Leveringen - 330327-2022

20/06/2022    S117

Duitsland-Bonn: Reddingsvoertuigen

2022/S 117-330327

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 101-278913)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesstadt Bonn - Referat Vergabedienste
Postadres: Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53111
Land: Duitsland
E-mail: referatvergabedienste@bonn.de
Telefoon: +49 228772600
Fax: +49 228779619666
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bonn.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bundesstadt Bonn - Lieferung von drei Rettungswagen für den Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn

Referentienummer: BN-2022-3339
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114110 Reddingsvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von drei Rettungswagen für den Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 101-278913

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
In plaats van:
Datum: 31/08/2023
Te lezen:
Datum: 31/12/2023
VII.2)Overige nadere inlichtingen: