Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 330062-2021

02/07/2021    S126

Итaлия-Испра: Поддръжка, инженерно ориентирани научни и технически услуги за Европейската соларна тестова инсталация

2021/S 126-330062

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.2 — Energy Efficiency and Renewables
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8830
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка, инженерно ориентирани научни и технически услуги за Европейската соларна тестова инсталация

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/1669-PIN
II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

JRC възнамерява да сключи договор с изпълнител за услуги по техническа помощ за отдела за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия в JRC. Тези услуги могат да обхващат услуги по поддръжка за лабораторно оборудване, включително хардуер и свързан софтуер, но също и инженерно ориентирани научни и технически услуги за проектиране, интегриране на разработки и изграждане на измервателни и други автоматизирани системи и експериментални инсталации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
71350000 Инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги
50411000 Услуги по ремонт и поддържане на измервателни уреди и апарати
50412000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване
50413000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за проверка
50430000 Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати
50800000 Различни услуги по ремонт и поддържане
51100000 Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия
51200000 Услуги по инсталиране на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддръжка, инженерно ориентирани научни и технически услуги за Европейската соларна тестова инсталация.

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
09/08/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/06/2021