Tīmekļvietne TED būs gatava darbam ar elektroniskajām veidlapām 2022. gada 2. novembrī. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās

Pakalpojumi - 330937-2014

Rādīt kompakto skatījumu

01/10/2014    S188

Beļģija-Brisele: Novērtējums par tirdzniecības ietekmi uz ilgtspēju (Tirdzniecības IIN) Vides preču nolīguma ietvaros

2014/S 188-330937

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, D direktorāts
Pasta adrese: rue de la Loi 200
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Urszula Stepkowska
Kontaktpersona(-as): Sandra Gallina
E-pasts: trade-contracts@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22964117
Fakss: +32 22966036

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, D direktorāts
Pasta adrese: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Urszula Stepkowska
Kontaktpersona(-as): Sandra Gallina
E-pasts: trade-contracts@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22964117
Fakss: +32 22966036
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Cita: tirdzniecības politika.
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Novērtējums par tirdzniecības ietekmi uz ilgtspēju (Tirdzniecības IIN) Vides preču nolīguma ietvaros.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 11: Vadības konsultāciju pakalpojumi [6] un saistītie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja telpas vai cita teorētiskai izpētei piemērota vieta, jo analīze tiks veikta, vācot literatūras izpētei nepieciešamos datus utt.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
IIN mērķis ir novērtēt tirdzniecības noteikumus, par kuriem notiek sarunas un kuri varētu ietekmēt ekonomiskos, sociālos, vides un cilvēktiesību jautājumus ES un valstīs, kas iesaistījušās sarunās par Vides preču nolīgumu.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamais līguma budžets, kurā ietvertas visas izmaksas, nepārsniedz 250 000 EUR visā līguma darbības laikā. Tomēr pretendentam jāņem vērā, ka līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas ar cenas ziņā visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas procedūru, t. i., saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam.
Paredzamā vērtība bez PVN: 250 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Kā noteikts darba uzdevumā.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendenti tiks izslēgti no piedalīšanās šajā iepirkumu procedūrā, ja:
a) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;
b) tie ar spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību;
c) tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kurš pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzēja iestāde var pieņemt;
d) tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;
e) attiecībā uz tiem pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Savienības finanšu interesēm;
f) tiem ir piespriesta administratīva sankcija par to, ka tie ir vainīgi tādas informācijas sagrozīšanā, ko līgumslēdzēja iestāde prasa kā nosacījumu dalībai iepirkuma procedūrā, vai arī nesniedz šo informāciju, vai ir atzīti par vainīgiem nopietnā līgumsaistību neievērošanā kādos citos no budžeta finansētos līgumos.
Līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt pretendentiem, kas iepirkuma procedūras laikā:
a) ir iesaistīti interešu konfliktā;
b) ir vainīgi tādas informācijas sagrozīšanā, ko līgumslēdzēja iestāde prasa kā nosacījumu dalībai līguma procedūrā, vai arī nesniedz šo informāciju;
c) uz tiem attiecas kāds no izslēgšanas gadījumiem, kas minēti šīs iedaļas sākumā (no a) līdz f) punktam).
Pretendentiem jāiesniedz godavārda apliecinājums par to, ka uz tiem neattiecas neviens no iepriekš minētajiem gadījumiem.
Tikai tam pretendentam, kam tiks piešķirts līgums, pirms līguma parakstīšanas būs jāsniedz pierādījums, kas apstiprina viņa godavārda apliecinājumu, proti:
— attiecībā uz a), b) vai e) punktu: nesens izraksts no sodāmības reģistra vai, ja šāda izraksta nav, tad līdzvērtīgs dokuments, ko nesen izsniegusi izcelsmes valsts tiesu vai administratīvā iestāde un kas pierāda, ka šīs prasības ir izpildītas,
— attiecībā uz d) punktu: nesen izdota apliecība, ko izsniegusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde. Ja attiecīgā valsts šādus dokumentus vai apliecības neizsniedz, tos var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, vai, ja tāda nav, tad ar svinīgu paziņojumu, ko ieinteresētā persona sniedz tiesu iestādei vai administratīvai iestādei, notāram vai kvalificētai profesionālai struktūrai savā izcelsmes valstī.
Atkarībā no tās valsts tiesību aktiem, kurā pretendents vai kandidāts ir nodibināts, iepriekš minētajās 2 rindkopās norādītie dokumenti attiecas uz juridiskām un/vai fiziskām personām, tai skaitā, ja līgumslēdzēja iestāde to uzskata par nepieciešamu, uzņēmumu vadītājiem vai jebkuru personu, kurai attiecībā uz kandidātu vai pretendentu ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār to.
Ja pretendents ir uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju grupu konsorcijs, iepriekš minētā informācija jāiesniedz par katru dalībnieku vai grupu.
Tomēr Komisija var atbrīvot kandidātu vai pretendentu no pienākuma iesniegt dokumentāru pierādījumu, ja šāds pierādījums jau ir iesniegts saistībā ar citu iepirkuma procedūru un ja šie dokumenti ir izdoti ne senāk kā pirms 1 gada un joprojām ir derīgi. Šādos gadījumos kandidātam vai pretendentam ar savu godavārdu jāapliecina, ka dokumentārie pierādījumi jau ir iesniegti kādā iepriekšējā iepirkuma procedūrā, jānorāda atsauce uz šo procedūru un jāapliecina, ka situācija nav mainījusies. Iepriekš minētā informācija jāietver konkursa specifikācijās.

Lūdzam skatīt "e-Certis" tīmekļa vietni, kurā nodrošināta iespēja precīzi noteikt nepieciešamos sertifikātus un apliecinājumus: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: — pietiekamas saimnieciskās un finansiālās spējas, lai varētu nodrošināt nepārtrauktu un apmierinošu izpildi visā paredzētajā līguma darbības laikā (iespējams, jānosaka minimālais gada apgrozījums),
— to seku mazināšanas pasākumu uzticamība, kas piedāvāti saistībā ar iepriekš minētajiem kritērijiem iesniegto pierādījumu iespējamo trūkumu izlīdzināšanai.
Saimnieciskās un finansiālās spējas var jo īpaši pierādīt, iesniedzot 1 vai vairākus no šiem dokumentiem:
a) attiecīgas izziņas no bankām vai attiecīgā gadījumā pierādījums par atbilstošu profesionālās darbības riska apdrošināšanu;
b) finanšu pārskati ne vairāk kā par pēdējiem 3 gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti;
c) paziņojums par kopējo apgrozījumu un apgrozījumu, kas attiecas uz līgumā ietvertajiem pakalpojumiem, periodā, kas nedrīkst būt garāks par pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pieejama informācija.
Komisija var atbrīvot kandidātu vai pretendentu no pienākuma iesniegt iepriekš minēto dokumentāro pierādījumu, ja šāds pierādījums tai jau ir iesniegts saistībā ar citu iepirkuma procedūru un tas joprojām ir derīgs.
Ja kāda ārkārtēja iemesla dēļ, ko Komisija uzskata par attaisnojošu, pretendents vai kandidāts pieprasītos dokumentus nespēj sniegt, viņš savas saimnieciskās un finansiālās spējas var pierādīt ar jebkuriem citiem līdzekļiem, kurus Komisija uzskata par atbilstošiem.
Ja saimnieciskie un finansiālie atlases kritēriji ir izpildīti, izmantojot trešo personu, Komisija var pieprasīt, ja pretendentam tiek piešķirts līgums, lai šī trešā persona paraksta līgumu (kļūst par darbuzņēmēju) vai nodrošina kopīgu un atsevišķu garantiju, kas samaksājama pēc pirmā pieprasījuma. Atbildības uzlikšana trešai personai, kas nodrošina finansiālās spējas, ļauj labāk aizsargāt Savienības finansiālās intereses. Tam jābūt norādītam darba uzdevumā. Ja trešā persona izvēlas parakstīt līgumu, tai jāpierāda, ka uz to neattiecas neviens no izslēgšanas gadījumiem un ka tai ir piekļuve tirgum.
Pēc šā konkursa Komisija noslēgs līgumu ar 1 juridisku pusi.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
piedāvātajā grupā jābūt ekspertiem, kuriem ir:
a) pieredze vides ilgtspējas jautājumos un jo īpaši tehniskās spējas tirdzniecības liberalizācijas ietekmes uz vidi novērtēšanā;
b) pieredze ekonomiskajā un tirdzniecības analīzē un tirdzniecības modelēšanā;
c) kompetence attiecīgajā nozarē;
d) pieredze starptautiskās tirdzniecības sarunās, tostarp attiecīgajā politikas jomā (tirdzniecības noteikumi);
e) pieredze sociālās ilgtspējas jautājumos, jo īpaši tehniskās spējas veikt sociālās ietekmes novērtējumus, tostarp analīzi par virkni kvalitatīvu un kvantitatīvu jautājumu par nodarbinātību, pienācīgas kvalitātes darbu, dzimumiem un nabadzību, gan vispārīgi, gan pa nozarēm;
f) kompetence cilvēktiesību jautājumā;
g) zināšanas par ekonomisko, sociālo, vides un cilvēktiesību situāciju visās 28 ES dalībvalstīs, Japānā un attiecīgajās valstīs;
h) pieredze apspriešanās un tīklošanas pasākumos, tostarp pasākumos, kas saistīti ar apspriešanos ar pilsonisko sabiedrību un mērķgrupām – MVU, uzņēmumiem, vides NVO, ar cilvēktiesībām saistītām grupām un sociālo partneru pārstāvjiem.
Kompetence un zināšanas skaidri jānorāda piedāvātajos CV. Skaidri jānorāda katra eksperta kompetences joma.
Grupā jāietver grupas vadītājs, vecākie eksperti un jaunākie eksperti.
Grupas vadītājam jāpierāda vismaz 10 gadu atbilstīga profesionālā pieredze. Viņam jābūt pieredzei ekonomikas jomā, kā arī detalizētām un apliecinātām zināšanām par ietekmes uz ilgtspēju novērtējumiem.
Grupā jāietver vecākie un jaunākie tirdzniecības eksperti (juristi, ekonomisti un modelēšanas eksperti); vecākajiem ekspertiem jāpierāda vismaz 8 gadu attiecīga profesionālā pieredze, un jaunākajiem ekspertiem jāpierāda vismaz 2 gadu attiecīga profesionālā pieredze. Grupā jāietver vecākie un jaunākie eksperti, kas ir kompetenti sociālās ietekmes novērtēšanas un ietekmes uz vidi novērtēšanas jomā, kā arī cilvēktiesību jautājumos un apspriešanās ar ieinteresētajām personām jomā vai attiecībās ar sociālajiem partneriem un citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un kam ir attiecīgi vismaz 8 un 2 gadu atbilstoša pieredze.
Grupā jāietver arī vairāki eksperti ar iepriekšējām un padziļinātām zināšanām par Japānas ekonomiku (vēlamas arī zināšanas par darba tirgus jautājumiem un pieredze saistībā ar arodbiedrībām un citiem sociālajiem partneriem).
Kopumā grupai jāizmanto tādu ekspertu tīkls, kam ir pieredze un spējas 3 ilgtspējīgas attīstības aspektos, kā arī cilvēktiesībās, lai nepaļautos lielākoties uz sekundāriem pētījumiem.
Pretendentam savā piedāvājumā jāietver paziņojums par visu piedāvāto ekspertu ekskluzivitāti un pieejamību. Katram ekspertam jāapņemas būt pieejamam projekta darbības laikā. Ja tirdzniecības IIN laikā eksperts ir jāaizvieto (ar Komisijas rakstisku atļauju), darbuzņēmējam jāapliecina, ka jaunajam ekspertam ir tāda paša līmeņa kompetence kā aizvietojamajai personai un ka tā atbilst iepriekš norādītajai nepieciešamajai kvalifikācijai.
Piedāvājumā jāietver arī saraksts ar pēdējos 3 gados izpildītajiem galvenajiem līdzīgajiem projektiem, par kuru izpildi pieteikuma iesniedzējs bijis tieši atbildīgs un kuri pierāda viņa nopelnus un pieredzi ietekmes novērtēšanā.
Lai pierādītu, ka pakalpojumu sniedzējs atbilst tehnisko un profesionālo spēju kritērijiem, jāiesniedz turpmāk minētā informācija par pakalpojumu sniedzēja stāvokli un informācija un formālie dokumenti, kas nepieciešami, lai varētu novērtēt, vai pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās, finansiālās, profesionālās un tehniskās spējas atbilst minimālajiem standartiem:
a) informācija par pakalpojumu sniedzēja un/vai uzņēmuma vadošo darbinieku izglītības un profesionālajām kvalifikācijām, jo īpaši par pakalpojumu sniegšanu atbildīgās personas vai personu izglītības un profesionālajām kvalifikācijām (jāiekļauj detalizēti CV, kuros skaidri norādīta kompetence iepriekš aprakstītajās jomās);
b) pēdējos 3 gados sniegto galveno pakalpojumu saraksts, kurā norādītas summas, datumi, publiskie vai privātie saņēmēji un jo īpaši līdzīgi projekti, par kuru izpildi pieteikuma iesniedzējs bijis tieši atbildīgs.
Ja pretendents vēlas noslēgt apakšlīgumu vai citā veidā izmantot citu personu spējas, viņam ir jāpierāda, ka tā rīcībā būs resursi, kas vajadzīgi, lai izpildītu līgumu, piemēram, uzrādot šo personu apņemšanos nodot šos resursus uzņēmēja rīcībā.
Ja veiksmīgais pretendents ir privātpersona, privātpersonu apvienība vai vienīpašnieka uzņēmums, viņam būs jāpierāda, ka tiks garantēta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība. Komisija cita starpā ņems vērā risku, ko veiksmīgai projekta izpildei rada 1 vai vairāku iesaistīto privātpersonu nāve vai aiziešana no darba.
Tikai tie piedāvājumi, kas atbildīs visiem atlases kritērijiem, tiks izvērtēti, piemērojot piešķiršanas kritērijus.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 24.11.2014 - 11:00

Vieta:

rue de la Loi 170, Kārļa Lielā ēka, Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: pieteikumi dalībai piedāvājumu publiskajā atvēršanā jānosūta līdz 10.9.2014 tikai un vienīgi pa e-pastu I.1. iedaļā minētajai kontaktpersonai uz norādīto adresi. Precīzs laiks un vieta tiks paziņota tiem, kas nosūtījuši e-pastu, apliecinot savu interesi piedalīties atvēršanas sanāksmē.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija

Pretendenti var lejupielādēt konkursa dokumentus un visus iespējamos papildu dokumentus un informāciju no Tirdzniecības ĢD publisko iepirkumu interneta vietnes: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Šī vietne regulāri tiks aktualizēta, un pretendenta pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Dokumenti ir pieejami arī "e-Tendering" lietotnē šādā saitē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19.9.2014