Supplies - 33020-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Servers

2022/S 015-033020

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Postal address: p. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Gałecka
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Telephone: +48 226956685
Fax: +48 226956687
Internet address(es):
Main address: https://bip.mazowieckie.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu serwerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Reference number: BOU-IV.272.49.2021
II.1.2)Main CPV code
48820000 Servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu serwerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

część I – zakup, dostawa, i instalacja macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem,

część II – zakup, dostawa i instalacja biblioteki taśmowej wraz z wyposażeniem

część III – zakup, dostawa i instalacja serwerów

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 839 427.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa, i instalacja macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233000 Media storage and reader devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, i instalacja macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1a do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzorze umowy) stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres udzielenia gwarancji / Weighting: 33
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 7
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i instalacja biblioteki taśmowej wraz z wyposażeniem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233160 Tape streamers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja biblioteki taśmowej wraz z wyposażeniem . Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1b do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzorze umowy) stanowiącym Załącznik nr 2b do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres udzielenia gwarancji / Weighting: 33
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 7
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i instalacja serwerów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja serwerów. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1c do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzorze umowy) stanowiącym Załącznik nr 2c do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres udzielenia gwarancji / Weighting: 33
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 7
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 169-441542
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zakup, dostawa, i instalacja macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Centrum Informatyki "ZETO" S.A.
Postal address: Skorupska 9
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-048
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 511 711.23 PLN
Total value of the contract/lot: 306 903.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zakup, dostawa i instalacja biblioteki taśmowej wraz z wyposażeniem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Centrom Informatyka "ZETO" S.A.
Postal address: Skorupska 9
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 14-048
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 122 016.95 PLN
Total value of the contract/lot: 75 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zakup, dostawa i instalacja serwerów

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Centrum Informatyki "ZETO" S.A.
Postal address: Skorupska 9
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-048
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 287 229.67 PLN
Total value of the contract/lot: 457 524.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP (art. 505-590 ustawy PZP) przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP,

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w 6.1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.6 i 21.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022