Roboty budowlane - 330900-2021

02/07/2021    S126

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 126-330900

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: AK18470
Adres pocztowy: Pap Károly utca 4–6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233228 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 30

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 025-054433

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
VII.1.4)Opis zamówienia:

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Szomód község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növekedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének Kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 400 m3/d

Biológiai kapacitás: 3333 LE

Kocs község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— telepi átemelő felújítása

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növekedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő iszapvíztelenítő berendezés és kiszolgáló helyiségeinek cseréje

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének Kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A szennyvíztisztító telep kapacitása a fejlesztés után:

Névleges hidraulikai kapacitás: 330 m3/d

Biológiai kapacitás: 2750 LE

Tardos község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— az uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— célszerű az eleveniszapos, totáloxidációs, átfolyásos tisztítási technológiát, SBR technológiára átalakítani, tekintettel a telepre érkező nagy mértékben ingadozó szennyvíz mennyiségi és -minőségi paraméterekre. Az SBR technológia 2 db műtárgyat igényel, melyből az egyik a meglévő biológiai tisztító műtárgy, ahonnan az utóülepítő kiszerelése kerül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgyat kell építeni.

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A telep fejlesztés utáni kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 300 m3/d

Biológiai kapacitás: 2500 LE

Sárisáp község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a telepi átemelő felújítása

— új biológiai tisztító műtárgy építése, hogy a megnövekedett szervesanyag terheléshez a szükséges reaktor térfogat rendelkezésre álljon

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— a szimultán foszfortalanítás biztosításához szükséges a vegyszertározás- és adagolás berendezéseinek kiépítése

— az új technológiai épület építése, az új műtárgyat ellátó légfúvók, vegyszertározás és -adagolás berendezései, valamint a műhely, raktár elhelyezhetősége érdekében

— a meglévő kezelőépület belső átalakítása, hogy a kezelőszemélyzet részére a fekete-fehér öltöző kialakítható legyen,

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 440 m3/d

Biológiai kapacitás: 3667 LE

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 30
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 991 000 026.00 HUF
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adres pocztowy: Jegenye sor 3.
Miejscowość: Zalakaros
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8749
Państwo: Węgry
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a szerződésmódosítás 1. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2020. május 21. napján kiadott Mérnökhatározat és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok rögzítik.

A FIDIC Mérnök a fentiek alapján 2020. május 21. napján kiadta a FIDIC 3.5. Alcikkely szerinti 1. számú változtatási utasítást a Vállalkozó 1. számú változtatási javaslat vonatkozásában a következő tartalommal: „A Vállalkozó a létesítményelem megvalósításához 258 800 026 HUF többletköltségre jogosult. A Szerződéses ár: 1 991 000 026 HUF-ra módosul.”

Az 1. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 732 200 000.00 HUF
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 991 000 026.00 HUF