Usluge - 330937-2014

Prikaži smanjeni prikaz

01/10/2014    S188

Belgija-Bruxelles: Procjena utjecaja na održivost trgovine (Trade SIA) u vezi sa Sporazumom o okolišnim dobrima

2014/S 188-330937

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za trgovinu, Uprava D
Poštanska adresa: rue de la Loi 200
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Urszula Stepkowska
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Gallina
E-pošta: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964117
Telefaks: +32 22966036

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za trgovinu, Uprava D
Poštanska adresa: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Urszula Stepkowska
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Gallina
E-pošta: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964117
Telefaks: +32 22966036
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Trgovinska politika.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Procjena utjecaja na održivost trgovine (Trade SIA) u vezi sa Sporazumom o okolišnim dobrima
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostorije izvoditelja ili druge prostorije za računalom budući da će se analiza obavljati prikupljanjem podataka za proučavanje literature itd.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je SIA-e procijeniti odredbe o trgovini koje su predmetom pregovora, koje bi mogle utjecati na pitanja o ekonomskim, socijalnim, okolišnim i ljudskim pravima u EU-u i zemljama koje pregovaraju o Sporazumu o okolišnim dobrima.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Proračun ugovora, uključujući sve troškove, ne bi trebao prelaziti 250 000 EUR tijekom cijelog razdoblja trajanja. Ponuditelj treba imati na umu da će se ugovor sklopiti na temelju postupka najbolje vrijednosti za novac, tj. s ponuditeljem s ekonomski najpovoljnijom ponudom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 250 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Nije primjenjivo.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Kako je navedeno u opisu projekta.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji će biti isključeni iz sudjelovanja u ovom postupku javne nabave u sljedećim slučajevima:
a) ako su u stečaju ili u likvidaciji ili njihovim poslovanjem upravlja sud, ako su sklopili dogovor s vjerovnicima, ako su suspendirali obavljanje poslovne djelatnosti, ako se protiv njih vodi postupak koji se odnosi na ta pitanja, ili se nalaze u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima;
b) ako su osuđeni za kažnjivo djelo vezano za njihovo profesionalno postupanje na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela države članice;
c) ako su proglašeni krivima za težak profesionalni propust dokazan svim sredstvima koja javni naručitelj može opravdati;
d) ako nisu ispunili obveze koje se odnose na plaćanje doprinosa s osnove socijalnog osiguranja ili plaćanje poreza u skladu s propisima zemlje u kojoj imaju poslovni nastan, ili s onima u zemlji javnog naručitelja ili onima u zemlji u kojoj se ugovor treba izvršiti;
e) ako su pravomoćnom presudom osuđeni za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u kriminalnim organizacijama, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu djelatnost koja šteti financijskim interesima Unije;
f) ako podliježu upravnoj sankciji za lažno prikazivanje činjenica pri dostavljanju potrebnih podataka sukladno zahtjevima javnog naručitelja za sudjelovanje u postupku javne nabave ili nisu dostavili takve podatke ili su proglašeni odgovornima za ozbiljno kršenje svojih obaveza na temelju ugovora obuhvaćenog proračunom Unije.
Ugovori ne mogu biti dodijeljeni ponuditeljima za koje se tijekom postupka javne nabave utvrdi sljedeće:
(a) u sukobu su interesa;
(b) krivi su za lažno prikazivanje činjenica pri dostavljanju potrebnih podataka sukladno zahtjevima naručitelja za sudjelovanje u postupku javne nabave ili nisu dostavili takve podatke;
(c) u nekoj su od situacija za isključenje navedenih na početku ove točke (slova (a) do (f)).
Ponuditelj mora dostaviti izjavu o istinitosti podataka da se ne nalazi ni u jednoj prethodno navedenoj situaciji.
Samo će ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor prije potpisivanja ugovora morati dostaviti dokaze koji potvrđuju izjavu o istinitosti podataka dostavljanjem sljedećeg:
— za točke (a), (b) ili (e): nedavno izdanog izvatka iz sudskog registra ili, u suprotnom, jednakovrijednog dokumenta koji je nedavno izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi podrijetla ili državi iz koje ta osoba dolazi, kojim se dokazuje da su zahtjevi ispunjeni;
— za točku (d), potvrde nedavnog datuma koju je izdalo nadležno tijelo dotične države. Ako dotična država ne izdaje takve dokumente ili potvrde, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, u suprotnom, svečanom izjavom koju je zainteresirana strana dala pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelom, javnim bilježnikom ili kvalificiranim strukovnim tijelom države podrijetla ili države iz koje ta osoba dolazi.
Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu zemlje u kojoj ponuditelj ili natjecatelj ima poslovni nastan, dokumenti iz prethodna 2 stavka moraju se odnositi na pravne osobe i/ili fizičke osobe uključujući, ako javni naručitelj to smatra potrebnim, direktore poduzeća ili sve osobe s ovlastima zastupanja, odlučivanja ili nadzora u odnosu na natjecatelja ili ponuditelja.
Ako je ponuditelj konzorcij poduzeća ili skupina pružatelja usluga, prethodno navedene informacije moraju biti dostavljene za svakog člana skupine.
Međutim, Komisija može osloboditi natjecatelja ili ponuditelja obveze da dostavi dokumentaciju s dokazima ako je natjecatelj ili ponuditelj već dostavio te dokumente u sklopu drugog postupka javne nabave i pod uvjetom da ti dokumenti nisu stariji od 1 godine te da su i dalje važeći. U tom će slučaju natjecatelj ili ponuditelj dati izjavu o istinitosti podataka kojom će potvrditi da je dokumentacija s dokazima već dostavljeni u prethodnom postupku nabave, dostaviti uputu na taj postupak i potvrditi da u njegovoj situaciji nije došlo do promjena. Prethodno navedeni podaci moraju biti uključeni u dokumentaciju za nadmetanje.

Pogledajte stranicu „e-Certis” na kojoj možete provjeriti koje su točno potvrde i iskazi potrebni: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — dostatne ekonomske i financijske sposobnosti na temelju kojih može zajamčiti stalno i zadovoljavajuće izvršenje tijekom predviđenog razdoblja trajanja ugovora (i moguće definiranje najmanjeg godišnjeg prometa),
— pouzdanost predstavljenih mjera za rješavanje problema u svrhu pokrivanja mogućih nedostataka dokaza predstavljenih za prethodno navedene kriterije.
Kao dokaz ekonomske i financijske sposobnosti posebice može poslužiti 1 ili više dokumenata navedenih u nastavku:
a) odgovarajuća bankovna izvješća ili, ako je to prikladno, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti;
b) financijsko izvješće za najviše posljednje 3 godine za koje su računi zaključeni;
c) izvješće o ukupnom prometu i prometu koji se tiče usluga obuhvaćenih ugovorom tijekom razdoblja koje ne smije biti dulje od posljednje 3 dostupne financijske godine.
Komisija može osloboditi natjecatelja ili ponuditelja obveze da dostavi prethodno navedenu dokumentaciju s dokazima ako je natjecatelj ili ponuditelj već dostavio te dokumente u sklopu drugog postupka javne nabave i pod uvjetom da su ti dokumenti i dalje važeći.
Ako ponuditelj ili natjecatelj iz izvanrednog razloga koji Komisija smatra opravdanim ne može dostaviti prethodno navedene reference koje zahtijeva javni naručitelj, njegova se ekonomska i financijska sposobnost može dokazati drugim sredstvima koja Komisija smatra primjerenima.
U slučaju ispunjavanja ekonomskih i financijskih uvjeta sposobnosti oslanjanjem na sposobnosti trećih strana, ako ponuditelj osvoji ugovor, Komisija može zahtijevati da ta strana potpiše ugovor (postane izvoditelj) ili, u suprotnom, da dostavi solidarno jamstvo na prvi poziv. Nametanjem odgovornosti trećoj strani koja osigurava financijsku sposobnost financijski su interesi Unije bolje zaštićeni. To treba biti najavljeno u projektnom zadatku. Ako treća strana odluči potpisati ugovor, treba dokazati da se ne nalazi u situaciji za isključenje i da ima pristup tržištu.
Nakon ovog nadmetanja, Komisija će sklopiti ugovor s jednim pravnim partnerom.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Predloženi tim mora se sastojati od stručnjaka koji imaju iskustva u:
a) pitanjima okolišne održivosti — posebice, tehničkim sposobnostima za ocjenjivanje ekološkog utjecaja liberalizacije trgovine;
b) analiziranju gospodarstva i trgovine te oblikovanju trgovine;
c) stručnosti koja se odnosi na određeni sektor;
d) međunarodnim trgovinskim pregovorima, uključujući predmetna politička područja (trgovinska pravila);
e) pitanjima socijalne održivosti — posebice, tehničkoj sposobnosti za provođenje procjene socijalnih utjecaja, uključujući analiziranje niza kvalitativnih i kvantitativnih pitanja o zaposlenosti, dostojanstvenom radu, jednakosti spolova i siromaštvu, na ukupnim i posebnim sektorskim razinama;
f) stručnosti u području ljudskih prava;
g) ekonomskim, socijalnim, ekološkim uvjetima te uvjetima ljudskih prava u EU-28, u Japanu i predmetnim državama;
h) savjetovanju i aktivnostima umrežavanja, uključujući savjetovanje civilnog društva i ciljnih skupina — MSP-a, poduzeća, okolišnih NVO-a, skupina koje se bave ljudskim pravima i predstavnika socijalnih partnera.
Stručnost i znanje moraju jasno biti dokazani u predloženim životopisima. Područje stručnosti svakog stručnjaka mora biti jasno navedeno.
Tim treba obuhvaćati voditelja tima, starije stručnjake i mlađe stručnjake.
Voditelj tima treba dokazati odgovarajuće profesionalno iskustvo od najmanje 10 godina. On/ona treba imati obrazovanje iz područja ekonomije s detaljnim i dokazanim znanjem o procjenama utjecaja na održivost.
Tim treba sadržavati starije i mlađe trgovinske stručnjake (odvjetnici, ekonomisti i stručnjaci za oblikovanje); stariji stručnjaci trebaju dokazati odgovarajuće profesionalno iskustvo od najmanje 8 godina, a mlađi stručnjaci trebaju dokazati odgovarajuće profesionalno iskustvo od najmanje 2 godine. Tim treba sadržavati starije i mlađe stručnjake u području procjena socijalnih i okolišnih utjecaja, kao i za pitanja ljudskih prava i savjetovanja dionika ili odnosa sa socijalnim partnerima i drugim predstavnicima civilnog društva, s najmanje 8, odnosno 2 godine odgovarajućeg iskustva.
Tim treba sadržavati i nekoliko stručnjaka s prethodnim i temeljitim znanjem o japanskoj ekonomiji (po mogućnosti uključujući i znanje o pitanjima tržišta rada te iskustvo s trgovinskim sindikatima i drugim socijalnim partnerima).
Općenito, tim treba biti sastavljen iz mreže stručnjaka koji imaju iskustvo i sposobnost u 3 dimenzije održivog razvoja, kao i u ljudskim pravima, kako se ne bi prvenstveno oslanjali na sekundarno istraživanje.
U svojoj ponudi, ponuditelj mora dostaviti izjavu o isključivosti i dostupnosti za sve predložene stručnjake. Svaki se stručnjak treba obvezati da će biti na raspolaganju tijekom trajanja projekta. U slučaju da stručnjak mora biti zamijenjen tijekom trajanja projekta Trade SIA, s pisanim ovlaštenjem Komisije, izvršitelj mora dokazati da novi stručnjak posjeduje istu razinu stručnosti kao i osoba koju zamjenjuje, u skladu s prethodno spomenutim i traženim kvalifikacijama.
Ponuda također treba obuhvaćati popis glavnih sličnih projekata provedenih tijekom posljednje 3 godine pod izravnom odgovornosti prijavitelja kojim se dokazuje sposobnost i iskustvo u procjeni utjecaja.
Sljedeće informacije koje se odnose na vlastiti položaj pružatelja usluga te informacije i formalnosti potrebne za dokazivanje traženih minimalnih ekonomskih, financijskih, stručnih i tehničkih normi trebaju biti dostavljene kao dokaz ispunjavanja kriterija u pogledu tehničke i stručne sposobnosti:
a) detalji o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama pružatelja usluga i/ili onih upravljačkog osoblja poduzeća, posebice, one osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluge (dostaviti detaljan životopis s jasnim navodima o stručnosti iz prethodno opisanih točki);
b) popis glavnih usluga pruženih tijekom posljednje 3 godine, s iznosima, datumima i korisnicima, javnim ili privatnim, a posebice popis sličnih projekata koji su provedeni pod izravnom odgovornosti prijavitelja.
Ako ponuditelj želi povjeriti dio ugovora podizvoditelju ili se na neki drugi način oslanjati na sposobnosti drugih subjekata, u tom slučaju mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju sredstva potreba za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.
Ako je uspješni ponuditelj pojedinac, partnerstvo pojedinaca ili samostalni trgovac, morat će dokazati da može zajamčiti neprestano pružanje usluge. Komisija će, između ostalog, preuzeti rizik uspješnog dovršetka projekta u slučaju smrti ili otkaza 1 ili više uključenih pojedinaca.
Samo će prijedlozi koji ispunjavaju sve uvjete sposobnosti prijeći u fazu procjene u smislu kriterija za odabir ponuda.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 24.11.2014 - 11:00

Mjesto:

rue de la Loi 170, zgrada Charlemagne, Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Zahtjevi za prisustvovanjem javnom otvaranju ponuda trebaju se podnijeti najkasnije do 10.9.2014., isključivo e-poštom osobi za kontakt na adresu iz I.1. Točno vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda bit će priopćeno onima koji su e-poštom izrazili interes za prisustvovanjem.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

Dokumentaciju za nadmetanje i bilo koje dodatne dokumente i informacije ponuditelji mogu preuzeti s internetske stranice za javnu nabavu GU za trgovinu http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja nadmetanja.

Dokumentacija je također dostupna putem aplikacije e-tendering uporabom sljedeće poveznice https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ne obustavlja se ovo razdoblje i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
19.9.2014