Supplies - 331058-2023

02/06/2023    S105

Czechia-Prague: Butter

2023/S 105-331058

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Správa státních hmotných rezerv
National registration number: 48133990
Postal address: Šeříková 616/1
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 15000
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lucie Leipertová
E-mail: lleipertova@sshr.cz
Telephone: +420 222806235
Internet address(es):
Main address: https://www.sshr.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/SSHR
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

21-081.6 Máslo - pořízení a ochraňování

II.1.2)Main CPV code
15530000 Butter
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem VZ je pořízení celkového množství 400 t stolního másla (dále i „máslo“), jeho ochraňování a obměna. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv ČR jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací a ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - bloky o hmotnosti 25 kg/kus. Část 2: Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - kostky o hmotnosti 250 g/kus.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1: Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - bloky o hmotnosti 25 kg/kus

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
63100000 Cargo handling and storage services
15530000 Butter
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

Místem plnění jsou maximálně 3 skladovací zařízení účastníka v souladu s jeho nabídkou. Skladovací zařízení musí být na území České republiky.

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - bloky o hmotnosti 25 kg/kus.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Srážka v % při zpětném odkupu z evidenční ceny 1 tuny másla / Weighting: 20
Price - Weighting: 55
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2: Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - kostky o hmotnosti 250 g/kus

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
63100000 Cargo handling and storage services
15530000 Butter
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

Místem plnění jsou maximálně 3 skladovací zařízení účastníka v souladu s jeho nabídkou. Skladovací zařízení musí být na území České republiky.

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - kostky o hmotnosti 250 g/kus.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Srážka v % při zpětném odkupu z evidenční ceny 1 tuny másla / Weighting: 20
Price - Weighting: 55
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 070-206838
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Část 1: Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - bloky o hmotnosti 25 kg/kus

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Část 2: Dodávka, ochraňování a obměna 200 tun másla - kostky o hmotnosti 250 g/kus

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2023