Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 330848-2022

20/06/2022    S117

Frankrijk-Bagnères-de-Bigorre: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2022/S 117-330848

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ville de Bagnères-De-Bigorre
Nationaal identificatienummer: 21650059500014
Postadres: hôtel de Ville, 28 place des Vignaux
Plaats: Bagnères-de-Bigorre
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Postcode: 65201
Land: Frankrijk
E-mail: accueil@ville-bagneresdebigorre.fr
Telefoon: +33 562950805
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-bagneresdebigorre.fr
Adres van het kopersprofiel: http://commandepublique.ha-py.fr/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://commandepublique.ha-py.fr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://commandepublique.ha-py.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

service De Transport Scolaire Et Extra-Scolaire

Referentienummer: 202213
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

la présente consultation concerne des prestations de transport scolaire et extra-scolaire à l'intérieur des limites du périmètre de la ville de Bagnères-De-Bigorre et du Regroupement Pédagogique Intercommunal Beaudéan - asté - lesponne

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

desserte Des écoles Intramuros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

le transport scolaire intra-muros a pour objet d'amener les enfants de différents quartiers de la commune de Bagnères-De-Bigorre aux écoles communales, à raison de 2 à 4 trajets par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis des périodes scolaires. Le nombre approximatif d'enfants est de 40

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation / qualifications / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

montant maximum annuel : 50.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

desserte Du Restaurant Scolaire De Beaudean / Rpi Lesponne-Beaudean-Aste

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

le Regroupement Pédagogique Intercommunal (Rpi) de Lesponne-Beaudéan-Asté est à desservir les lundis, mardis, jeudis et vendredis midis, durant les périodes scolaires

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation / qualifications / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

montant maximum annuel : 50.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transport Dans Le Cadre Du Contrat éducatif Local

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

la ville de Bagnères-De-Bigorre a conclu un Contrat Educatif Local (C.E.L.). Dans ce cadre, des activités sont prévues sur le temps scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis.Les projets élaborés à ce titre par les enseignants peuvent nécessiter le transport des élèves sur le site de l'activité, indifféremment le matin ou l'après-midi

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation / qualifications / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

montant maximum annuel : 25.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

sortie Ticket Sport

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

déplacements pendant les vacances scolaires, estimés à 30 à 40 allers-retours par an

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation / qualifications / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

montant maximum annuel : 15.000,00 euro(s) (H.T.).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

sortie Pédagogique Des écoles Maternelles Intra Et Extra Muros

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ce transport concerne les sorties pédagogiques scolaires des écoles maternelles de la ville de Bagnères-De-Bigorre et du hameau de Lesponne : cinéma Maintenon, Halle aux grains, Vallon du Salut, Gymnase Cordier, piscine

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation / qualifications / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de développement durable / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

montant maximum annuel : 20.000,00 euro(s) (H.T.).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

se référer au règlement de la consultation

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://commandepublique.ha-py.fr/ -

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal administratif de Pau
Postadres: 50 Cours Lyautey
Plaats: Pau
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022