Lucrări - 331251-2015

Afișează vizualizare compactă

22/09/2015    S183

Luxemburg-Luxemburg: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice)

2015/S 183-331251

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European, Direcția Generală Infrastructură și Logistică
Adresă: plateau de Kirchberg, clădirea Konrad Adenauer, biroul 2A008
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: șefului unității
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 4300-24527

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=949

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice).
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Luxemburg.

Cod NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg constă în construcția unei extensii a unei clădiri administrative de aproximativ 190 000 m2 și, sub rezerva unei decizii care va fi luată ulterior, în renovarea unei clădiri administrative existente de 65 000 m2. Complexul administrativ astfel constituit este destinat găzduirii tuturor serviciilor Parlamentului European care își desfășoară activitatea în Luxemburg.

Prezentul contract vizează următoarele loturi:
— lotul 45 „Amenajare exterioară est”;
— lotul 741 „Încălzire și climatizare”;
— lotul 742 „Sistem de ventilație și de detectare a CO”;
— lotul 743 „Gestiune tehnică centralizată (GTC)/reglare”;
— lotul 75 „Energie electrică – curenți tari”.
Loturile sunt indivizibile. Atribuirea se va face separat pentru fiecare lot.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe, 44163121 Conducte de încălzire, 44162000 Ţevărie, 45331210 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie, 42500000 Echipamente de răcire şi de ventilare, 45315100 Instalaţii electrotehnice, 44162100 Accesorii de ţevărie, 44621111 Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice, 45112700 Lucrări de arhitectură peisagistică, 45310000 Lucrări de instalaţii electrice

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea acestor opțiuni: opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Informații privind loturile

Lot nr: 45 Denumire: Amenajare exterioară est
1)Descriere succintă
Lotul 45 – amenajare exterioară est:
T1: amenajare exterioară;
T2: asfalt turnat;
T3: drumuri.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45112700 Lucrări de arhitectură peisagistică

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 741 Denumire: Încălzire și climatizare
1)Descriere succintă
Lotul 741 – încălzire și climatizare:
T1: încălzire;
T2: climatizare;
T3: aparate terminale;
T4: lucrări diverse;
T5: dulapuri electrice și cablaj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe, 44163121 Conducte de încălzire, 44162000 Ţevărie, 44162100 Accesorii de ţevărie, 44621111 Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 57 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 742 Denumire: Sistem de ventilație și de detectare a CO
1)Descriere succintă
Lotul 742 – sistem de ventilație și de detectare a CO:
T1: instalare de echipamente de ventilație;
T2: lucrări diverse;
T3: sistem de detectare a CO pentru parcări;
T4: dulapuri electrice și cablaj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45331210 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie, 42500000 Echipamente de răcire şi de ventilare

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 57 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 743 Denumire: Gestiune tehnică centralizată (GTC)/reglare
1)Descriere succintă
Lotul 743 – gestiune tehnică centralizată (GTC)/reglare:
T1: gestiune tehnică centralizată (GTC);
T2: lucrări diverse.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45315100 Instalaţii electrotehnice

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 57 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 75 Denumire: Energie electrică – curenți tari
1)Descriere succintă
Lotul 75 – energie electrică – curenți tari:
T1: curent tare;
T2: iluminat;
T3: producție de energie electrică prin panouri fotovoltaice.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45310000 Lucrări de instalaţii electrice

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 47 000 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 53 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimată rotunjită include: bază + regie + opțiuni.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea proiectul de contract.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea proiectul de contract și punctul III.1.4 din prezentul anunț de participare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: da
Descrierea condițiilor speciale: contractul va fi încheiat între ofertantul câștigător și compania imobiliară SI KAD PE constituită de Parlamentul European în vederea asigurării finanțării proiectului de construcție. Această companie va asigura plata facturilor.
Pentru mai multe informații, a se consulta caietul de sarcini.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertanții trebuie să furnizeze dovada statutului și a autorizării lor de a produce obiectul vizat de contract, conform legislației lor naționale.
În acest scop, aceștia trebuie să anexeze la ofertă orice document justificativ relevant, precum:
1. un certificat de înscriere în registrul comerțului sau al profesiilor;
2. o copie a statutului companiei lor;
3. un certificat care să ateste apartenența la o organizație specifică;
4. un certificat de înscriere în registrul TVA;
5. o declarație pe propria răspundere.
În cazul în care niciunul dintre aceste documente nu furnizează suficiente dovezi care să permită atestarea și evaluarea existenței unei astfel de autorizări, Parlamentul European poate accepta alte documente oficiale echivalente furnizate de ofertant.
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, dovada statutului și a autorizării de a produce obiectul vizat de contract trebuie furnizată de toți operatorii care vor executa lucrările.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: pentru a permite verificarea acestor criterii, ofertanții trebuie să furnizeze odată cu oferta:
1. declarația privind cifra de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, întocmită pe baza modelului furnizat în acest scop în dosarul pentru depunerea ofertelor anexat la acest dosar al invitației la licitație;
2. fișa de informații financiare pentru ultimele 2 exerciții financiare încheiate, întocmită pe baza modelului furnizat în acest scop în dosarul pentru depunerea ofertelor anexat la acest dosar al invitației la licitație;
3. copia bilanțurilor și a conturilor de exploatare pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
4. orice alt document pe care îl consideră util pentru verificarea criteriilor privind capacitatea financiară și economică.
Criteriile (a) și (b) de mai sus vor permite verificarea capacității financiare și economice minime a ofertanților. În cazul în care consideră că verificarea acestor criterii nu furnizează toate garanțiile solicitate în privința capacității economice și financiare a ofertanților, Parlamentul European va analiza bilanțurile și conturile de profit și pierdere ale acestora în vederea verificării capacității lor financiare de a finaliza pe deplin contractul pentru care depun ofertă. În cazul în care rezultatele acestei analize nu sunt concludente, Parlamentul European va solicita garanții suplimentare din partea ofertantului, în lipsa cărora oferta nu va fi selectată, iar ofertantul nu va putea pretinde o compensație financiară.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): ofertantul trebuie să dispună de o capacitate economică și financiară suficientă care să îi permită executarea contractului în conformitate cu dispozițiile contractuale.
Pentru acest contract, Parlamentul European solicită ofertanților să dispună de o capacitate financiară și economică minimă care va fi evaluată pe baza următoarelor criterii:
(a) cifra de afaceri medie anuală a ofertantului este egală cu sau mai mare decât valoarea specificată în tabelul II de mai jos; și
(b) viabilitatea economică și financiară a ofertantului pe parcursul executării contractului, evaluată pe baza metodei de punctare Conan-Holder.
Vor fi selectați ofertanții care vor obține un punctaj mai mare de 10 pe parcursul ultimelor 2 exerciții financiare încheiate.
Ofertanții care vor obține un punctaj mai mic de 4 pentru ultimul exercițiu financiar nu vor fi selectați, iar oferta lor va fi respinsă automat.
În toate celelalte cazuri, ofertanții vor fi selectați doar dacă:
— excedentul lor brut de exploatare a fost pozitiv pentru aceste 2 exerciții financiare; și
— capitalul lor propriu a fost pozitiv la închiderea acestor 2 exerciții financiare.
Tabelul II:
lot; descriere; cifra de afaceri anuală minimă solicitată:
lotul 45; amenajare exterioară est; 4 000 000 EUR;
lotul 741; încălzire și climatizare; 20 000 000 EUR;
lotul 742; sistem de ventilație și de detectare a CO; 18 000 000 EUR;
lotul 743; gestiune tehnică centralizată (GTC)/reglare; 10 000 000 EUR;
lotul 75; energie electrică – curenți tari; 27 000 000 EUR.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
pentru a permite verificarea acestor criterii, ofertanții trebuie să furnizeze odată cu oferta:
1. o listă de referințe ale principalelor lucrări de aceeași natură cu cele care fac obiectul lotului pentru care se depune ofertă, întocmită pe baza modelului furnizat în acest scop în dosarul pentru depunerea ofertelor anexat la acest dosar al invitației la licitație.
Această listă va menționa natura lucrărilor, valoarea și suprafața proiectului, beneficiarul lucrărilor (clientul), valoarea lucrărilor realizate de ofertant pentru această operațiune, locul și perioada lor de execuție, precum și data recepției (provizorii) și identificarea semnatarului certificatului de bună execuție sau a unui document echivalent pentru lucrările în curs care îndeplinesc caracteristicile definite mai jos.
Pentru lucrările executate în cadrul unui grup, consorțiu sau în asociere cu alte companii, va fi luată în considerare numai valoarea lucrărilor executate de ofertant în cadrul grupului; această valoare trebuie menționată în raport cu referința în cauză.
Lista trebuie însoțită de certificate de bună execuție emise de beneficiarul lucrărilor și trebuie să ateste că respectivele lucrări au fost finalizate în mod corespunzător la un standard profesional bun; trebuie specificate, de asemenea, numele și datele exacte ale semnatarului certificatului, care poate furniza Parlamentului European informații privind derularea lucrărilor. În cazul lucrărilor în curs de executare, ofertantul trebuie să furnizeze un document echivalent (de exemplu, certificat de bună execuție a lucrărilor, copie a contractului, decontul lucrărilor deja finalizate) validat de beneficiarul lucrărilor, cu detalii privind analiza progreselor înregistrate;
2. o organigramă nominală detaliată în care să se descrie structura organizațională a ofertantului și funcționarea acesteia, împreună cu diplomele, certificatele profesionale și CV-urile persoanelor incluse în organigramă;
3. o declarație privind efectivele medii anuale ale ofertantului din ultimii 3 ani calendaristici, întocmită pe baza modelului furnizat în acest scop în dosarul pentru depunerea ofertelor anexat la acest dosar al invitației la licitație;
4. o descriere a echipamentelor și a software-ului prevăzute pentru executarea contractului;
5. o descriere a sistemului de asigurare a calității implementat de ofertant bazat pe manualul său privind calitatea și/sau o certificare ISO 9001/EN 29001 sau orice alt element informativ echivalent;
6. o descriere a sistemului de management de mediu implementat de ofertant și/sau o certificare EMAS sau ISO 14001 sau orice alt element informativ echivalent;
7. orice altă informație pe care dorește să o comunice ofertantul pentru a atesta capacitatea tehnică și profesională solicitată.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
ofertantul trebuie să dispună de o capacitate tehnică și profesională suficientă care să îi permită executarea contractului în cauză în conformitate cu dispozițiile contractuale. În cazul în care, în lumina informațiilor furnizate de ofertant, capacitatea sa tehnică și profesională se dovedește a fi în mod clar insuficientă pentru executarea contractului în cauză, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să poată pretinde o compensație financiară.
Pentru acest contract, Parlamentul European solicită ofertanților să dispună de o capacitate tehnică și profesională minimă care va fi evaluată pe baza următoarelor elemente:
— cel puțin 5 ani de experiență profesională în materie de lucrări de aceeași natură cu cele vizate de acest contract; și
— 1 referință privind clădiri terțiare noi sau complet renovate, pentru care valoarea lucrărilor executate de ofertant este mai mare decât valorile stabilite în tabelul III de mai jos și în cazul cărora lucrările au fost executate în ultimii 5 ani înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor sau sunt în curs de executare; și
— referințe privind clădiri terțiare noi sau complet renovate, pentru care suma totală a valorilor lucrărilor executate de ofertant este mai mare decât valorile stabilite în tabelul IV de mai jos și în cazul cărora lucrările au fost executate în ultimii 5 ani înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor sau sunt în curs de executare.
Tabelul III:
lot; descriere; valoarea lucrărilor – valoare minimă:
lotul 45; amenajare exterioară est; 1 500 000 EUR;
lotul 741; încălzire și climatizare; 8 000 000 EUR;
lotul 742; sistem de ventilație și de detectare a CO; 7 000 000 EUR;
lotul 743; gestiune tehnică centralizată (GTC)/reglare; 5 000 000 EUR;
lotul 75; energie electrică – curenți tari; 10 000 000 EUR.
Tabelul IV:
lot; descriere; suma totală a valorilor lucrărilor – valoare minimă:
lotul 45; amenajare exterioară est; 6 000 000 EUR;
lotul 741; încălzire și climatizare; 25 000 000 EUR;
lotul 742; sistem de ventilație și de detectare a CO; 20 000 000 EUR;
lotul 743; gestiune tehnică centralizată (GTC)/reglare; 15 000 000 EUR;
lotul 75; energie electrică – curenți tari; 40 000 000 EUR;
— resurse umane și materiale disponibile, suficiente pentru a asigura respectarea termenelor stabilite pentru executarea lucrărilor; efectivele medii anuale minime ale ofertantului solicitate sunt indicate în tabelul V de mai jos:
Tabelul V:
lot; descriere; efectivele medii anuale minime:
lotul 45; amenajare exterioară est; 30;
lotul 741; încălzire și climatizare; 120;
lotul 742; sistem de ventilație și de detectare a CO; 100;
lotul 743; gestiune tehnică centralizată (GTC)/reglare; 40;
lotul 75; energie electrică – curenți tari; 150;
— o aptitudine specifică de a trata aspectele legate de mediu ale proiectului definite la articolul 10.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
INLO – D – UPIL – T – 15 – AO6.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 42-070863 din 28.2.2015

Alte publicări anterioare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 123-218302 din 1.7.2014

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 21.10.2015
Documente contra cost: da
Prețul: 250 EUR
Condiții și modalitate de plată: anumite documente pot fi accesate gratuit pe platforma e-tendering menționată la punctul I.1 (după înregistrarea pe platformă):
A. ghid;
B. invitația la licitație;
C. caiet de sarcini (fără anexe);
D. proiect de contract (fără anexe).
Pentru obținerea dosarului complet pentru toate loturile, prețul este fix, indivizibil, de 250 EUR.

Operatorii economici interesați trebuie să își comunice intenția printr-un e-mail trimis la adresa: inlo.ao-kad@ep.europa.eu confirmat printr-o scrisoare trimisă autorității contractante (a se vedea punctul I.1 din prezentul anunț).

Aceștia vor indica în această corespondență datele lor de contact exacte, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA și referința lotului (loturilor) în cauză.
În același timp, aceștia vor transfera suma în următorul cont deschis în numele SI KAD PE la banca BGL BNP Paribas:
COD BIC: BGLLLULL
IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000
indicând la rubrica comunicare „AO-T-15-AO6/(numele exact al companiei + orașul)”.
Aceștia vor primi un e-mail de confirmare a primirii cererii lor și a sumei sus-menționate, precum și o factură.
Documentele invitației la licitației sunt furnizate de Parlamentul European în limba franceză (limba contractului), cu o traducere în limba engleză sau în limba germană a principalelor documente, pe suport de hârtie (parțial) și pe suport informatic.
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
4.1.2016
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11.1.2016

Locul:

Parlamentul European, plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg, LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: pentru a facilita organizarea ședinței de deschidere, ofertanții care doresc să participe trebuie să trimită o confirmare a acestei intenții la departamentul responsabil pentru gestionarea acestui contract prin poștă sau prin e-mail înainte de 6.1.2016, la următoarea adresă:

Parlamentul European, Direcția Generală Infrastructură și Logistică, Unitatea pentru proiecte imobiliare – Luxemburg, în atenția: șefului unității, clădirea Konrad Adenauer, biroul 02 A 008, Luxemburg, LUXEMBURG. E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu

Acest departament le va comunica locul exact unde va avea loc deschiderea ofertelor.
Ofertanții pot fi reprezentați la deschiderea ofertelor de maximum 2 persoane.
Ofertanții trebuie să specifice în cererea lor de participare la deschiderea ofertelor:
— numele companiei lor și datele de contact ale acestora (e-mail);
— numele și prenumele persoanelor care vor participa la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare
Limba proiectului este limba franceză.
A se vedea documentele care constituie invitația la licitație.
Punctul IV.3.4 din acest anunț „Termen-limită pentru primirea ofertelor” va fi înțeles după cum urmează: „Termen-limită pentru depunerea ofertelor” astfel cum se definește la punctul 4 din invitația la licitație.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, CP 403
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă Internet: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: părțile interesate trebuie să contacteze organismele competente pentru căile de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10.9.2015