Služby - 330937-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

01/10/2014    S188

Belgie-Brusel: Posouzení vlivu na trvalou udržitelnost obchodu (SIA obchodu) s ohledem na dohodu o environmentálním zboží

2014/S 188-330937

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, ředitelství D
Poštovní adresa: rue de la Loi 200
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: Urszula Stepkowska
K rukám: Sandra Gallina
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Tel.: +32 22964117
Fax: +32 22966036

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro obchod, ředitelství D
Poštovní adresa: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
Kontaktní osoba: Urszula Stepkowska
K rukám: Sandra Gallina
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Tel.: +32 22964117
Fax: +32 22966036
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: Obchodní politika.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Posouzení vlivu na trvalou udržitelnost obchodu (SIA obchodu) s ohledem na dohodu o environmentálním zboží.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele nebo jinde u stolního počítače, jelikož analýza bude prováděna shromážděním údajů za účelem průzkumu literatury atd.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem tohoto SIA je posoudit projednávaná obchodní ustanovení, která by mohla mít vliv na hospodářskou, sociální, environmentální a lidskoprávní problematiku v EU a zemích sjednávajících dohodu o environmentálním zboží.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79419000 Hodnotící poradenské služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Očekává se, že rozpočet zakázky včetně všech nákladů nepřesáhne v průběhu celé doby jejího trvání částku 250 000 EUR. Uchazeč by si však měl být vědom toho, že zakázka bude udělena za uplatnění přístupu nejvyššího zhodnocení vložených finančních prostředků, tedy ekonomicky nejvýhodnější nabídce.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 250 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nepoužije se.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Jak je uvedeno v podmínkách kompetence.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči budou vyloučeni z účasti na tomto výběrovém řízení, pokud:
a) jsou v konkurzu nebo v likvidaci, jejich záležitosti jsou ve správě soudů, uzavřeli ujednání s věřiteli, pozastavili obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s nimi probíhá soudní řízení nebo se nacházejí v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států;
b) byli odsouzeni za trestný čin týkající se jejich profesionálního chování rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci;
c) dopustili se vážného profesionálního deliktu dokázaného jakýmikoli prostředky, které může veřejný zadavatel dokázat;
d) nesplnili závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení nebo úhrady daní v souladu se zákonnými opatřeními státu, ve kterém mají sídlo, nebo zákonů státu veřejného zadavatele, případně státu, v němž bude zakázka realizována;
e) byli odsouzeni rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jakoukoliv jinou nezákonnou činnost, která škodí finančním zájmům Unie;
f) jim byla vyměřena správní pokuta z toho důvodu, že se provinili zkreslením informací, jejichž poskytnutím veřejný zadavatel podmínil jejich účast ve výběrovém řízení, nebo tyto informace neposkytli, nebo z toho důvodu, že bylo shledáno, že se dopustili závažného porušení svých povinností v rámci zakázky kryté rozpočtem.
Zakázky nesmí být zadány těm uchazečům, kteří během výběrového řízení:
a) jsou předmětem střetu zájmů;
b) dopustili se zkreslení informací, jejichž poskytnutím veřejný zadavatel podmínil jejich účast v zadávacím řízení, případně tyto informace nepředložili;
c) nacházejí se v 1 ze situací pro vyloučení uvedených na začátku tohoto bodu (písmena a) až f)).
Uchazeči musí poskytnout čestné prohlášení o tom, že se nenacházejí v žádné z výše uvedených situací.
Pouze uchazeč, kterému zakázka bude zadána, bude požádán před podepsáním smlouvy o poskytnutí důkazů potvrzujících pravdivost jeho čestného prohlášení:
— pro písmena a), b) nebo e): aktuálního výpisu z rejstříku trestů nebo, nebude-li to možné, aktuálního rovnocenného dokumentu vydaného soudním či správním orgánem v domovské zemi nebo zemi původu, který prokáže, že těmto požadavkům bylo vyhověno,
— pro písmeno d) čerstvé osvědčení vydané oprávněným orgánem příslušného členského státu. Pokud daná země žádný takový dokument ani osvědčení nevydává, může být nahrazen přísežným nebo, jinak, místopřísežným prohlášením učiněným zainteresovanou stranou před soudním nebo správním orgánem, notářem či kvalifikovaným odborníkem v její domovské zemi nebo zemi původu.
V závislosti na národní legislativě země, ve které má uchazeč nebo účastník sídlo, dokumenty ve výše uvedených odstavcích se musí vztahovat na právnické a/nebo fyzické osoby, včetně ředitelů společností nebo jiných osob se zastupitelskou, rozhodovací nebo řídící mocí ve vztahu k uchazeči, pokud to veřejný zadavatel považuje za nezbytné.
Ve všech případech, kdy je účastníkem veřejné soutěže konsorcium firem nebo skupiny poskytovatelů služeb, musí být výše uvedené informace poskytnuty za každého člena nebo skupinu.
Komise ale může uchazeče nebo předkladatele nabídky zprostit povinnosti předložit listinné důkazy, pokud již tyto byly předloženy v rámci jiného řízení a za předpokladu, že tyto dokumenty nebyly vydány více než před 1 rokem a že jsou stále platné. V těchto případech musí uchazeč nebo předkladatel poskytnout čestné prohlášení v tom smyslu, že tyto listinné důkazy již dodal v rámci předchozího výběrového řízení, uvést referenční číslo tohoto řízení a potvrdit, že v jeho situaci nenastala změna. Výše uvedené informace musí být přiloženy ke specifikacím nabídky.

Obraťte se prosím na internetovou stránku „e-Certis“, která poskytuje možnost přesně určit požadované certifikáty a osvědčení: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: — dostatečná ekonomická a finanční způsobilost, která zaručí souvislé a uspokojující plnění po celou předpokládanou dobu trvání zakázky (a případně vymezení minimálního ročního obratu),
— spolehlivost navrhovaných zmírňujících opatření pro pokrytí případných nedostatků důkazů předkládaných v souvislosti s kritérii výše.
Ekonomická a finanční způsobilost musí být prokázána prostřednictvím 1 nebo více z následujících dokumentů:
a) příslušné bankovní výpisy nebo popřípadě doklad o příslušném pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání;
b) účetní výkazy za uplynulé nanejvýš 3 roky, za které již byla připravena účetní závěrka;
c) prohlášení o celkovém obratu týkajícím se služeb, na které se tato zakázka vztahuje, za dobu, která nesmí být delší než minulé 3 dostupné finanční roky.
Komise může upustit od povinnosti uchazeče nebo účastníka předložit dokladový materiál výše, pokud jí již tyto doklady byly předloženy pro účely jiného řízení a jsou stále platné.
Pokud z nějakého výjimečného důvodu, který Komise považuje za oprávněný, není uchazeč nebo zájemce schopen poskytnout podklady požadované Komisí, může uchazeč nebo účastník svou ekonomickou a finanční způsobilost prokázat na základě jakýchkoliv jiných prostředků, které bude Komise považovat za vhodné.
V případě splnění ekonomických a finančních výběrových kritérií prostřednictvím kapacit třetí strany může Komise od vítězného uchazeče požadovat, aby tato strana danou smlouvu podepsala (stala se zhotovitelem) nebo případně aby poskytla společnou a nerozdílnou záruku splatnou na první výzvu. Uložení odpovědnosti třetí straně, která zajišťuje finanční způsobilost, umožňuje lepší ochranu finančních zájmů Unie. To by mělo být oznámeno v podmínkách kompetence. Pokud se třetí strana rozhodne podepsat smlouvu, měla by prokázat, že se nenachází v situaci zakládající důvod k vyloučení a že má přístup na trh.
Následně po tomto výběrovém řízení uzavře Komise smlouvu se samostatnou právnickou smluvní stranou.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Navrhovaná skupina se musí skládat z odborníků se zkušenostmi v:
a) otázkách ekologické udržitelnosti – především s technickou kapacitou za účelem posouzení ekologického dopadu liberalizace obchodu;
b) oblasti hospodářské a obchodní analýzy a obchodního modelování;
c) oblasti odvětvové odbornosti;
d) mezinárodních obchodních jednáních včetně těch získaných v relevantní politické oblasti (obchodní pravidla);
e) otázkách sociální udržitelnosti – především technická způsobilost k realizaci posuzování sociálního vlivu včetně analyzování rozsahu kvalitativních a kvantitativních otázek týkajících se zaměstnanosti, důstojné práce, rovnosti mezi ženami a muži a chudoby, na všeobecné úrovni a na úrovni konkrétního sektoru;
f) v oblasti odbornost týkající se lidských práv;
g) v oblasti ekonomických, sociálních, ekologických podmínek a lidských práv ve 28 členských státech EU, v Japonsku a dotčených zemích;
h) poradenství a navazování kontaktů včetně poradenství pro občanskou společnost a cílové skupiny – podniky malé a střední velikosti (SME), obchod, ekologické nevládní organizace, příslušné skupiny v oblasti lidských práv a zástupce sociálních partnerů.
Navrhované životopisy musí jasně odrážet odborné kvalifikace a znalosti. Musí jasně uvádět odbornou oblast každé odborníka.
Tým by měl zahrnovat vedoucího týmu, služebně starší odborníky a služebně mladší odborníky.
Vedoucí týmu by měl prokázat příslušné odborné zkušenosti v rozsahu alespoň 10 let. Měl/a by mít pracovní zkušenosti v ekonomii a podrobné a prokázané znalosti v oblasti posuzování udržitelného vlivu.
Tým by měl zahrnovat služebně starší a služebně mladší odborníky na obchod (právníky, ekonomové obchodního modelování a odborníků); služebně starší odborníci by měli prokázat příslušné odborné zkušenosti v rozsahu alespoň 8 let a služebně mladší odborníci by měli prokázat příslušné odborné zkušenosti v rozsahu alespoň 2 let. Tým by měl zahrnovat starší a služebně mladší odborníky v oblasti posuzování sociálního a environmentálního dopadu, stejně jako v otázkách lidských práv a v oblasti konzultací či vztahů zainteresovaných stran a dalších zástupců občanské společnosti s alespoň 8letými, respektive 2letými relevantními zkušenostmi.
Tým by měl zahrnovat také několik odborníků s předchozí a hlubokou znalostí japonské ekonomiky (přednostně včetně znalostí problematiky pracovního trhu a zkušeností s odbory a dalšími sociálními partnery).
Celkem by měl tým vycházet ze sítě odborníků, kteří mají zkušenosti a způsobilost ve 3 dimenzích trvalo udržitelného rozvoje jakož i v lidských právech, aby se nespoléhali v podstatě pouze na sekundární výzkum.
Uchazeč musí ve své nabídce předložit prohlášení o výlučnosti a dostupnosti všech navrhovaných odborníků. Každý odborník se musí zavázat k tomu, že bude k dispozici na celou dobu trvání projektu. Pro případ, že bude v průběhu posouzení dopadu udržitelného obchodu třeba – s písemným souhlasem Komise – některého z odborníků vystřídat, musí zhotovitel prokázat, že nový odborník disponuje stejnou úrovní odbornosti v souladu s požadovanými kvalifikacemi uvedenými výše jako nahrazovaná osoba.
Nabídka musí rovněž zahrnovat seznam hlavních souvisejících projektů v uplynulých 3 letech, za jejichž realizaci přímo odpovídal uchazeč, prokazující zásluhy a praxi v oblasti hodnocení dopadu.
Je nutné poskytnout následující informace týkající se vlastního postavení poskytovatele služeb a informace a formální náležitosti potřebné k vyhodnocení minimálních požadovaných ekonomických, finančních, odborných a technických norem, které budou sloužit jako důkaz pro splnění kritérií v souvislosti s technickou a odbornou způsobilostí:
a) podrobnosti o vzdělání a odborné kvalifikaci poskytovatele služeb a/nebo vedoucích zaměstnanců firmy a zejména té osoby nebo osob, které jsou zodpovědné za poskytování služby (musí být předloženy podrobné životopisy jasně uvádějící odbornost popsanou v bodech výše);
b) seznam hlavních služeb, které byly poskytnuty v posledních 3 letech včetně částek, dat a veřejných nebo soukromých příjemců, a zejména podobných projektů, za jejichž realizaci uchazeč přímo odpovídal.
Pokud uchazeč zamýšlí provádět subdodávky, nebo se jiným způsobem spoléhat na ostatní subjekty, musí v takovém případě prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout zdroje k jeho dispozici.
Pokud je úspěšný uchazeč jednotlivcem, partnerstvím jednotlivců, nebo soukromým podnikatelem, bude od něj očekáváno prokázání, že může zaručit plynulost služeb. Komise vezme v úvahu mimo jiné i riziko spojené s úspěšným dokončením projektu, které je způsobeno smrtí nebo odstoupením 1 nebo více příslušných jednotlivců.
Jen ty nabídky, které splní všechna výběrová kritéria, budou předány k dalšímu hodnocení z hlediska kritérií pro zadání.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24.11.2014 - 11:00

Místo:

rue de la Loi 170, budova Charlemagne, Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Žádosti o účast na veřejném otevírání nabídek je nutno předložit do 10.9.2014, a to výhradně elektronickou poštou na jméno kontaktní osoby a na adresu uvedenou v bodě I.1. Přesný čas a místo konání bude sdělen osobám, které zašlou e-mail, ve kterém projeví svůj zájem o účast na otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace

Uchazeči si mohou stáhnout zadávací dokumentaci a případně i jakékoliv další dokumenty a informace z internetové stránky pro veřejné zakázky GŘ pro obchod http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání výběrového řízení.

Tato dokumentace je rovněž dostupná prostřednictvím aplikace pro elektronické podávání nabídek použitím níže uvedeného odkazu https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19.9.2014