Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 330062-2021

02/07/2021    S126

Taliansko-Ispra: Údržba, inžinierske vedecké a technické služby pre Európsky inštitút pre testovanie solárnych systémov

2021/S 126-330062

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.2 – Energy Efficiency and Renewables
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8830
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba, inžinierske vedecké a technické služby pre Európsky inštitút pre testovanie solárnych systémov

Referenčné číslo: JRC/IPR/2021/OP/1669-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

JRC plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytnutie služieb technickej podpory pre oddelenie pre energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie (Energy Efficiency and Renewables Unit) na pracovisku JRC. Tieto služby môžu zahŕňať služby údržby pre laboratórne vybavenie vrátane hardvéru a súvisiaceho softvéru, ale aj vedecké a technické služby súvisiace s inžinierskymi prácami pri návrhu, integrácii, vývoji a montáži meracích a iných automatizačných systémov a experimentálnych zariadení.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
71320000 Inžinierske projektovanie
71350000 Inžiniersko-vedecké a technické služby
50411000 Opravy a údržba meracích prístrojov
50412000 Opravy a údržba skúšobných prístrojov
50413000 Opravy a údržba kontrolných prístrojov
50430000 Opravy a údržba presných zariadení
50800000 Rôzne opravárske a údržbárske služby
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
51200000 Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), TALIANSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Údržba, inžinierske vedecké a technické služby pre Európsky inštitút pre testovanie solárnych systémov.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
09/08/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/06/2021