Leveringen - 330348-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Amersfoort: Aanhangwagens

2022/S 117-330348

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 081-217693)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbosbeheer
Nationaal identificatienummer: 261881072
Postadres: Smallepad 5
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3811 MG
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacco Heldoorn
E-mail: sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staatsbosbeheer.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer

Referentienummer: P21-408
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223300 Aanhangwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer t.b.v. Staatsbosbeheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 081-217693

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 21-06-2022

Plaatselijke tijd: 13:30

Te lezen:

Datum: 27-06-2022

Plaatselijke tijd: 09:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vanwege aanvullende nota van inlichtingen is de inschrijfdatum gewijzigd