Изпълнителят изготвя проект на приемо-предавателен протокол преди извършване на доставките и го съгласува с Възложителя.

2. Гаранционно обслужване   

2.1. Гаранция от минимум 3 години или 100 000 км.

      2.2.  В гаранционния срок изпълнителят отстранява изцяло за своя сметка и в определен срок възникнали повреди/дефекти, вкл. доставка на необходимите части и материали, както и сервизно обслужване на автомобила.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 021-051335
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47397
Benaming:

Доставка на фабрично нов пикап

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: НИКОМ-РУСЕ ООД
Nationaal identificatienummer: 117635158
Postadres: бул. ХРИСТО БОТЕВ №.1
Plaats: гр. Русе
NUTS-code: BG323 Русе / Ruse
Postcode: 7000
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 233.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 173.98 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022