TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 330937-2014

Kuva koondatud vaade

01/10/2014    S188

Belgia-Brüssel: Keskkonnatoodete lepingu raames säästvale arengule kaubanduse avaldatava mõju hindamine (Trade SIA)

2014/S 188-330937

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, kaubanduse peadirektoraat, direktoraat D
Postiaadress: rue de la Loi 200
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Urszula Stepkowska
Kontaktisik: Sandra Gallina
E-post: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964117
Faks: +32 22966036

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, kaubanduse peadirektoraat, direktoraat D
Postiaadress: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Urszula Stepkowska
Kontaktisik: Sandra Gallina
E-post: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964117
Faks: +32 22966036
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: kaubanduspoliitika.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Keskkonnatoodete lepingu raames säästvale arengule kaubanduse avaldatava mõju hindamine (Trade SIA)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid või muu teoreetiliseks tööks sobiv koht, kuna analüüside tegemiseks uuritakse kogutavate andmete põhjal kirjandust jne.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
SIA eesmärk on hinnata läbiräägitavaid kaubandussätteid, mis võivad mõjutada majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonna- ja inimõiguste küsimusi ELis ning keskkonnatoodete lepingu läbirääkimisi pidavates riikides.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Kõiki kulusid sisaldav eelarve ei ületa eeldatavasti kogu lepingu kestel 250 000 EUR. Pakkuja peab siiski olema teadlik, et leping sõlmitakse parima kvaliteedi ja hinna suhte määramise menetluse alusel, s.o majanduslikult kõige soodsama pakkumisega.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 250 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 12 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Ei kohaldata.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Määratud pädevustingimustes.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad jäetakse käesolevas hankemenetluses osalemisest kõrvale, kui
a) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
b) nad on res judicata jõudu omava kohtuotsusega ametialaste käitumisreeglitega seotud süüteos süüdi mõistetud;
c) nad on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, mis on tõendatud mis tahes viisil, mida hankija peab õigustatuks;
d) nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asutamise riigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
e) nende suhtes on langetatud res judicata jõudu omav kohtuotsus pettuse, korruptsiooni, kuritegelikku organisatsiooni kuulumise või muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse eest;
f) nende suhtes on kehtinud halduskaristus, kuna nad on esitanud hankemenetluses osalemise tingimusena hankija nõutud teabena valeandmeid või on jätnud nimetatud teabe esitamata või nad on eelarvest rahastatud lepinguid tõsiselt rikkunud, kuna on jätnud oma kohustused täitmata.
Lepinguid ei või sõlmida pakkujatega, kes hankemenetluse käigus
a) on olukorras, kus neil on huvide konflikt;
b) on hankemenetluses osalemiseks vajalike hankija nõutavate andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud;
c) on mõnes kõrvalejätmist põhjustavas olukorras, mis on nimetatud käesoleva punkti alguses (alapunktides a–f).
Pakkujad peavad esitama kinnituse, et nad ei ole üheski eespool nimetatud olukorras.
Pakkuja, kellega leping sõlmitakse, peab esitama enne lepingu allkirjastamist järgmised tõendid, mis kinnitavad tema kinnitust:
— alapunktide a, b või e kohta: hiljutine väljavõte karistusregistrist või kui seda ei ole võimalik esitada, võrdväärne dokument, mille on hiljuti väljastanud päritolu- või lähteriigi kohtu- või haldusasutus, mis tõendab, et need nõudmised on täidetud;
— alapunkti d kohta: asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse hiljuti väljastatud tõend. Kui selliseid dokumente või tõendeid asjaomases riigis ei väljastata, võib need asendada huvitatud poole vandega või selle puudumisel tõotusega päritolu- või lähteriigi kohtu- või haldusasutuse, notari või kvalifitseeritud kutseorganisatsiooni ees.
Olenevalt pakkuja või kandidaadi asutamise riigi õigusaktidest tuleb eespool esitatud 2 lõigus nimetatud dokumendid esitada juriidiliste isikute ja/või füüsiliste isikute, sealhulgas ja kui hankija peab seda vajalikuks, ettevõtete juhtide või muude isikute kohta, kellel on volitused kandidaati või pakkujat esindada, tema eest otsuseid langetada või teda kontrollida.
Kui pakkuja on ettevõtete konsortsium või teenuseosutajate ühendus, siis tuleb esitada eespool nimetatud teave iga liikme või ühenduse kohta.
Siiski võib komisjon loobuda nõudest, et kandidaat või pakkuja peab esitama tõendavad dokumendid, kui need tõendid on talle mõne muu hankemenetluse käigus juba esitatud ning kui dokumendid ei ole väljastatud rohkem kui 1 aasta tagasi ning kui need kehtivad veel. Sellisel juhul peab kandidaat või pakkuja kinnitama, et tõendavad dokumendid on juba varasema hankemenetluse käigus esitatud, esitama viite nimetatud menetlusele, samuti kinnitama, et tema olukord ei ole muutunud. Eespool nimetatud teave tuleb lisada pakkumise iseloomustusele.

Palume tutvuda veebisaidiga e-Certis, mille kaudu on võimalik nõutavad tunnistused ja kinnitused üheselt välja selgitada, järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: — piisav majandus- ja finantssuutlikkus pideva ja rahuldava tegevuse tagamiseks lepingu ettenähtud kestuse ajal (ja võimalik, et ka minimaalse aastakäibe määratlemine);
— eespool nimetatud kriteeriumide all esitatavate tõendite võimalike puudujääkide katmiseks esitatud leevendavate meetmete usaldusväärsus.
Majandus- ja finantssuutlikkust võib eelkõige tõendada 1 või enama järgmise dokumendi alusel:
a) asjakohased pangaõiendid või vajaduse korral asjakohase ametialase vastutuskindlustuse tõendid;
b) finantsaruanded mitte rohkem kui viimase 3 aasta kohta, mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud;
c) kinnitus kogukäibe ja lepinguga hõlmatud teenuste käibe kohta kõige rohkem viimasel 3 majandusaastal (mille kohta andmed on olemas).
Komisjon võib loobuda kohaldamast kandidaadi või pakkuja nimetatud tõendavate dokumentide esitamise kohustust, kui sellised tõendid on mõne muu menetluse eesmärgil talle juba esitatud ja on endiselt kehtivad.
Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida komisjon loeb õigustatuks, ei ole pakkujal või kandidaadil võimalik mõnda tellija poolt nõutud dokumenti esitada, võib ta oma majandus- ja finantssuutlikkust tõendada muul moel, mida komisjon peab sobivaks.
Kui majandus- ja finantssuutlikkuse kriteeriumid täidetakse kolmandale poolele toetudes, võib komisjon nõuda, et juhul kui pakkuja lepingu sõlmimiseks välja valitakse, siis see pool allkirjastaks lepingu (saaks töövõtjaks) või alternatiivina annaks solidaarse esimesel nõudmisel väljamakstava garantii. Finantssuutlikkust tagavale kolmandale poolele vastutuse kehtestamine võimaldab liidu finantshuve paremini kaitsta. See tuleb märkida pädevustingimustes. Kui kolmas pool otsustab lepingu allkirjastada, peab ta tõendama, et ei ole kõrvalejätmist põhjustavas olukorras ja et tal on juurdepääs turule.
Komisjon sõlmib käesoleva pakkumise tulemusena lepingu üheainsa juriidilise osapoolega.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
pakutud meeskond peab koosnema ekspertidest, kellel on kogemused järgmistes valdkondades:
a) keskkonnasäästvuse küsimused – eeskätt tehniline võimsus kaubanduse liberaliseerimise keskkonnamõju hindamiseks;
b) majandus- ja kaubandusanalüüs ning kaubanduse modelleerimine;
c) sektoripõhised eksperditeadmised;
d) rahvusvahelised kaubandusläbirääkimised muu hulgas asjakohases poliitikavaldkonnas (kaubanduseeskirjad);
e) sotsiaalse jätkusuutlikkuse küsimused – eeskätt sotsiaalse mõju hindamiste tegemise tehniline võimsus, sh mitmesuguste tööhõive, inimväärse tööhõive, soolise võrdõiguslikkuse ja vaesuse kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide analüüs üldisel tasandil ja sektoripõhistel tasanditel;
f) eksperditeadmised inimõigustest;
g) ELi 28 liikmesriigi, Jaapani ja asjaomaste riikide majandus-, sotsiaalsed ja keskkonnatingimused ning inimõiguste olukord;
h) konsultatsiooni- ja võrgustamistegevused, sh konsulteerimised kodanikuühiskonna ja sihtrühmadega (VKEd, ettevõtted, keskkonnavaldkonna valitsusvälised organisatsioonid, asjaomased inimõiguste rühmad ja sotsiaalpartnerite esindajad).
Eksperdioskused ja teadmised peavad pakutud elulookirjeldustes selgelt väljenduma. Iga eksperdi eksperditeadmiste valdkond peab olema selgelt nimetatud.
Meeskond peab sisaldama meeskonna juhti, vanem- ja nooremeksperte.
Meeskonna juht peab tõendama, et tal on vähemalt 10 aasta jooksul omandatud asjakohased kutsekogemused. Tal peavad olema majandusteaduse valdkonna taustateadmised ning jätkusuutlikkusele avalduva mõju hindamise üksikasjalikud ja tõendatavad kogemused.
Meeskond peab sisaldama kaubanduse vanem- ja nooremeksperte (juristid, ökonomistid ja mudeldamiseksperdid); vanemekspertide tasandi töötajad peavad tõendama vähemalt 8 aasta jooksul omandatud asjakohaste kutsekogemuste olemasolu ning nooremeksperdid peavad tõendama vähemalt 2 aasta jooksul omandatud asjakohaste kutsekogemuste olemasolu. Meeskonda peab kuuluma sotsiaalse ja keskkonnamõju hindamiste valdkonna, samuti inimõiguste küsimuste ning sidusrühmadega konsulteerimise või sotsiaalpartnerite või muude kodanikuühiskonna esindajatega suhtlemise valdkonna vanem- ja nooremeksperte, kellel on vastavalt vähemalt 8 ja 2 aastat asjakohaseid kogemusi.
Meeskonda peab kuuluma ka mitu eksperti, kellel on varasemad süvateadmised Jaapani majandusest (eelistatavalt ka teadmised tööturu küsimustest ning kogemused ametiühingute ja muude sotsiaalpartneritega).
Üldiselt peab meeskond tuginema selliste ekspertide võrgustikule, kellel on säästva arengu 3 mõõtme alal ning samuti inimõiguste valdkonna kogemused ja suutlikkus/võimsus, et mitte peamiselt teisestele teadusuuringutele tugineda.
Pakkuja peab pakkumises esitama kinnituse selle kohta, et kõik pakutavad eksperdid on tellija ainukasutuses ning saadaval. Iga ekspert peab olema saadaval projekti kogukestuse jooksul. Kui ekspert tuleb säästvale arengule kaubanduse avaldatava mõju hindamise (Trade SIA) käigus komisjoni kirjaliku heakskiidu alusel välja vahetada, siis peab töövõtja tõendama, et uuel eksperdil on kooskõlas eespool nimetatud kvalifikatsioonidega samal tasemel eksperditeadmised kui väljavahetataval isikul.
Pakkumine peab samuti sisaldama viimase 3 aasta jooksul taotleja otsesel vastutusel ellu viidud peamiste seonduvate projektide loetelu, millega tõendatakse teeneid ja kogemusi mõju hindamistel.
Tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse kriteeriumidele vastamise tõendamiseks tuleb esitada järgmine teave teenuseosutaja enda olukorra kohta ning teave ja formaalsused nõutavate minimaalsete majanduslike, finants-, kutse- ja tehniliste standardite hindamiseks:
a) teenuseosutaja ja/või ettevõtte juhtivtöötajate ning eeskätt teenuste osutamise eest vastutavate isikute hariduslikud ja kutsekvalifikatsioonid (üksikasjalikud elulookirjeldused, milles tuleb selgelt märkida eksperditeadmised eelmistes punktides nimetatud valdkondades);
b) viimase 3 aasta jooksul osutatud peamiste teenuste nimekiri, sh maksumused, kuupäevad ja saajad avalikust või erasektorist ning eelkõige viited taotleja otsese vastutuse all ellu viidud samalaadsetele projektidele.
Kui pakkuja soovib kasutada alltöövõttu või toetuda muul moel teiste üksuste suutlikkusele, peab ta hankijale tõendama, et tema käsutuses on lepingu täitmiseks vajalikud vahendid, esitades näiteks kõnealuste üksuste võetud kohustuse anda vajalikud vahendid ettevõtja käsutusse.
Kui edukas pakkuja on üksikisik, üksikisikute partnerlus või üksikisikust ettevõtja, peab ta tõendama, et teenuse järjepidevus on tagatud. Komisjon hindab muu hulgas projekti edukat lõpuleviimist ohustavaid riske, mis võivad tekkida kas 1 või mitme seonduva isiku surma või tagasiastumise korral.
Ainult kõikidele valikukriteeriumidele vastavad pakkumised pääsevad edasisele hindamisele lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 24.11.2014 - 11:00

Pakkumuste avamise koht:

rue de la Loi 170, Charlemagne'i hoone, Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avalikul avamisel osalemise taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.9.2014 üksnes e-posti teel punktis I.1 nimetatud kontaktisikule ja -aadressil. Pakkumiste avamise täpne aeg ja koht teatatakse neile, kes on saatnud e-kirja oma soovi kohta pakkumiste avamisel osaleda.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

Pakkujad saavad pakkumisdokumente ja lisadokumente ja -teavet (mida võidakse avaldada) alla laadida kaubanduse peadirektoraadi riigihangete Interneti-saidilt aadressil http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Veebilehte uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

Dokumendid on avaldatud ka "e-tendering"-platvormil aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
19.9.2014