Supplies - 32999-2022

21/01/2022    S15

Poland-Zegrze: Miscellaneous food products

2022/S 015-032999

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
National registration number: 142917040
Postal address: ul. Juzistek 2
Town: Zegrze
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-131
Country: Poland
Contact person: Jadwiga Żurowska
E-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl
Telephone: +48 261883782
Fax: +48 261883868
Internet address(es):
Main address: www.26wog.wp.mil.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Wojskowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych

Reference number: ZP/30/2022
II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 478 203.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.

3. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania osób żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego.

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.

6. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

7. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Postępowanie w trybie wolnej ręki na podstawie art. 305 ust. 1 zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w związku z otrzymanym zadaniem zabezpieczenia Zespołu Zadaniowego LOGISTYK w Składzie Materiałowym Hajnówka na podstawie pisma nr 25596/21 z dn. 26.10.2021 r. Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zabezpieczenia Zespołu Zadaniowego LOGISTYK II w m. Biała Podlaska na podstawie Zarządzenia Operacyjnego Nr 316/DSO 2 RBLog/2021 Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej z dnia 09.11.2021 r.. Ze względu na wyjątkową sytuację Wynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zmówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ROBS Sp. z o.o.
National registration number: 5361902991
Town: Ożarów Mazowiecki
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-850
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 477 837.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w rozdziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022