Roboty budowlane - 330900-2021

02/07/2021    S126

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 126-330900

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: AK18470
Adres pocztowy: Pap Károly utca 4–6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233228 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

A teljesítés fő helyszíne: Szomód Község Önkormányzata

Kocs Község Önkormányzata

Tardos Község Önkormányzata

Sárisáp Község Önkormányzata

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Szomód község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növekedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 400 m3/d

Biológiai kapacitás: 3333 LE

Kocs község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— telepi átemelő felújítása

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növekedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő iszapvíztelenítő berendezés és kiszolgáló helyiségeinek cseréje

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A szennyvíztisztító telep kapacitása a fejlesztés után:

Névleges hidraulikai kapacitás: 330 m3/d

Biológiai kapacitás: 2750 LE

Tardos község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— az uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— célszerű az eleveniszapos, totáloxidációs, átfolyásos tisztítási technológiát, SBR technológiára átalakítani, tekintettel a telepre

Érkező nagy mértékben ingadozó szennyvíz mennyiségi és -minőségi paraméterekre. Az SBR technológia 2 db műtárgyat igényel, melyből az egyik a meglévő biológiai tisztító műtárgy, ahonnan az utóülepítő kiszerelése kerül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgyat kell építeni.

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A telep fejlesztés utáni kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 300 m3/d

Biológiai kapacitás: 2500 LE

Sárisáp község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a telepi átemelő felújítása

— új biológiai tisztító műtárgy építése, hogy a megnövekedett szervesanyag terheléshez a szükséges reaktor térfogat rendelkezésre álljon

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— a szimultán foszfortalanítás biztosításához szükséges a vegyszertározás- és adagolás berendezéseinek kiépítése

— az új technológiai épület építése, az új műtárgyat ellátó légfúvók, vegyszertározás és -adagolás berendezései, valamint a műhely, raktár elhelyezhetősége érdekében

— a meglévő kezelőépület belső átalakítása, hogy a kezelőszemélyzet részére a fekete-fehér öltöző kialakítható legyen,

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 440 m3/d

Biológiai kapacitás: 3667 LE

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 30
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosítószámú projekt

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 025-054433

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
25/01/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adres pocztowy: Jegenye sor 3.
Miejscowość: Zalakaros
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8749
Państwo: Węgry
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 732 200 000.00 HUF

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Egyéb ajánlatkérők adatai:

Hivatalos név: Szomód Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK15540

Postai cím: Fő u. 23.

Város: Szomód

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2896

Ország: MAGYARORSZÁG

Kapcsolattartó személy: Cellár József polgármester

Telefon: +36 34491013

E-mail: phszomod@t-online.hu

Fax: +36 34491013

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szomod.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.szomod.hu

Hivatalos név: Kocs Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK17513

Postai cím: Komáromi út 5.

Város: Kocs

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2898

Ország: MAGYARORSZÁG

Kapcsolattartó személy: Simon László polgármester

Telefon: +36 34471243

E-mail: polgarmester@kocs.hu

Fax: +36 34571004

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kocs.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.kocs.hu

Hivatalos név: Tardos Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK07555

Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 10.

Város: Tardos

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2834

Ország: MAGYARORSZÁG

Kapcsolattartó személy: Csabán Béla Csaba polgármester

Telefon: +36 34351413

E-mail: p.tardos@fibermail.hu

Fax: +36 34592051

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tardos.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.tardos.hu

Hivatalos név: Sárisáp Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK16721

Postai cím: Fő utca 123.

Város: Sárisáp

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2426

Ország: MAGYARORSZÁG

Kapcsolattartó személy: Kollár Károly polgármester

Telefon: +36 33518310

E-mail: hivatal@sarisap.hu

Fax: +36 33518311

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): hivatal@sarisap.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.sarisap.hu

Hivatalos név: Dunaszentmiklós Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK19933

Postai cím: Petőfi u. 52.

Város: Dunaszentmiklós

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2897

Ország: MAGYARORSZÁG

Kapcsolattartó személy: Béger Ákos Imre polgármester

Telefon: +36 34491819

E-mail: polgarmester@dunaszentmiklos.hu

Fax: +36 34491819

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaszentmiklos.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaszentmiklos.hu

Hivatalos név: Vértestolna Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK19934

Postai cím: Petőfi Sándor utca 67.

Város: Vértestolna

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 28332021. 01. 22. https://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=1482/2021

https://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=1482/2021 7/10

Ország: MAGYARORSZÁG

Kapcsolattartó személy: Harmados Oszkár polgármester

Telefon: +36 34351856

E-mail: info@vertestolna.hu

Fax: +36 34592507

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vertestolna.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.vertestolna.hu

II.

Az 1. sz. szerződésmódosítás időpontja: 2021.6.11.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233228 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

A teljesítés fő helyszíne: Szomód Község Önkormányzata

Kocs Község Önkormányzata

Tardos Község Önkormányzata

Sárisáp Község Önkormányzata

VII.1.4)Opis zamówienia:

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Szomód község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növekedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének Kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 400 m3/d

Biológiai kapacitás: 3333 LE

Kocs község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— telepi átemelő felújítása

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növekedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő iszapvíztelenítő berendezés és kiszolgáló helyiségeinek cseréje

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének Kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A szennyvíztisztító telep kapacitása a fejlesztés után:

Névleges hidraulikai kapacitás: 330 m3/d

Biológiai kapacitás: 2750 LE

Tardos község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— az uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— célszerű az eleveniszapos, totáloxidációs, átfolyásos tisztítási technológiát, SBR technológiára átalakítani, tekintettel a telepre érkező nagy mértékben ingadozó szennyvíz mennyiségi és -minőségi paraméterekre. Az SBR technológia 2 db műtárgyat igényel, melyből az egyik a meglévő biológiai tisztító műtárgy, ahonnan az utóülepítő kiszerelése kerül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgyat kell építeni.

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A telep fejlesztés utáni kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 300 m3/d

Biológiai kapacitás: 2500 LE

Sárisáp község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a telepi átemelő felújítása

— új biológiai tisztító műtárgy építése, hogy a megnövekedett szervesanyag terheléshez a szükséges reaktor térfogat rendelkezésre álljon

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— a szimultán foszfortalanítás biztosításához szükséges a vegyszertározás- és adagolás berendezéseinek kiépítése

— az új technológiai épület építése, az új műtárgyat ellátó légfúvók, vegyszertározás és -adagolás berendezései, valamint a műhely, raktár elhelyezhetősége érdekében

— a meglévő kezelőépület belső átalakítása, hogy a kezelőszemélyzet részére a fekete-fehér öltöző kialakítható legyen,

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 440 m3/d

Biológiai kapacitás: 3667 LE

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 30
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 991 000 026.00 HUF
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adres pocztowy: Jegenye sor 3.
Miejscowość: Zalakaros
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8749
Państwo: Węgry
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.2. pontja alábbiak szerint módosul: „A Szerződéses Ár 1 991 000 026 HUF, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-huszonhat forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár és a szerződésmódosítással bekerülő létesítményelem költségének összegével.”

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodása 4.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul és egészül ki:

„Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 913 naptári nap időtartamon belül köteles teljesíteni, kivételt képez ez alól a Vállalkozó 1. számú Változtatási javaslatában meghatározott műszaki tartalom, melynek megvalósítását a Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 450 naptári nap időtartamon belül köteles teljesíteni.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a szerződésmódosítás 1. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2020. május 21. napján kiadott Mérnökhatározat és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok rögzítik.

A FIDIC Mérnök a fentiek alapján 2020. május 21. napján kiadta a FIDIC 3.5. Alcikkely szerinti 1. számú változtatási utasítást a Vállalkozó 1. számú változtatási javaslat vonatkozásában a következő tartalommal: „A Vállalkozó a létesítményelem megvalósításához 258 800 026 HUF többletköltségre jogosult. A Szerződéses ár: 1 991 000 026 HUF-ra módosul.”

Az 1. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 732 200 000.00 HUF
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 991 000 026.00 HUF