Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Roboty budowlane - 330863-2019

16/07/2019    S135

Polska-Sosnowiec: Roboty w zakresie kształtowania terenu

2019/S 135-330863

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.um.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. I. Mościckiego 14
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Mysior
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://umsosnowiec.logintrade.net/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bud. i rozb. małych węzł. przesiad. i łączących je ścież. rower. na terenie S-ca – etap II. Bud. ścieżki pieszo-rower. przebieg. wzdłuż Bulw. Czarnej Przemszy na odc. od ul. 1 Maja do ul. Przyj. Żoł.

Numer referencyjny: WZP.271.1.93.2019.UM
II.1.2)Główny kod CPV
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru czarnej Przemszy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I etap). Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112720 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71354000 Usługi sporządzania map
31527200 Oświetlenie zewnętrzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru czarnej Przemszy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I etap). Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot umowy, z wyłączeniem okresu gwarancji na nasadzenia wynosi 60 miesięcy.

5. Okres gwarancji na nasadzenia wynosi 36 miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części 1–3 w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji na Przedmiot umowy, z wyłączeniem okresu gwarancji na nasadzenia – waga 20 %;

3. doświadczenie Kierownika budowy – waga 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445, ze zm.);

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia ws. spłat tych należności;

7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; II Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dok., o których mowa w:

— w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— w pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potw. odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem ws. spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidz. prawem zwolnienie, odroczenie lub rozł. na raty zaległych płatności lub wstrzym. w calości wykon. dec. właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 1 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

— dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż: 300 000,00 PLN brutto obejmujące budowę lub przebudowę chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej;

2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

2.1. Kierownika budowy – jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy, którego doświadczenie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp. Zam. wezwie Wyk., w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

— wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności inf. o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Zał. nr 5 do SIWZ;

— wykazu osób, skierowanych przez wyk. do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia - wzór wykazu osób Zał. nr 6 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia ppkt 1- 7 odnośnie tego podmiotu.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych na wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Podstawa prawna: art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp - Zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni.

Podstawa faktyczna: Wstępne ogłoszenie informacyjne

— zostało opublikowane pod numerem 2019/S 012-022835 w dniu 17.1.2019 r.,

— zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego,

— zostało zamieszczone na profilu nabywcy w dniu 17.1.2019 r., czyli na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeśli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej zawiera - Załącznik nr 9 do SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

UM w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, POLSKA, pok. 315 - III piętro

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje na platformie do elektr. obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wyk zob. jest złożyć 1. wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ. wraz z wykazem doświadczenia Kierownika budowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 8 do SIWZ.

2. Oferta musi być sporządzona w jęz. polskim w formie elektronicznej. Do oferty Wyk. zob. jest dołączyć:

2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozp. wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wyk. zob. jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym w Zał. nr 4 do SIWZ 2.2. dok. o których mowa w rozdz. VII pkt 2 i 4 SIWZ;

2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dok., jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dok. rejestrowego Wyk. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wyk. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

3. Wyk, który polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam. że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zob. tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zam. ocenia, czy udostępnienie Wyk. przez inne podmioty zdolności tech. lub zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczną, pozwalają na wykonanie przez Wyk. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 uPzp.

5. W celu oceny, czy Wyk. polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam. pub.oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,Zam. żąda dok. które określają w szczeg.:

5.1. zakres dostępnych Wyk. zasobów innego podmiotu;

5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wyk. przy wykonywaniu zamówienia;

5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zam. pub.;

5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

6 stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dok., jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dok. rejestrowego Wyk.

7. Wyk. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej inf., o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zama. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej gr. kapitałowej Wyk. może złożyć wraz oświadczeniem dok. bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam.

8. Wyk. zob. jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium.

9. Wyk. przed podpisaniem umowy zob. jest do wniesienia ZNWU na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam, przez Wyk. dok., o których mowa w pkt 6 sekcja VI.3 oraz w pkt 1-7 sekcja III.1.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wyk. wspólnie ubiegających się o zam. Wyk. związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg ter. związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ter. składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwoławczego
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2019