Dostawy - 330945-2020

14/07/2020    S134

Polska-Katowice: Akcesoria spawalnicze

2020/S 134-330945

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327161489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa drutów do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 273-5

Numer referencyjny: 701903282-1
II.1.2)Główny kod CPV
44315100 Akcesoria spawalnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę drutów do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.-nr grupy 273-5. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 6. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 276 742,00 kg drutów do spawania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 918 375.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drut do spawania – SPG1 – pręty

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100 Akcesoria spawalnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1 drut do spawania SPG1 2,00 mm goły pręty 330,000 kg;

1.2 drut do spawania SPG1 2,50 mm goły pręty 250,000 kg;

1.3 drut do spawania SPG1 3,00 mm goły pręty 733,000 kg;

1.4 drut do spawania SPG1 3,25 mm goły pręty 1 035,000 kg;

1.5 drut do spawania SPG1 4,00 mm goły pręty 1 148,000 kg;

1.6 drut do spawania SPG1 5,00 mm goły pręty 150,000 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drut do spawania – SG2=G3S1=ER 70S-6 – miedziowany szpule

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100 Akcesoria spawalnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 0,80 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 2 108,000 kg;

2.2 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 1,00 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 1 424,000 kg;

2.3 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 1,20 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 53 161,000 kg;

2.4 drut do spawania SG2=G3S1=ER 70S-6 1,60 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 290,000 kg.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drut do spawania – SG3=G4S1=ER70S-6 – miedziowany szpule, beczka

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100 Akcesoria spawalnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 0,80 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 699,000 kg;

3.2 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 1,00 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 895,000 kg;

3.3 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 1,20 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany szpule 89 149,000 kg;

3.4 drut do spawania SG3=G4S1=ER 70S-6 1,20 mm DIN 8559 EN 440 AWS A5.18 miedziowany beczka 80 000,000 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drut lity do spawania – miedziowany – szpula, beczka

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100 Akcesoria spawalnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1 drut lity do spawania MIG 75=LNM Moniva=OK Aristorod 13.29=OK Aristorod 69 1,20 mm PN-EN ISO 16834-A (G 69 4 M MN3NI1CRMO) AWS A5.28 (ER 110S-G) miedziowany szpula granica plastyczności do 690N/MM2 5 000,000 kg;

4.2 drut lity do spawania MIG 75=LNM Moniva=OK Aristorod 13.29=ok aristorod 69 1,20 MM PN-EN ISO 16834-A (G 69 4 M MN3NI1CRMO) AWS A5.28 (ER 110S-G) miedziowany beczka granica plastyczności do 690N/MM2 6 000,000 kg.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drut proszkowy do napawania

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100 Akcesoria spawalnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

5.1 drut rdzeniowy proszkowy do napawania MF1-GF-45-P Coreweld A 450 1,20 mm DIN 8555 szpule 225,000 kg;

5.2 drut rdzeniowy proszkowy do napawania MF6-GF-60-GP Coreweld A 600 1,20 mm DIN 8555 szpule 2 170,000 kg;

5.3 drut rdzeniowy proszkowy do napawania MF6-GF-60-GP Coreweld A 600 1,60 mm DIN 8555 szpule 800,000 kg;

5.4 drut rdzeniowy proszkowy do napawania i regeneracji MF1-GF-45GP Coreweld A 450R 1,20 mm DIN 8555 szpule 255,000 kg;

5.5 drut rdzeniowy proszkowy do napawania i regeneracji MF6-GF-60GP Coreweld A 600R 1,20 mm DIN 8555 szpule 2 665,000 kg.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drut lity do spawania i napawania – do stali trudnospawalnych różnoimiennych – szpula, beczka

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100 Akcesoria spawalnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały i Zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

6.1 drut lity do spawania i napawania G18 8 MN=ER 307 SI=SG X15CRNIMN 18 8 1,20 MM EN 12072 DIN 8556 ASME/AWS A5.9 do stali trudnospawalnych różnoimiennych szpule 25 255,000 kg;

6.2 drut lity do spawania i napawania G18 8 MN=ER 307 SI=SG X15CRNIMN 18 8 1,20MM EN 12072 PN-EN ISO 14343-A DIN 8556 ASME/AWS A5.9 do stali trudnospawalnych różnoimiennych beczka (SW 307 SI=CROMAMIG 307 SI=INERTFIL 307=LNM 307) 3 000,000 kg.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 213-524240
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Drut do spawania – SPG1 – pręty

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum – Lider – Przedsiębiorstwo Produkcji, Usług i Handlu „Anix” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Budowlana 19
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „WAM” Spółka Jawna W. Szymańska, A. Chudzicka, M. Fit
Adres pocztowy: ul. Modrzewiowa 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-219
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Macpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Zabrzańska 26
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 904.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 868.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Drut do spawania – SG2=G3S1=ER 70S-6 – miedziowany szpule

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Drut do spawania – SG3=G4S1=ER70S-6 – miedziowany szpule, beczka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum – Lider – Przedsiębiorstwo Produkcji, Usług i Handlu „Anix” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Budowlana 19
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „WAM” Spółka Jawna W. Szymańska, A. Chudzicka, M. Fit
Adres pocztowy: ul. Modrzewiowa 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-219
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Macpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Zabrzańska 26
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 902 471.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 880 207.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Drut lity do spawania – miedziowany – szpula, beczka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Drut proszkowy do napawania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Drut lity do spawania i napawania – do stali trudnospawalnych różnoimiennych – szpula, beczka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od 12.9.2019 będzie obowiązywać do 31.8.2020).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa 31.8.2020 będzie obowiązywać do 30.11.2020).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

6. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W częściach zamówienia nr 4, 5, 6 Wykonawca odmówił zawarcia umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2020