Tjenesteydelser - 330504-2017

23/08/2017    S160    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Søborg: Indsamling af fast byaffald

2017/S 160-330504

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Anja Hoff Hansen
Telefon: +45 39575894
E-mail: anjaha@gladsaxe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.gladsaxe.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.gladsaxe.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indsamling af affald i Gladsaxe Kommune.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511100
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gladsaxe Kommune udbyder følgende 3 kontrakter med kontraktopstart den 1.6.2018:

1) Kontrakt om indsamling af dagrenovation

2) Kontrakt om indsamling af storskrald og

3) Kontrakt om indsamling af haveaffald (for uddybning henvises til bilag med delaftaler).

I Gladsaxe Kommune er der ca. 69 000 indbyggere og ca. 1 700 haver i haveforeninger. Der er ca. 32 000 parcelhuse, rækkehuse, tæt-lavboliger og etageboliger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Indsamling af dagrenovation i Gladsaxe Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den nuværende ordning for dagrenovation skal videreføres i perioden fra 1.6.2018 til 14.4.2019 (10½ mdr.). Mindstekravet til indsamlingsbilerne er frem til 14.4.2019 er at de skal opfylde EURO V.

Den 15.4.2019 indfører Gladsaxe Kommune en ny ordning som betyder, at dagrenovation fremover skal kildesorteres og opdeles i restaffald og madaffald. Den nye ordning indføres først ved parcel- og rækkehuse samt ved kommunens institutioner. Fra 2020 påbegyndes indsamling af restaffald og madaffald i etageejendomme og i andre bebyggelser med fælles affaldsløsninger. Mindstekravet til indsamlingsbilerne er fra den 15.4.2019, at de skal opfylde EURO VI og anvende gas som drivmiddel. De anvendte komprimatorbiler skal tillige senest den 15.4.2019 være udstyrede med en eldreven lift og komprimatorenhed.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delkontrakten kan forlænges med op til 2 gange et år, dvs. i perioden fra 1.6.2023 til 31.5.2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 1 indeholder 4 optioner, som henholdsvis omfatter

a) Uddeling af informationsmateriale

b) Opbevaring af køkkenposer

c) Udbringning af køkkenposer til etageejendomme og tæt-lav bebyggelser samt

d) Tømning af beholdere med mikro-komprimatorbil.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Indsamling af storskrald i Gladsaxe Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling af storskrald er opdelt i 7 ordninger:

1) Rutebaseret indsamling af 8 storskraldsfraktioner ved vej fra parcel- og rækkehuse samt mindre etageejendomme,

2) Indsamling af henholdsvis plast og metal (obligatorisk ordning) og glas og papir (frivillige ordning) i en 2-kammer beholder fra parcel- og rækkehuse samt ejendomme med 2-3 husstande,

3) Indsamling af fraktionerne småt elektronik, batterier og sparepærer opsamlet i fryseposer placeret på 2-kammer beholder til plast og metal,

4) Indsamling af storskrald opdelt i op til 8 affaldsfraktioner fra etageejendomme og tæt-lav bebyggelse med fælles affaldsindsamling. Renovatøren afhenter affaldet ved håndlæsning, med grab eller i opsamlingsmateriel fra storskraldsrum og -gårde,

5) Indsamling af pap, papir, glas, plast og metal i en-kammerbeholdere fra etageejendomme og tæt-lav bebyggelse med fælles affaldsindsamling,

6) Indsamling af pap, papir, glas, plast og metal i helt eller delvis nedgravede løsninger fra etageejendomme og tæt-lav bebyggelse med fælles affaldsindsamling (begrænset omfang) og

7) Indsamling af storskrald opdelt i op til otte fraktioner fra haveforeninger. Renovatøren afhenter affaldet ved håndlæsning eller i opsamlingsmateriel samt forestår udlejning af ophalercontainere.

De anvendte indsamlingskøretøjer skal pr. 1.6.2018 som minimum opfylde EURO V-normen. Senest pr. 1.1.2019 skal de anvendte køretøjer som minimum opfylde EURO VI-normen. Hvis indsamlingskøretøjet er en komprimatorbil skal den anvende gas som drivmiddel og være udstyret med en eldreven lift- og komprimatorenhed.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delkontrakten kan forlænges med op til 2 gange 1 år, dvs. i perioden fra 1.6.2023 til 31.5.2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 2 indeholder 2 optioner, som henholdsvis omfatter

a) Kommunale institutioner og

b) Indsamling af træaffald.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Indsamling af haveaffald i Gladsaxe Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte delkontrakt omfatter indsamling og transport af haveaffald fra alle private husstande, herunder haveforeninger. Haveaffald indsamles i 2 forskellige ordninger:

1) Rutebaseret indsamling af haveaffald ved vej fra parcel- og rækkehuse samt mindre etageejendomme på en fast ugedag.

2) Indsamling af haveaffald i fast rute og efter bestilling fra etageejendomme, tæt-lav bebyggelser og haveforeninger med fælles affaldsindsamling. Renovatøren afhenter haveaffaldet i containere eller med grab.

De anvendte indsamlingskøretøjer skal pr. 1.6.2018 som minimum opfylde EURO V-normen. Senest pr. 1.1.2019 skal de anvendte køretøjer som minimum opfylde EURO VI-normen. Hvis indsamlingskøretøjet er en komprimatorbil skal den anvende gas som drivmiddel og være udstyret med en eldreven lift- og komprimatorenhed.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delkontrakten kan forlænges med op til 2 gange 1 år, dvs. i perioden fra 1.6.2023 til 31.5.2025.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Der kræves tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12.11.2012 om godskørsel.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Renovatøren skal overholde særlige vilkår om »Etisk ansvar«, »Uddannelses- og sociale politikker samt klausuler« samt »Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Gladsaxe Kommune«, Vilkårene fremgår i udkast til kontrakt § 21, § 22 og § 23 samt i Kontraktbilag 3 og 4.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 055-101692
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/10/2017
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbning af bud foretages uden adgang for de bydende.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Gladsaxe Kommunes hjemmeside http://www.gladsaxe.dk/udbud, hvor også eventuelt supplerende materiale, rettelser samt svar på eventuelle spørgsmål vil blive offentliggjort. Eventuelle tilbudsgivere, der downloader udbudsdokumenterne, bedes venligst meddele dette skriftligt til COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, att: Mette Norengaard, e-mail: meno@cowi.com.

Spørgsmål og svar i anonymiseret udgave, såvel som eventuelle ændringer eller tilføjelser til Udbudsmaterialet vil blive offentliggjort på http://www.gladsaxe.dk/udbud Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der er kommet supplerende materiale. Såfremt svarene indeholder rettelser til udbudsmaterialet, vil der blive udarbejdet rettelsesblade. Eventuelle rettelsesblade vil indgå som bilag til kontrakten. Tekniske bilag må afleveres på følgende sprog: dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Eventuel klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud af 12.5.2010 med senere ændringer.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/08/2017