Serviços - 331176-2023

05/06/2023    S106

Polónia-Varsóvia: Serviços de reparação e manutenção de grupos de refrigeração

2023/S 106-331176

Anúncio de concurso – sectores especiais

Serviços

Base jurídica:
Diretiva 2014/25/UE

Secção I: Entidade adjudicante

I.1)Nome e endereços
Nome oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Número de registo nacional: KRS: 0000013479
Endereço postal: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Localidade: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-120
País: Polónia
Pessoa de contacto: Barbara Bednarska
Correio eletrónico: Barbara_Bednarska@gkpge.pl
Telefone: +48 722260090
Endereço(s) Internet:
Endereço principal: www.pgeenergiaciepla.pl
Endereço do perfil do adquirente: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Comunicação
Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para acesso direto, completo e ilimitado em: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Para obter mais informações, consultar o endereço indicado acima
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para eletronicamente para: https://swpp2.gkpge.pl
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o endereço indicado acima
I.6)Atividade principal
Eletricidade

Secção II: Objeto

II.1)Quantidade ou âmbito do concurso
II.1.1)Título:

Obsługa serwisowo-konserwacyjna systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Número de referência: POST/PEC/PEC/ZSE/00430/2023
II.1.2)Código CPV principal
50730000 Serviços de reparação e manutenção de grupos de refrigeração
II.1.3)Tipo de contrato
Serviços
II.1.4)Descrição resumida:

Obsługa serwisowo-konserwacyjna systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não
II.2)Descrição
II.2.2)Código(s) CPV adicional(is)
50700000 Serviços de reparação e manutenção de equipamento em edifícios
45331000 Instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado
II.2.3)Local de execução
Código NUTS: PL634 Gdański
Local principal de execução:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Descrição do concurso:

Przedmiotem Zamówienia jest: obsługa serwisowo-konserwacyjna systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Critérios de adjudicação
Critérios a seguir enunciados
Preço
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Duração em meses: 36
O contrato é passível de recondução: não
II.2.10)Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não
II.2.11)Informação sobre as opções
Opções: não
II.2.13)Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
II.2.14)Informação adicional

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z Datą Wejścia w Życie Umowy.

Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico

III.1)Condições de participação
III.1.1)Habilitação para o exercício da atividade profissional, incluindo requisitos em matéria de inscrição em registos profissionais ou comerciais
Lista e breve descrição das condições:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.2)Capacidade económica e financeira
Lista e breve descrição dos critérios de seleção:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.3)Capacidade técnica e profissional
Lista e breve descrição dos critérios de seleção:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.4)Regras e critérios objetivos para participação
Lista e breve descrição das regras e dos critérios:

Wykaz obiektywnych zasad i kryteriów udziału w postępowaniu zostały określone w pkt. 15 SWZ.

III.1.6)Cauções e garantias exigidas:

1. Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym Postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt. 27 SWZ.

III.1.7)Principais condições de financiamento e modalidades de pagamento e/ou referência às disposições que as regulam:

Warunki finansowe zostały określone w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos ao qual vai ser adjudicado o contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy Pzp:

1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia;

2. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów;

3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopi umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Condições relacionadas com o contrato
III.2.2)Condições de execução do contrato:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze Projektem Umowy, wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ.

Secção IV: Procedimento

IV.1)Descrição
IV.1.1)Tipo de procedimento
Concurso aberto
IV.1.3)Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
IV.1.8)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: sim
IV.2)Informação administrativa
IV.2.2)Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Data: 04/07/2023
Hora local: 11:00
IV.2.3)Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos convites para participar aos candidatos selecionados
IV.2.4)Línguas em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser apresentados:
Polaco
IV.2.7)Condições de abertura das propostas
Data: 04/07/2023
Hora local: 13:00
Local:

Otwarcie Ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia Ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z Ofertą.

Secção VI: Informação complementar

VI.1)Informação sobre o carácter recorrente
Contrato recorrente: não
VI.3)Informação adicional:

1. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 378 ust. 1 w zw. z art. 132 i nast. Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.

2. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Wszelkie informacje niezamieszczone w treści ogłoszenia o zamówieniu, a istotne dla postępowania znajdują się w SWZ – prosimy Wykonawców o szczegółowe zapoznanie się z jej treścią.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Pzp.

6. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

VI.4)Procedimentos de recurso
VI.4.1)Organismo responsável pelos processos de recurso
Nome oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Endereço postal: ul. Postępu 17a
Localidade: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polónia
Correio eletrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Telefone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Endereço Internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Processo de recurso
Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre os processos de recurso
Nome oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Endereço postal: ul. Postępu 17a
Localidade: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polónia
Correio eletrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Telefone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Endereço Internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data de envio do presente anúncio:
31/05/2023