Leveringen - 330051-2022

20/06/2022    S117

Zweden-Ludvika: Banden voor normale en zware voertuigen

2022/S 117-330051

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Upphandlingscenter FBR
Nationaal identificatienummer: 212000-2270
Postadres: Ludvika kommun
Plaats: Ludvika
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 77182
Land: Zweden
E-mail: stefan.gehrke@ludvika.se
Telefoon: +46 240-86628
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upphandlingscenterfbr.se
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Däck och däckservice

Referentienummer: GNU 2022/24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BORLÄNGE - Personbilar och Lätta transportfordon

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FALUN - Personbilar och Lätta transportfordon

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HEDEMORA - Personbilar och Lätta transportfordon

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LUDVIKA - Personbilar och Lätta transportfordon

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SÄTER - Personbilar och Lätta transportfordon

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BORLÄNGE - Tunga fordon

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FALUN - Tunga fordon

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HEDEMORA - Tunga fordon

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LUDVIKA - Tunga fordon

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SÄTER - Tunga fordon

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
34351000 Banden voor normale auto's
34352000 Banden voor zwaar gebruik
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 050-127302

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

BORLÄNGE - Personbilar och Lätta transportfordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vianor AB
Nationaal identificatienummer: 556185-1063
Postadres: Östra Ringleden
Plaats: Vara
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 534 22
Land: Zweden
E-mail: urban.person@vianor.com
Telefoon: +46 706808986
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 507 801.50 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 2
Benaming:

FALUN - Personbilar och Lätta transportfordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vianor AB
Nationaal identificatienummer: 556185-1063
Postadres: Östra Ringleden
Plaats: Vara
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 534 22
Land: Zweden
E-mail: urban.person@vianor.com
Telefoon: +46 706808986
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 467 810.70 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 3
Benaming:

HEDEMORA - Personbilar och Lätta transportfordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hedemora Däckservice AB
Nationaal identificatienummer: 556795-6866
Postadres: Brunnsjögatan 8
Plaats: Hedemora
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 77635
Land: Zweden
E-mail: hedemoradackservice@telia.com
Telefoon: +46 225-10986
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 196 280.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 4
Benaming:

LUDVIKA - Personbilar och Lätta transportfordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dahlgren's i Dalarna AB
Nationaal identificatienummer: 556676-4477
Postadres: Faluvägen 58
Plaats: Ludvika
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 77136
Land: Zweden
E-mail: dackgross@icloud.com
Telefoon: +46 70-3721493
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 645 090.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Däck och däckservice

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

BORLÄNGE - Tunga fordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vianor AB
Nationaal identificatienummer: 556185-1063
Postadres: Östra Ringleden
Plaats: Vara
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 534 22
Land: Zweden
E-mail: urban.person@vianor.com
Telefoon: +46 706808986
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 180.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

FALUN - Tunga fordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vianor AB
Nationaal identificatienummer: 556185-1063
Postadres: Östra Ringleden
Plaats: Vara
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 534 22
Land: Zweden
E-mail: urban.person@vianor.com
Telefoon: +46 706808986
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 180.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

HEDEMORA - Tunga fordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hedemora Däckservice AB
Nationaal identificatienummer: 556795-6866
Postadres: Brunnsjögatan 8
Plaats: Hedemora
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 77635
Land: Zweden
E-mail: hedemoradackservice@telia.com
Telefoon: +46 225-10986
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 440.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

LUDVIKA - Tunga fordon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dahlgren's i Dalarna AB
Nationaal identificatienummer: 556676-4477
Postadres: Faluvägen 58
Plaats: Ludvika
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 77136
Land: Zweden
E-mail: dackgross@icloud.com
Telefoon: +46 70-3721493
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 163 640.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Däck och däckservice

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022