Roboty budowlane - 330258-2021

Submission deadline has been amended by:  341483-2021
02/07/2021    S126

Francja-Saint-Gilles-Croix-de-Vie: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 126-330258

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Adres pocztowy: ZAE Le Soleil Levant, CS 63669, Givrand
Miejscowość: Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Kod NUTS: FRG05 Vendée
Kod pocztowy: 85806
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Lucie Beynie
E-mail: l.beynie@payssaintgilles.fr
Tel.: +33 251555555
Faks: +33 251542446
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.payssaintgilles.fr
Adres profilu nabywcy: http://www.marches-securises.fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.marches-securises.fr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.marches-securises.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construction du poste de relèvement principal

Numer referencyjny: MP 2021-065
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

La présente consultation a pour objet la réalisation des prestations nécessaires à la construction du poste de relèvement principal de 700 m3/h pour la future station d'épuration du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Le marché qui sera conclu à l'issue de cette procédure comprend les études et les prestations nécessaires à la réalisation des travaux conformément aux garanties souscrites par le titulaire.

Il comprend également la mise au point, la mise en régime, l'observation en marche industrielle des nouvelles installations et leur conduite durant les essais de garantie.

PSE obligatoire: police d'assurance tous risques chantier.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG05 Vendée
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Station d'épuration, route du Sel, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

II.2.4)Opis zamówienia:

La présente consultation a pour objet la réalisation des prestations nécessaires à la construction du poste de relèvement principal de 700 m3/h pour la future station d'épuration du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Le marché qui sera conclu à l'issue de cette procédure comprend les études et les prestations nécessaires à la réalisation des travaux conformément aux garanties souscrites par le titulaire.

Il comprend également la mise au point, la mise en régime, l'observation en marche industrielle des nouvelles installations et leur conduite durant les essais de garantie.

PSE à renseigner obligatoirement: police d'assurance tous risques chantier.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché, dans les trois ans qui suivent la notification du présent marché, pour la réalisation de prestations similaires exécutées par le titulaire en application des dispositions de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront identiques à celles du présent marché.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Nantes
Adres pocztowy: 6 quai de l'Île-Gloriette, BP 24111
Miejscowość: Nantes
Kod pocztowy: 44041
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Tel.: +33 240994600
Adres internetowy: http://nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021