Leveringen - 329871-2022

20/06/2022    S117

България-Русе: Камионетки (пикапи)

2022/S 117-329871

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА РУСЕ
Национален регистрационен номер: 000530632
Пощенски адрес: пл. СВОБОДА №.6
Град: гр.Русе
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: Камен Христов Христов
Електронна поща: k.hristov@ruse-bg.eu
Телефон: +359 82881710
Факс: +359 82834413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://obshtinaruse.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на фабрично нов пикап

II.1.2)Основен CPV код
34131000 Камионетки (пикапи)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Система за управление динамичната устойчивост на автомобила

Разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент

Активен контрол на сцеплението

Антиблокираща система

Клетка предпазваща купето от деформации

Асистент за потегляне по наклон

Автоматични халогенни фарове с автоматични дневни светлини

Фарове за мъгла

Електрически регулируеми странични огледала

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 56 173.98 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34131000 Камионетки (пикапи)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на фабрично нов пикап при следните минимални изисквания:

Обем на двигателя – не по малко от 2 200 см3 – дизел Максимална мощност - не по малко от 150 к.с.

Гориво - дизел

Максимален въртящ момент – не по малко от 400 Nm

Трансмисия – 6 степенна механична

Предаване – 4x4

Комбиниран разход – до 10 л. на 100 км.

Екологична норма – Euro 6

Кабина - двойна

Обща дължина – над 5 300 мм.

Обща широчина до 2100 мм.

Междуосие – над 3000 мм.

Пътен просвет – над 220 мм.

Система за управление динамичната устойчивост на автомобила

Разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент

Активен контрол на сцеплението

Антиблокираща система

Клетка предпазваща купето от деформации

Асистент за потегляне по наклон

Автоматични халогенни фарове с автоматични дневни светлини

Фарове за мъгла

Електрически регулируеми странични огледала

Система за намаляване на поднасяне при теглене на ремарке

Система контролираща потъването и изправянето при рязко спиране и потегляне, както и при неравности на пътя

Допълнителна защита на ходовата част и резервоара

Вана за товарното отделение

Защитна кора на вратата на товарното отделение

Странични степенки

Централно заключване на вратите с дистанционно

Заключване на вратата на товарното отделение

Мигачи интегрирани в страничните огледала

Подсилено окачване

Блокиране на задния диференциал

LED задни стоп светлини

Радио/CD система с Bluetooth

Мултифункционален LCD дисплей в приборното табло

Борд компютър

Климатик

Резервно колело в пълен размер

      Кандидатът да е официален представител на марката с която кандидатства;

      Кандидатът да притежава или да има сключен договор с лицензиран сервиз в гр. Русе за поддръжка на автомобила, с който кандидатства;

      Автомобилът да бъде произведен през или след 2021 г.

Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

1. Доставка на фабрично нов пикап 

Изпълнителят извършва доставка на пикапа до гр. Русе

След доставката се подписва приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя. Изпълнителят изготвя проект на приемо-предавателен протокол преди извършване на доставките и го съгласува с Възложителя.

2. Гаранционно обслужване   

2.1. Гаранция от минимум 3 години или 100 000 км.

      2.2.  В гаранционния срок изпълнителят отстранява изцяло за своя сметка и в определен срок възникнали повреди/дефекти, вкл. доставка на необходимите части и материали, както и сервизно обслужване на автомобила.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 021-051335
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 47397
Наименование:

Доставка на фабрично нов пикап

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/06/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: НИКОМ-РУСЕ ООД
Национален регистрационен номер: 117635158
Пощенски адрес: бул. ХРИСТО БОТЕВ №.1
Град: гр. Русе
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Пощенски код: 7000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 56 233.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 56 173.98 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/06/2022