Услуги - 330937-2014

Компактен изглед

01/10/2014    S188

Бeлгия-Брюксел: Оценка за въздействието на търговската устойчивост (Trade SIA) относно Споразумение за екологичните стоки

2014/S 188-330937

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“, дирекция D
Пощенски адрес: rue de la Loi 200
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Urszula Stepkowska
На вниманието на: Sandra Gallina
Адрес за електронна поща: trade-contracts@ec.europa.eu
Телефон: +32 22964117
Факс: +32 22966036

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“, дирекция D
Пощенски адрес: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Urszula Stepkowska
На вниманието на: Sandra Gallina
Адрес за електронна поща: trade-contracts@ec.europa.eu
Телефон: +32 22964117
Факс: +32 22966036
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Търговска политика.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Оценка за въздействието на търговската устойчивост (Trade SIA) относно Споразумение за екологичните стоки.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещенията на изпълнителя или всяко друго бюро, тъй като анализът ще бъде изпълнен чрез събиране на данни за проучване на литературата и т.н.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на оценката за въздействие на устойчивостта (SIA) е да се оценят търговските разпоредби съгласно преговори, които могат да засегнат икономически, социални, екологични въпроси и въпроси за правата на човека в ЕС и държави, договарящи Споразумението за екологични стоки.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Бюджетът на поръчката, включително всички разходи, се очаква да не надвишава 250 000 EUR за общата й продължителност. Оферентът обаче трябва да е информиран, че поръчката ще бъде възложена по процедурата най-добро съотношение цена-качество, т.е. икономически най-изгодната оферта.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 250 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не е приложимо.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Както е посочено в референтните условия.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Оференти ще се изключват от участие в процедурата по възлагане, ако:
а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност или са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури съгласно националните законови и подзаконови актове;
б) те са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
в) са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които възложителят може да обоснове;
г) не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която е седалището им, или с тези на държавата на възложителя, или още – с тези на държавата, в която трябва да се изпълни поръчката;
д) са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза;
е) понастоящем са обект на административно наказание тъй като носят вина за сериозно изопачаване на информацията, изискана от възлагащия орган, с цел да участват в процедурата за доставка или не са предоставили упоменатата информация, или са уличени в извършване на сериозно нарушение по договори, финансирани от бюджета.
Поръчки не могат да се възлагат на оференти, които по време на процедурата по възлагане:
a) имат конфликт на интереси;
б) са представили умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, поискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки, или не предоставят тази информация;
в) се намират в едно от положенията за изключване, изложени в началото на тази точка (букви от а) до е)).
Оферентите трябва да предоставят клетвена декларация, че не попадат в нито едно от гореспоменатите положения.
Единствено от оферента, на когото ще бъде възложена поръчката, ще се изисква да представи, преди подписването на договора, доказателство, потвърждаващо неговата декларация, представяйки:
— за букви a), б) или д): наскоро издадено удостоверение за актуално състояние или, ако това не е възможно, еквивалентен актуален документ, издаден от съдебните или административни органи в държавата-източник или държавата на произход, показващ, че тези изисквания са удовлетворени,
— във връзка с буква г), актуално удостоверение, издадено от компетентния орган на засегнатата държава. Ако подобен документ или удостоверение не може да бъде издадено във въпросната държава, той/то може да бъде заменен/о с клетвена декларация или ако това е невъзможно, с тържествена декларация, направена от заинтересованата страна пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален орган в държавата-източник или държавата на произход.
В зависимост от националното законодателство на държавата, в която е регистриран оферентът или кандидатът, документите, посочени в 2-та по-горни параграфа, ще се отнасят за юридически и/или физически лица, включително, където възлагащият орган счете за необходимо, за директорите на дружеството или за всяко лице, упълномощено да представлява, да взема решения или да упражнява контрол по отношение на кандидата или оферента.
Където оферентът е консорциум от фирми или обединения от доставчици на услуги, горепосочената информация трябва да бъде осигурена за всеки член или обединение.
Въпреки това, Комисията може да отмени задължението на кандидата или оферента да подаде писмено доказателство, ако това доказателство вече е било подадено за друга процедура за обществена поръчка и, при условие че документите са били издадени преди не повече от 1 година и все още са валидни. В такива случаи, кандидатът или оферентът трябва да декларира тържествено, че писменото доказателство вече е било предоставено в предишна процедура за обществена поръчка, да предостави референция за тази процедура и да потвърди, че няма промяна в положението. Горепосочената информация трябва да бъде включена в тръжните спецификации.

Моля, направете справка с интернет страница „e-Certis“, която предоставя възможност за определяне на точните изисквани сертификати и удостоверения: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — достатъчни икономически и финансови възможности за гарантиране на непрекъснато и задоволително изпълнение, през предвидената продължителност на поръчката (и по възможност да определи минимален годишен оборот),
— надеждност на представените мерки за намаляване, за да се обхванат възможните недостатъци в представените доказателства по горепосочените критерии.
Като доказателство за икономически и финансови възможности могат да се представят по-специално 1 или повече от следните документи:
a) подходящи отчети от банки или където е уместно, доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“;
б) финансови отчети за последните 3 години, за които осчетоводяването е приключено;
в) отчет за общия оборот и за оборота, касаещ услугите, които са обхванати от поръчката, за период, не по-дълъг от последните 3 налични финансови години.
Комисията може да отмени задължението на даден кандидат или оферент да подаде писменото доказателство по-горе, ако такова доказателство вече е било подадено от него за целите на друга процедура и все още е валидно.
Ако по изключителни причини, счетени за основателни от Комисията, оферентът или кандидатът не е в състояние да предостави изискваните референции, той може да докаже икономическите и финансовите си възможности по друг начин, счетен от Комисията за подходящ.
Ако икономическите и финансовите критерии за подбор са изпълнени посредством разчитането на трета страна, Комисията може да изисква, ако тази оферта спечели поръчката, тази страна да подпише договора (да стане изпълнител) или вместо това да предостави солидарна гаранция при първо поискване. Наложената отговорност на третата страна, която предоставя финансовите възможности, позволява по-добра защита на финансовите интереси на Съюза. Тя трябва да бъде обявена в референтните условия. Ако третата страна реши да подпише договора, тя трябва да докаже, че не е в положение за изключване и че има достъп до пазара.
След търга Комисията ще сключи договор само с един правен партньор.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Предложеният екип трябва да обхваща експерти, които имат опит в:
а) въпроси, свързани с устойчивостта на околната среда – по-специално, техническите възможности за оценка на въздействието върху околната среда на либерализацията на търговията;
б) икономически и търговски анализи и търговско моделиране;
в) специфични за сектора експертни познания;
г) международни търговски преговори, включително в съответната политическа област (търговски правила);
д) въпроси на социалната устойчивост – по-специално, техническите възможности за извършване на оценки на социалното въздействие, включително анализ на обхват от качествени и количествени въпроси относно трудовата заетост, достойните условия на труд, половете и бедността, на общи и специфични за сектора нива;
е) експертни познания относно човешките права;
ж) икономически, социални, свързани с околната среда и човешките права условия в ЕС-28, в Япония и засегнатите държави;
з) дейности по консултиране и работа в мрежа, включително консултации относно гражданското общество и целевите групи – МСП, бизнес, неправителствени организации в областта на околната среда, групи, работещи в областта на човешките права и представители на социалните партньори.
Компетентността и познанията трябва ясно да са отразени в предложените автобиографии. Трябва да бъде ясно посочена областта на компетентност на всеки експерт.
Екипът трябва да включва ръководител на проект, старши експерти и младши експерти.
Ръководителят на екип трябва да докаже съответен професионален опит от поне 10 години. Той/тя трябва да има икономическо образование с подробен и доказан опит в оценките на устойчивото въздействие.
Екипът трябва да включва старши и младши търговски експерти (адвокати, икономисти и експерти по моделиране); експертите на старше ниво трябва да докажат съответен професионален опит от поне 8 години, а младшите експерти трябва да докажат съответен професионален опит от поне 2 години. Екипът трябва да включва старши и младши експерти по оценки на социалното и екологичното въздействие, както и по въпросите с човешките права и за консултации или връзки на заинтересованите лица със социални партньори и други представители на гражданското общество с поне 8 и 2 години съответен опит.
Екипът трябва също да включва няколко експерти с предишни и задълбочени познания по японската икономика (за предпочитане включващи познания по въпроси на пазара на труда и опит с търговски обединения и други социални партньори).
Като цяло, екипът трябва да привлече мрежа от експерти, които притежават опит и възможности в трите измерения на устойчивото развитие, както и в човешките права, така че да не разчитат основно на вторичното изследване.
В своето предложение оферентът трябва представи декларация за изключителни права и достъпност за всички предложени експерти. Всеки експерт трябва да поеме задължението да е на разположение за продължителността на проекта. В случай че даден експерт трябва да бъде заменен по време на Trade SIA, с писмено одобрение от Комисията, изпълнителят трябва да докаже, че новият експерт притежава същото ниво на експертни познания като лицето, което е заменено, в съответствие с изискваните квалификации, посочени по-горе.
Офертата трябва да включва и списък на основните свързани проекти, които са били изпълнени под пряката отговорност на кандидата през последните 3 години, доказващи заслуги и опит в оценки на въздействието.
Следната информация относно личното положение на доставчика на услуги и информацията и формалностите, необходими за оценка на минималните необходими икономически, финансови, професионални и технически стандарти, трябва да бъде предоставена за доказване на съответствие с критериите по отношение на технически и професионални възможности:
а) данни за образователните и професионалните квалификации на доставчика на услуги и/или тези на управленския персонал на фирмата и, в частност на лицето или лицата, отговарящо/и за предоставяне на услугата (трябва да бъдат включени подробни автобиографии, ясно посочващи съответните експертни познания, описани в точките по-горе);
б) списък на основните услуги, предоставени през последните 3 години, със сумите, дати и получатели, обществени или частни, и в частност на подобни проекти, които са били изпълнени под пряката отговорност на кандидата.
В случай че оферентът желае да сключи договор с подизпълнител за поръчката или по друг начин да разчита на възможностите на други субекти, той трябва да докаже, че разполага с необходимите ресурси за изпълнението на поръчката, например като представи гаранция от тези субекти, че ще му предоставят съответните ресурси.
В случай че избраният оферент е индивидуален участник, сдружение от индивидуални участници или едноличен търговец, от него се очаква да предостави гаранция за непрекъснатост на услугата. Комисията ще вземе под внимание риска за успешното изпълнение на проекта, свързан с възможна смърт или оттегляне на 1 или повече от индивидуалните участници.
Само предложения, отговарящи на всички критерии за подбор, ще преминат на етап оценяване по критериите за възлагане.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.11.2014 - 11:00

Място:

rue de la Loi 170, сграда Charlemagne, Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Молбите за присъствие по време на публичното отваряне трябва да бъдат подадени най-късно до 10.9.2014 г., единствено по електронна поща до лицето за контакти и на адреса, посочен в I.1. Точното време и място ще бъдат съобщени на лицата, изпратили писмо по електронна поща за изразяване на интерес към присъствие на заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

Оферентите могат да изтеглят тръжните документи и всички възможни допълнителни документи и информация от интернет страницата за обществени поръчки на ГД „Търговия“ http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Страницата се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

Документите са също така достъпни посредством приложението „e-tendering“ чрез използване на следната препратка https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19.9.2014