Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 330937-2014

Visa förkortad version

01/10/2014    S188    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Bedömning av handelns konsekvenser för hållbar utveckling med avseende på avtalet om miljövaror

2014/S 188-330937

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för handel, direktorat D
Postadress: Rue de la Loi 200
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Urszula Stepkowska
Att: Sandra Gallina
E-post: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964117
Fax: +32 22966036

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för handel, direktorat D
Postadress: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Urszula Stepkowska
Att: Sandra Gallina
E-post: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964117
Fax: +32 22966036
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: handelspolitik.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Bedömning av handelns konsekvenser för hållbar utveckling med avseende på avtalet om miljövaror
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Uppdragstagarens lokaler eller på andra platser vid stationära datorer eftersom analysen kommer att utföras genom insamling av data för att studera litteratur etc.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Syftet med bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling är att bedöma handelsbestämmelserna under förhandlingar som kan påverka ekonomiska och sociala frågor, miljöfrågor och frågor om mänskliga rättigheter i EU och länder som förhandlar om avtalet om miljövaror.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79419000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Kontraktets budget, inklusive alla kostnader, förväntas inte överstiga 250 000 EUR för kontraktets hela löptid. Anbudsgivaren ska emellertid vara medveten om att kontraktet kommer att tilldelas enligt principen mest valuta för pengarna, dvs. till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Uppskattat värde, exkl. moms: 250 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ej tillämpligt.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivarna kommer att uteslutas från deltagande i detta upphandlingsförfarande om
a) de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,
b) de har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,
c) de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten,
d) de inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller i det land där kontraktet ska genomföras,
e) de i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens finansiella intressen,
f) de har varit föremål för administrativa sanktioner på grund av att de lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i upphandlingsförfarandet, eller inte har lämnat de uppgifter som krävs, eller har konstaterats bryta mot de kontraktsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt vid kontrakt som finansieras av budgeten.
Kontrakt får inte tilldelas anbudsgivare som i samband med upphandlingsförfarandet
a) befinner sig i intressekonflikt,
b) har lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i upphandlingsförfarandet, eller som inte lämnat de uppgifter som krävs,
c) befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning vilka anges i början av denna punkt (delpunkterna a–f).
Anbudsgivare måste tillhandahålla en försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av ovannämnda situationer.
Endast den anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet ska, innan kontraktet undertecknas, lämna bevis som styrker den avgivna försäkran på heder och samvete i form av följande handlingar:
— För punkterna a, b eller e: ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om ett sådant inte kan tillhandahållas, en aktuell handling med samma bevisvärde utfärdad av en behörig rättslig eller administrativ myndighet i ursprungs- eller härkomstlandet som visar att dessa krav är uppfyllda.
— För punkt d: ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i staten i fråga. Om landet i fråga inte utfärdar sådana handlingar eller intyg får dessa ersättas med en edsvuren försäkran eller en försäkran på heder och samvete som den berörda personen avgivit inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarius publicus eller en behörig branschorganisation i sitt ursprungs- eller härkomstland.
De handlingar som anges i de 2 punkterna ovan ska i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren eller den sökande är etablerad gälla juridiska och/eller fysiska personer, och, i de fall den upphandlande myndigheten anser det nödvändigt, företagsledare eller andra personer med rätt att representera, fatta beslut eller utföra kontroll med avseende på den sökande eller anbudsgivaren.
Om anbudsgivaren är ett konsortium bestående av företag eller grupper av tjänsteleverantörer ska ovanstående upplysningar lämnas för varje ingående företag eller grupp.
Kommissionen kan dock avstå från att kräva in bevishandlingar från en sökande eller anbudsgivare om sådana redan lämnats in i samband med ett annat upphandlingsförfarande, under förutsättning att handlingarna inte utfärdats för mer än 1 år sedan och att de fortfarande är giltiga. I sådana fall ska den sökande eller anbudsgivaren på heder och samvete försäkra att bevishandlingarna redan har lämnats i samband med ett tidigare upphandlingsförfarande, lämna en hänvisning till detta förfarande och bekräfta att situationen inte har förändrats. Ovannämnda information ska inbegripas i förfrågningsunderlaget.

Se webbplatsen för e-Certis, som tillhandahåller möjligheten att fastställa exakt vilka certifikat och intyg som krävs: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: — Tillräcklig ekonomisk och finansiell kapacitet för att säkerställa kontinuerligt och tillfredsställande genomförande under hela den planerade löptiden för kontraktet (och möjligtvis fastställa en lägsta årsomsättning).
— Tillförlitlighet hos de mildrande åtgärderna som läggs fram för att täcka eventuella brister i bevisen som läggs fram för kriterierna ovan.
Ekonomisk och finansiell kapacitet ska styrkas med 1 eller flera av följande handlingar:
a) Tillbörliga bankintyg eller, i tillämpliga fall, bevis på relevant yrkesansvarsförsäkring.
b) Årsredovisningshandlingar för högst de 3 senaste åren för vilka årsbokslut har upprättats.
c) Uppgifter om den totala omsättningen och omsättningen för de tjänster som kontraktet avser och som tillhandahållits under en period som inte sträcker sig längre än de 3 senaste tillgängliga räkenskapsåren.
Kommissionen kan avstå från att kräva att en sökande eller anbudsgivare lämnar bevishandlingarna ovan om sådana bevis redan lämnats in i samband med ett annat förfarande och om de fortfarande är giltiga.
Om anbudsgivaren eller den sökande av några särskilda anledningar som kommissionen anser berättigade inte kan lägga fram de efterfrågade referenserna, kan den ekonomiska och finansiella kapaciteten styrkas på något annat sätt som kommissionen anser vara lämpligt.
Om de ekonomiska och finansiella uttagningskriterierna uppfylls genom att förlita sig på en tredje part, kan kommissionen komma att kräva att, om denne anbudsgivare tilldelas kontraktet, denna part undertecknar kontraktet (blir uppdragstagare) eller, alternativt, tillhandahåller en gemensam förstahandsgaranti. Införande av skadeståndsansvar för den tredje part som tillhandahåller finansiell kapacitet ger ett bättre skydd av unionens finansiella intressen. Det ska meddelas i förfrågningsunderlaget. Om den tredje parten väljer att underteckna kontraktet ska denne styrka att denne inte befinner sig i en uteslutningssituation och att denne har tillträde till marknaden.
Till följd av denna anbudsinfordran kommer kommissionen att sluta ett kontrakt med en enda kontraktspart.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Den föreslagna arbetsgruppen måste bestå av experter med erfarenhet inom följande:
a) Miljömässiga hållbarhetsfrågor – i synnerhet den tekniska kapaciteten att bedöma handelsliberaliseringens inverkan på miljön.
b) Ekonomisk analys och handelsanalys samt handelsmodellering.
c) Sektorspecifik expertis.
d) Internationella handelsförhandlingar, inbegripet sådana inom det relevanta politikområdet (handelsregler).
e) Frågor om social hållbarhet – i synnerhet den tekniska kapaciteten att genomföra socialkonsekvensbedömningar, inbegripet analys av en rad kvalitativa och kvantitativa frågor gällande sysselsättning, anständigt arbete, jämställdhet och fattigdom på generell och sektorspecifik nivå.
f) Expertis inom mänskliga rättigheter.
g) Ekonomiska, sociala, miljömässiga och människorättsliga förutsättningar i EU:s 28 medlemsstater, i Japan och i de berörda länderna.
h) Verksamheter avseende rådgivning och nätverkande inbegripet samråd med det civila samhället och målgrupper – små och medelstora företag, näringsliv, icke-statliga miljöorganisationer, relevanta människorättsgrupper och företrädare för arbetsmarknadens parter.
Expertis och kunskap måste anges tydligt i de föreslagna meritförteckningarna. Varje experts expertområde måste anges tydligt.
Gruppen ska inbegripa en gruppledare, erfarna experter samt underordnade experter.
Gruppledaren ska uppvisa minst 10 års relevant yrkeserfarenhet. Gruppledaren ska ha en bakgrund inom ekonomi med ingående och styrkta kunskaper om konsekvensbedömning med avseende på hållbarhet.
Arbetsgruppen ska inbegripa erfarna och mindre erfarna handelsexperter (advokater, ekonomer och modelleringsexperter). Erfarna experter ska påvisa relevant yrkeserfarenhet på minst 8 år, och mindre erfarna experter ska uppvisa relevant yrkeserfarenhet på minst 2 år. Gruppen ska inbegripa erfarna och mindre erfarna experter inom bedömning av sociala och miljömässiga effekter samt inom människorättsliga frågor och samråd med intressenter eller förbindelser med arbetsmarknadens parter och andra representanter för det civila samhället med minst 8 respektive 2 års relevant erfarenhet.
Arbetsgruppen ska även inbegripa flera experter med föregående och djupgående kunskap om Japans ekonomi (företrädesvis inbegripet kunskap om arbetsmarknadsfrågor och erfarenhet med fackföreningar och andra av arbetsmarknadens parter).
Totalt sett ska gruppen använda sig av ett nätverk av experter som har erfarenhet och kapacitet avseende de 3 dimensionerna av hållbar utveckling såväl som avseende mänskliga rättigheter, i syfte att inte huvudsakligen lita till sekundärforskning.
I anbudet måste anbudsgivaren uppvisa en försäkran om ensamrätt och tillgänglighet för alla föreslagna experter. Alla experter ska förbinda sig att vara tillgängliga under projektets löptid. Om en expert måste ersättas under löptiden för konsekvensbedömningen för handelns hållbarhet ska uppdragstagaren, med skriftligt godkännande av kommissionen, visa att den nya experten har samma expertnivå som personen som ersätts, i enlighet med de erfordrade kvalifikationerna ovan.
Anbudet ska även inbegripa en förteckning över huvudsakliga relaterade projekt som utförts under den sökandes direkta ansvar under de 3 senaste åren och som styrker meriter och erfarenhet avseende konsekvensbedömning.
Följande information avseende tjänsteleverantörens egen ställning samt den information och de formaliteter som är nödvändiga för att bedöma de erfordrade ekonomiska, finansiella, yrkesmässiga och tekniska minimistandarderna ska tillhandahållas som bevis på uppfyllande av kriterierna avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet:
a) Uppgifter om utbildnings- och yrkeskvalifikationer för tjänsteleverantören och/eller företagets personal i ledande ställning samt, i synnerhet, för den person/de personer som ansvarar för tillhandahållandet av tjänsten (utförliga meritförteckningar ska inbegripas i vilka den expertis som beskrivs ovan tydligt anges).
b) En förteckning över de viktigaste tjänster som tillhandahållits under de senaste 3 åren, med uppgift om belopp, datum och mottagare, offentliga eller privata, och i synnerhet för liknande projekt som utförts under den sökandes direkta ansvar.
I de fall en anbudsgivare vill anlita underleverantörer eller på annat sätt lita till andra enheters kapacitet, ska anbudsgivaren styrka sin tillgång till de resurser som behövs för kontraktets genomförande, till exempel genom att redovisa ett åtagande från dessa enheter om att ställa resurserna i fråga till förfogande.
Om den utvalda anbudsgivaren är en enskild person, ett partnerskap av enskilda personer eller en enskild firma ska vederbörande visa att tjänsternas kontinuitet kan garanteras. Kommissionen kommer bland annat att beakta risken för att projektet inte genomförs på grund av att 1 eller flera av de deltagande personerna avlider eller avgår.
Endast de anbud som uppfyller alla uttagningskriterier kommer att gå vidare för bedömning utifrån tilldelningskriterierna.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 24.11.2014 - 11:00

Plats:

Rue de la Loi 170, Charlemagne-byggnaden, Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Begäran om att närvara vid det offentliga öppnandet ska sändas senast den 10.9.2014, endast per e-post till namnet på den kontaktpunkt och den adress som anges i punkt I.1. Exakt tid och plats kommer att meddelas dem som skickat e-post för att anmäla sitt intresse för att närvara vid mötet för öppnande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Anbudsgivare kan ladda ned upphandlingsdokumenten och alla eventuella kompletterande handlingar och information från GD Handels webbplats för offentlig upphandling http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Handlingarna kan även erhållas via applikationen för e-upphandling genom följande länk https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19.9.2014