Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 330348-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Amersfoort: Aanhangwagens

2022/S 117-330348

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 081-217693)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbosbeheer
Nationaal identificatienummer: 261881072
Postadres: Smallepad 5
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3811 MG
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacco Heldoorn
E-mail: sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staatsbosbeheer.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer

Referentienummer: P21-408
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223300 Aanhangwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer t.b.v. Staatsbosbeheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 081-217693

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 21-06-2022

Plaatselijke tijd: 13:30

Te lezen:

Datum: 27-06-2022

Plaatselijke tijd: 09:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vanwege aanvullende nota van inlichtingen is de inschrijfdatum gewijzigd