Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 330862-2020

14/07/2020    S134

Hungary-Budapest: Monitors

2020/S 134-330862

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_79157614
Postal address: Igló utca 33–35.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1185
Country: Hungary
Contact person: Kárpáti Zoltán
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Telephone: +36 12934224
Fax: +36 12934036
Internet address(es):
Main address: http://www.hungarocontrol.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000564102020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000564102020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2Kx2K monitorok beszerzése

Reference number: EKR000564102020
II.1.2)Main CPV code
33195100 Monitors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés.

Tárgya: 35 darab 1:1 képarányú 2Kx2K LCD monitor beszerzése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye

II.2.4)Description of the procurement:

Ajánlattevő feladata 35 db 2K méretű, 1:1 képarányú LCD monitor leszállítása, beállítása, felhasználói oktatása (opcionális, 5 nap), alkatrészellátása (5 év) és jótállás biztosítása (legalább 24 hónap) Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban teljesen azonos, 35 db terméket kell megajánlania, azaz nem lehetséges az igényelt mennyiséget két vagy több típusú, gyártmányú stb. termékkel lefedni.

Ajánlattevőnek a szállítandó berendezésekhez angol és/vagy magyar nyelvű üzembentartói és végfelhasználói kézikönyvet/leírást kell biztosítania. A beszerzés tárgyát képező monitorok részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Videobemenet (db, min. 1) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Jótállás időtartama (a kötelező 24 hónap jótálláson felüli többletmegajánlás) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. Maximális fényerő / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 5. Felvett teljesítmény készenléti (stand-by) állapotban (W) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 6. Kontraszt / Weighting: 20
Quality criterion - Name: 7. Visszatükröződés mértéke / Weighting: 30
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2020
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Amennyiben a jelenleg használt típusú (EIZO Raptor SQ2804) készülékektől eltérő típusú készülékek kerülnek szállításra, úgy az AK igényt tart 2x8 órás oktatásra a műszaki személyzet számára (maximum 5 résztvevő/oktatás). AK az opciós oktatás igénybevételéről az átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítását megelőzően nyilatkozik. Az oktatásért az ajánlattevő külön díjat nem számolhat fel, az opció értékét az ajánlati árba kell beépíteni. Részletek a szerződéstervezetben.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pontban szereplő kezdési időpont tájékoztató jellegű. A II.2.7) pontban szereplő teljesítési határidő véghatáridő. Ajánlatkérő legfeljebb 10 munkanap előteljesítést elfogad.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (2K monitorok szállítása) vagy azzal egyenértékű monitorok szállításainak ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (1) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— a szállítás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés, (szállított termékek megnevezése, gyártmány, típus megadása),

— a szállítás mennyisége (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegéből az alkalmasság igazolására vonatkozó termék értékét)

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (1a) a) bek.).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § (1a) bek a) pontja, és 24. § (1) bek..

Minimum level(s) of standards possibly required:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben együttesen és összesen legalább 26 db 2K monitorok (folyamatos üzemben működő, biztonságkritikus iparágban alkalmazott) szállítására vonatkozó referenciával..

A referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. A fenti alkalmassági követelményeknek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Késedelmi kötbér: Díj 1%/késedelmes nap, maximum a Díj 20 %-a

Hibás teljesítési kötbér: Díj 20 %-a

Meghiúsulási kötbér: Díj 20 %-a

Jótállás: legalább 24 hónap, ajánlat szerint

Jóteljesítési biztosíték: Díj 5 %

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, teljesítésigazolás birtokában kerül sor.

Részletek a szerződéstervezetben,

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2020
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Kbt. 68.§, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 15.§

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő AT regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.

2.AK az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást).

4.AK helyszíni bejárást nem biztosít.

5. Az eljárás nyelve a magyar és angol, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

6.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd KD. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.

7.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése, kivéve, ahol AK előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].

8.Az AT ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag tartalmazza a műszaki kiírásnak megfelelő, de AT által megajánlott monitortípus, vagy monitortípusok valamennyi műszaki paraméterét, ismertetőjét, esetleges szervizigényét. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a dokumentáció mellékletét tartalmazó műszaki adattáblát.

9. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT az ajánlatában megjelölt típusból 1 db működőképes mintapéldányt legkésőbb az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg tesztelés és értékelés céljából az AK rendelkezésére bocsásson. A teszt monitoroknak AK rendelkezésre kell állnia az ajánlatok benyújtásának határidejétől az eredményhirdetésig, mely a bontást követően 30 napon belül megtörténik.

Monitorok benyújtásának címe:

Név: Magyar Gergely

Telefon: +36 12934639

Mobiltel.: +36 304778808

e-mail: gergely.magyar@hungarocontrol.hu

Postai cím: 1185 Budapest, Igló utca 33–35.

A monitornak csak a csomagolásán szerepelhet az AT neve és címe, az AT beazonosítása érdekében. Ezen kívül a monitoron sem kívül, sem a betöltés folyamán a képernyőn nem szerepelhet a gyártóra és/vagy típusra utaló felirat és/vagy logó.

AK a 7. bírálati részszempontot (Visszatükröződés mértéke) a beadott mintapéldány alapján fogja értékelni. További tudnivalók: VI.4.3) pont és KD.

10.AK az AT alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

11.A meghatározott órák EKR rendszeridő szerint értendők.

12.AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

13.AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

14.AK – különösen a IV.2.6) pont esetében – 1 hónap alatt 30 napot ért.

15.FAKSZ: dr. Torma Judit, lajstromszám: 00479

16.Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különösen 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

17.Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

18.A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Ak az ajánlatokat az 1., 3., 4., 5., 6. részszempontok esetében az értékarányosítás módszere, a 2. pont esetében az abszolút értékelés módszere, a 7. pont esetében a sorbarendezés értékelési módszere szerint értékeli. Részletek: KD

19. Ajánlatkérő a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. Második Része szerinti eljárást lefolytatni.

20. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdése szerinti fordított értékelést.

21. AK nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását.

22. A jóteljesítési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.

Ajánlatkérő a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. Második Része szerinti eljárást lefolytatni.

VI.3) pont folytatása:

A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére figyelemmel AK lehetővé teszi, hogy amennyiben AT korábbi eljárásban megajánlott típusú monitort kíván szállítani, mintapéldány benyújtása helyett AT-nek elegendő erre vonatkozó nyilatkozatot benyújtania. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a korábbi eljárás megnevezését, tárgyát, az eljárást megindító hirdetmény számát és megjelenésének napját és/vagy EKR azonosítóját. AK ilyen esetben a korábbi eljárásban született teszteredményt veszi figyelembe.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/07/2020