Diensten - 330418-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Amsterdam: Reinigingsdiensten

2022/S 117-330418

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vervoerregio Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 331691324
Postadres: Jodenbreestraat 25
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1011NH
Land: Nederland
Contactpersoon: Vincent van den Berghe
E-mail: contractbeheer@vervoerregio.nl
Telefoon: +31 205273700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vervoerregio.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Contractbeheer
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@vervoerregio.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vervoerregio.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Markconsultatie Facilitaire dienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) is voornemens haar facilitaire dienstverlening uit te besteden. Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding die gepubliceerd zal worden op 1 augustus 2022, houdt de VRA een marktconsultatie in de vorm van een fysieke bijeenkomst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79992000 Receptiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 800.000

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/06/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022