Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 329903-2022

20/06/2022    S117

Spanje-Valencia: Voertuigen met vierwielaandrijving

2022/S 117-329903

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
Nationaal identificatienummer: A46299988
Postadres: Avda. de las Cortes Valencianas, 20
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia / València
Postcode: 46015
Land: Spanje
Contactpersoon: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
E-mail: direccion@vaersa.com
Telefoon: +34 961971900
Fax: +34 961971983
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vaersa.com
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=J03BQUXZ1loQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

Referentienummer: PAS 22/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 536 364.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1. Picks ups. Enmiendas medioambientales. Vehículos con doble cabina que deberán transportar de manera habitual de 3 a 5 ocupantes.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia / València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1. Picks ups. Enmiendas medioambientales. Vehículos con doble cabina que deberán transportar de manera habitual de 3 a 5 ocupantes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: RED DE TALLERES / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: VALORACION MEDIOAMBIENTAL / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE 2. Picks up plan prevención incendios forestales. Vehículos con cabina extra que deberán transportar de manera habitual 2 ocupantes.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia / València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE 2. Picks up plan prevención incendios forestales. Vehículos con cabina extra que deberán transportar de manera habitual 2 ocupantes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: RED DE TALLERES / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: VALORACION MEDIOAMBIENTAL / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 235-616148
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4945
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lote 1. Picks ups. Enmiendas medioambientales. Vehículos con doble cabina que deberán transportar de manera habitual de 3 a 5 ocupantes.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LEASEPLAN SERVICIOS SA
Nationaal identificatienummer: A78007473
Postadres: Avda. Bruselas, 8 - Parque Empresarial Arroyo de la Vega
Plaats: Alcobendas
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28108
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 612 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 536 364.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, planta 8
Plaats: madrid
Postcode: 28008
Land: Spanje
Internetadres: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022