Lieferungen - 330365-2022

20/06/2022    S117

Polen-Breslau: Medizinische Geräte

2022/S 117-330365

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268347)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Postanschrift: UL. BOROWSKA 213
Ort: WROCŁAW
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-556
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magda Jellin
E-Mail: mjellin@usk.wroc.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.usk.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.usk.wroc.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wro

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.242.414.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 10 pakietów

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268347

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 04/07/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 17/09/2022
muss es heißen:
Tag: 01/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 04/07/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

7. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie konieczność zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3) o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysu ofertowego.

9. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorys ofertowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonego do umowy kosztorysu ofertowego, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały ww. kosztorysie ofertowym , w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami w każdym przypadku co najmniej 3 dostawców, producentów etc.

10. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym w przypadku:

1) wad w Dokumentacji Projektowej, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z wymogami Zamawiającego, konieczności zmian w Dokumentacji Projektowej wynikających z potrzeb Zmawiającego, które nie zostały ujęte w Dokumentacji Projektowej,

2) konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z Przedmiotem Umowy.

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 10 ust. 1 lub zmiany terminu zakończenia realizacji poszczególnych etapów, o których mowa w § 6 ust. 1 w przypadku:

1) wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy albo opóźnienia przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia za faktury przejściowe o okres przekraczający 30 dni, o okres trwania opisanych okoliczności, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,

2) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego, o okres trwania opóźnienia, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,

3) przekraczającej 7 (siedem) dni roboczych zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, pod warunkiem, iż Wykonawca wezwał Zamawiającego na piśmie do ich przekazania, o okres zwłoki nie dłuższy jednak niż o 6 miesięcy,

4) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, które związane będą z realizacją Przedmiotu Umowy, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, o okres niezbędny do realizacji powyższych aktów, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,

5) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, o okres opóźnienia, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,

6) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o okres niezbędny do wykonania tychże robót dodatkowych zgodnie ze sztuką budowlaną nie dłuższy jednak niż o 6 miesięcy,

7) konieczności sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej, o czas niezbędny na przygotowanie przedmiotowej ekspertyzy, nie dłuższy niż o 60 dni.

12. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, o których mowa w ust. 11 pkt 6) dopuszcza się zmianę w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wysokość zmian wynagrodzenia zostanie ustalona według zasad określonych w ust. 6 powyżej.

13. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt 1) oraz 6) powyżej Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością.

14. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy.

15. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane skrócenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, bez konieczności sporządzania aneksu w tej mierze.

16. W przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, dotychczasowego Podwykonawcę zastępuje nowy, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

17. Wprowadzanie zmian w niniejszej umowie, w przypadkach w niej przewidzianych nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia powyżej 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3).

18. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku zwłoki w dostawie i instalacji Urządzenia, sprzętu, objętego Przedmiotem Umowy przekraczającego termin, o którym mowa w § 10 ust. 1 o ponad 3 miesiące. Prawo do odstąpienia od umowy, z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym, Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

20. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy, jeżeli w Robotach budowlanych, o których mowa w § 7 niniejszej umowy wystąpią wady lub usterki lub zainstalowany sprzęt w ramach Robót budowlanych będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia powstałe na każdym etapie realizacji lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole przyczyny odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy, Robót budowlanych, sprzętu oraz wyznaczy dodatkowy termin na usunięcie nieprawidłowości, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy w powyższym zakresie, w całości lub w części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21. Odstąpienie zgodnie z ust. 19 oraz ust. 20 powyżej oraz ust. 22 poniżej może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 21 dni roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu lub wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający składa w terminie 60 dni liczonych od zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

22. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego wobec stwierdzenia, że dostarczone Urządzenie, sprzęt, objęty Przedmiotem Umowy, Przedmiot Umowy nie odpowiada parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu Przedmiotu Umowy Wykonawcy na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu część zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia w zależności od tego jakiej części dotyczy niezgodność: a)Urządzenia, b)Narzędzi c)Robót budowlanych , d)Sprzętu i infrastruktury IT), o której mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty postawienia Przedmiotu Umowy do dyspozycji Wykonawcy.

23. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

Okres obowiązywania zamówienia :

- dla pakietu nr 1:

1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi etapowo:

1) Etap I - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji, w tym instalacji IT, zgodnie z załączonym PFU i pozostałymi dokumentami, według następującego harmonogramu:

a) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego koncepcję;

b) w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy;

c) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje projekt budowlany i w ciągu 2 dni złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, a w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę przedstawi odpowiednie oświadczenie projektanta i informację z właściwego urzędu; w przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy ppoż termin przygotowania projektu budowlanego zostanie wydłużony o czas niezbędny do pozyskania przedmiotowej ekspertyzy nie dłużej jednak niż o 60 dni, wówczas projekt budowlany Wykonawca zobowiązany jest przygotować z zachowaniem terminu określonego w zdaniu pierwszym wydłużonego o czas niezbędny do pozyskania ekspertyzy, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy;

d) w terminie do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przedstawi decyzję (jeśli jest wymagana) tj. do 97 dni od daty podpisania umowy);

e) w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje projekty wykonawcze pełnobranżowe;

f) w przypadku konieczności uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, po jej uprawomocnieniu w ciągu 5 dniu od pisemnego wniosku Wykonawcy, Zamawiający przekaże teren budowy (w przypadku braku decyzji, na wniosek Wykonawcy po dopełnieniu oświadczeń w tym zakresie);

g) w terminie do 120 dni od daty przekazania terenu budowy - wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, w tym demontaż oraz utylizacja istniejącego sprzętu/wyposażenia ;

h) odbiory przez instytucje zewnętrzne nastąpią w terminie do 150 dni od dnia przekazania terenu budowy;

i) Protokolarny odbiór prac etapu I nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wraz z informacją o przeprowadzonych odbiorach;

2) Etap II – protokolarny odbiór prac instalacyjnych Urządzenia, sprzętu i wyposażenia meblowego, wykonanie integracji i dostarczenie licencji oraz wymaganej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni w terminie do 30 dni po zakończeniu Etapu I, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

3) Etap III – szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w terminie do 14 dni od protokolarnego odbioru prac instalacyjnych oraz wyposażenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pomieszczenia tj. po zakończeniu Etapu II.

- dla pakietów nr 2-10 : w terminie do 84 dni licząc od dnia wysłania zamówienia.

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy - DOTYCZY PAKIETÓW 2-10.

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ilości przedmiotu umowy oraz wartości umowy w sytuacji gdy nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy wraz z proporcjonalną zmianą wysokości wynagrodzenia.

4. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany zagrożenia epidemiologicznego, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie:

a) terminu realizacji dostawy poprzez jego wydłużenie, o czas umożliwiający realizację dostawy nie dłuższy jednak niż 1 miesiąc od dnia wskazanego w § 3 ust. 2;

b) asortymentu będącego przedmiotem umowy poprzez jego zastąpienie innym asortymentem, spełniającym warunki określone w ust. 10 poniżej.

Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i będą obowiązywać przez okres występowania okoliczności „siły wyższe”. Po jej ustaniu Strony powrócą do pierwotnych zapisów umownych w drodze aneksu do umowy.

5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

6. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiającego o dokonanie zmian w zakresie skrócenia terminu obowiązywania umowy, które nie może przekraczać okresu 4 miesięcy liczonych od pierwotnie ustalonej daty końcowej obowiązywania umowy. Obowiązek wykazania wpływu okoliczności określonych w zdaniu pierwszym na realizację umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiającego.

7. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.

8. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową,

b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

c) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

9. Zmiana, o której mowa w ust. 9 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

11. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

12. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany zagrożenia epidemiologicznego, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu, poprzez jego wydłużenie o czas występowania okoliczności „siły wyższej” nie dłużej jednak niż o 180 dni. Jeżeli czas występowania „siły wyższej” przekracza 180 dni Strony mogą rozwiązać przedmiotową umowę, bez naliczania kar umownych. Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy.

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany zagrożenia epidemiologicznego, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu, poprzez jego wydłużenie o czas występowania okoliczności „siły wyższej” nie dłużej jednak niż o 180 dni. Jeżeli czas występowania „siły wyższej” przekracza 180 dni Strony mogą rozwiązać przedmiotową umowę, bez naliczania kar umownych. Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej realizacji w przypadku wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiającego o dokonanie zmian w zakresie zmiany terminu realizacji o czas niezbędny do przeciwdziałania okolicznościom, który nie może być dłuższy niż do dnia 30 grudnia 2024 r. Obowiązek wykazania wpływu okoliczności określonych w zdaniu pierwszym na realizację umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiającego.

5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny Przedmiotu Umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.

6. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie jej Przedmiotu Umowy, w szczególności Robót budowlanych poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w sytuacji konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy/Robót budowlanych związana będzie z odpowiednią – proporcjonalną zmianą wynagrodzenia, jego stosownym zwiększeniem lub obniżeniem. Wysokość zmian wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o kosztorys ofertowy załączony do oferty, przy czym w zakresie materiałów, prac, które nie występowały ww. kosztorysie ofertowym, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami w każdym przypadku co najmniej 3 dostawców, producentów. Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy/Robót budowlanych nie mogą spowodować zmian w wysokości wynagrodzenia przekraczającej kwoty 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3).