Leveringen - 329929-2022

20/06/2022    S117

Polen-Koszalin: Bedrijfsmachines

2022/S 117-329929

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Postadres: Rynek Staromiejski 6-7
Plaats: Koszalin
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Postcode: 75-007
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Telefoon: +48 943488656
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.koszalin.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji

Referentienummer: BZP-8.271.1.14.2022.EM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji, w podziale na 8 zadań:

Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki szkła;

Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów BIO;

Zadanie nr 3: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła;

Zadanie nr 4: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych;

Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO;

Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie;

Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie;

Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu z silnikiem CNG do selektywnej zbiórki szkła.

1) Pojazd wraz z zabudową (nadwoziem) musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.

2) Pojazd należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

3) Silnik pojazdu zasilany CNG*.

* Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z późniejszymi zmianami).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 do Rozdziału II SWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) / Weging: 20%
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na podwozie / Weging: 20%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 4: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych.

1) Pojazd wraz z zabudową (nadwoziem) musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.

2) Pojazd należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

3) Silnik pojazdu zasilany CNG*.

* Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z późniejszymi zmianami).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 4 do Rozdziału II SWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) / Weging: 20%
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na podwozie / Weging: 20%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO.

1) Pojazd wraz z zabudową (nadwoziem) musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.

2) Pojazd należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

3) Silnik pojazdu zasilany CNG*.

* Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z późniejszymi zmianami).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 5 do Rozdziału II SWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) / Weging: 20%
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na podwozie / Weging: 20%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000 Bedrijfsmachines
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
42914000 Recyclage-uitrusting
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45222100 Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa istniejącej sortowni odpadów zlokalizowanej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 6 do Rozdziału II SWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne maszyn i urządzeń / Weging: 20%
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 20%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
42990000 Diverse machines voor specifieke doeleinden
42996000 Machines voor de afvalwaterbehandeling
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8 do Rozdziału II SWZ.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne instalacji / Weging: 30%
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady / Weging: 10%
Prijs - Weging: 60%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 060-154799
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Zadanie nr 4: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający Gmina Miasto Koszalin unieważnił, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), postępowanie na Gospodarkę o obiegu zamkniętym w Koszalinie służącą gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji na:

1) Zadanie nr 3: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła, jako że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia;

2) Zadanie nr 4: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych, jako że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia;

3) Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO, jako że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia;

4) Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, jako że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia;

5) Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, jako że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

2. Aktualnie trwa procedowanie w zakresie:

1) Zadania nr 1: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki szkła;

2) Zadania nr 2: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów BIO;

3) Zadania nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

3.Zamawiający otrzymał wstępną promesę zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uwaga! Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia – dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 – jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane (art. 257 ustawy PZP).

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do publikacji w Dz.U. UE w dniu 15 czerwca 2022 r. odnosi się do części/Zadań unieważnionych (zachowano numerację dla tych części/Zadań), tj. Zadania nr 3, 4, 5, 6 i 8.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Rozdziale I pkt 21 SWZ oraz w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022