Supplies - 330920-2023

02/06/2023    S105

Bulgaria-Varna: Mineral water

2023/S 105-330920

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA VARNA
National registration number: 000093442
Postal address: bul. OSMI PRIMORSKI POLK No..43
Town: gr.Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
Contact person: Snezhana Valerieva Lazarova
E-mail: op@varna.bg
Telephone: +359 52804925
Internet address(es):
Main address: www.varna.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/21637
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/302521
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/302521
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на нискоминерализирана бут. трап.вода, диспенсъри и тяхната проф. за нуждите на соц. услуги, пенсионерските клубове, Дирекция „Превенции“, детските ясли и други вт. разп. с бюджет по об.п.

II.1.2)Main CPV code
15981000 Mineral water
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на диспенсъри, нискоминерализирана бутилирана трапезна вода и профилактика на диспенсърите за нуждите на социалните услуги-второстепенни разпоредители с бюджет и пенсионерските клубове към Община Варна,Дирекция «Превенции»  и доставка на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Варна, отговарящи на всички изисквания на Техническите спецификации- Приложения №1 и №2.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 105 120.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция 1: „Доставка на диспенсъри, нискоминерализирана бутилирана трапезна вода и профилактика на диспенсърите за нуждите на социалните услуги, пенсионерските клубове, Дирекция „Превенции“ и други второстепенни разпоредители с бюджет“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15981000 Mineral water
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

Обектите посочени в Техническа Спецификация за Обособена Позиция №1

II.2.4)Description of the procurement:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на диспенсъри, нискоминерализирана бутилирана трапезна вода и профилактика на диспенсърите за нуждите на социалните услуги-второстепенни разпоредители с бюджет и пенсионерските клубове към Община Варна,Дирекция «Превенции»

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 58 752.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Икономически най-изгодната оферта по всички обособени позиции ще бъде определена въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция 2: „Доставка на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Варна“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15981000 Mineral water
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

Общински Детски ясли на територията на община Варна, описани в Приложение №3.

II.2.4)Description of the procurement:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши  доставка на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Варна, отговарящи на всички изисквания на Техническите спецификации- Приложения  №2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 46 368.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Икономически най-изгодната оферта по всички обособени позиции ще бъде определена въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя условие за Икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да докаже, чe е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет и обем идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години считано от датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.

За обособена позиция №1

** Под доставки с “идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира: доставки на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода, с обем минимум 272 галона от 19л. на месец.

За обособена позиция №2

** Под доставки с “идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира: доставки на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода, с обем минимум 400 бутилки от 10л. на месец

*Забележка: При условие, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да отговаря на минималното изискване сборно.

Участникът декларира в част ІV, буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с посочения критерий за подбор.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.112 от ЗОП се представя: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обем на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да докаже, чe е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет и обем идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години считано от датата на подаване на офертата.

За обособена позиция №1

** Под доставки с “идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира: доставки на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода, с обем минимум 272 галона от 19л. на месец.

За обособена позиция №2

** Под доставки с “идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира: доставки на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода, с обем минимум 400 бутилки от 10л. на месец

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2023
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2023
Local time: 14:15
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в процедурата, който е обединение и са налице някои от обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП за физически и/или юридически лица-член на обединението.Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в ЕЕДОП, Част III.

II. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III от ЕЕДОП:1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК. 2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП. 3. За участникът не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;4. За участникът не следва да e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.5. За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.6. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като: - не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III, раздел Г от ЕЕДОП.

III. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията или който е представил оферта, която не отговаря на предварително или не е представил в срок обосновка по чл.72,ал.1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал. 3-5 от ЗОП, или който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност, както и участници, които са свързани лица. Възложителят отстранява лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10 от ЗОП.

IV. Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от формите съгласно чл.111,ал.5 от ЗОП. На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процент) от стойността на договора за обособена позиция №1 и №2.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2023