Услуги - 330803-2017

23/08/2017    S160

България-Сливен: Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

2017/S 160-330803

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Държавно горско стопанство Сливен“ ТП на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: юриск. Андонова
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com
Телефон: +359 622742
Факс: +359 662528

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com/structure.php

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1117

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горска и ловна дейност по ЗГ и ЗЛОД /ППЗЛОД/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Противопожарни мероприятия — Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен” /Обект № МИ2017/.

II.1.2)Основен CPV код
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поддържане на минерализовани ивици ГСУ „ Сл. Запад отд. 602 с дължина — 1 000 л.м; ГСУ Сл. Изток отд. 416 с дължина — 1 800 л.м.; ГСУ ПП С. Камъни местността Бармук баир с дължина -1 800 л.м. минаваща през отд. 724 и 794;

Поддържане и почистване на лесокултурни прегради на територията в ГСУ ПП С. Камъни с дължина -2 000 л.м. минаващи през отд. 796, 704, 705 и отд. 790, 791, 792 с дължина 1 700 л.м; ГСУ Бяла отд. 636, 635, 632, 631, 630, 629, с дължина -5 500 л.м; ГСУ Ичера в отд. 209 б, в, 210 а, б, е, 211 в с обща дължина- 1 500 л.м.; ГСУ Сл. Запад в отд. 548 „в”,е „ж” с дължина обща -3 150 л.м.; ГСУ Раково с дължина — 7 000 л.м. в местност „Бичкията”, „Калчово пладнище” до отд.141; С обща дължина 19 350 л.м., ширина 4 л.м.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 496.08 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Sliven
Основно място на изпълнение:

Територията на ТП „ДГС Сливен“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съгласно Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 105-210055
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 201751
Наименование:

Противопожарни мероприятия — поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/08/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „СЕМП“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 119531182
Пощенски адрес: ул. „Райна Княгиня“ № 19
Град: Николаево
код NUTS: BG342 Sliven
Пощенски код: 8873
Държава: България
Електронна поща: nikola_r@mail.bg
Телефон: +359 0878760401
Факс: +359 000
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 496.08 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/08/2017