Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 331382-2021

Submission deadline has been amended by:  369837-2021
02/07/2021    S126

Polska-Szczecin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2021/S 126-331382

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: DZP-240/30/PN/2021
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Orzechowska, Marzena Kopacka-Biculewicz
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komór, łaźni, sterylizatorów i innych urządzeń laboratoryjnych dla budynku MCD nr 3 PUM

Numer referencyjny: DZP-240/30/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór, łaźni, sterylizatorów i innych urządzeń laboratoryjnych dla budynku MCD nr 3 PUM.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury i wyposażenia laboratoryjnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38416000 PH-metry
38436200 Wyparki rotacyjne
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
42716200 Suszarki
42943000 Łaźnie termostatyczne i akcesoria
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje dostawę 16 pozycji asortymentowych (produktów), w tym m.in. komory badań cieplnych, suszarki laboratoryjne, łaźnie wodne, membranowe pompy do płynów, wyparki próżniowe, pH-metr, podnośniki laboratoryjne, czasze grzejne, kontrolery temperatury, suszarki laboratoryjne, myjka ultradźwiękowa oraz minipompa próżniowa. Opis przedmiotu zamówienia i ilości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury laboratoryjnej do sterylizacji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33191100 Urządzenia sterylizujące
33152000 Inkubatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje dostawę 5 pozycji asortymentowych (produktów), w tym m.in. sterylizatory, inkubatory laboratoryjne i komorę klimatyczną.

Opis przedmiotu zamówienia i ilości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa myjek ultradźwiękowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 3 obejmuje dostawę 2 pozycji asortymentowych – myjek ultradźwiękowych.

Opis przedmiotu zamówienia i ilości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa łaźni wodnej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42943000 Łaźnie termostatyczne i akcesoria
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 4 obejmuje dostawę łaźni wodnej w ilości 1 sztuki, której opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komory laminarnej

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42514300 Aparatura filtrująca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 5 obejmuje dostawę komory laminarnych w ilości 4 sztuki, której opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykami

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42514300 Aparatura filtrująca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 6 obejmuje dostawę komory laminarnej do pracy z cytostatykami w ilości 1 sztuki, której opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykami

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42514300 Aparatura filtrująca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 7 obejmuje dostawę komory laminarnej do pracy z cytostatykami w ilości 1 sztuki, której opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komory laminarnej

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42514300 Aparatura filtrująca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia w części 8 obejmuje dostawę komory laminarnej w ilości 1 sztuki, której opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— serwis – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. Wykonawca na wezwanie zamawiającego złoży następujące dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1. oświadczenie JEDZ, aktualne na dzień składania ofert.

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 108 ust. 4 Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, chyba, że można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;

3. opis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, chyba, że można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;

4. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, chyba że zawiera się ona w JEDZ;

5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 Pzp, chyba że zawiera się ona w JEDZ lub w innych złożonych dokumentach;

6. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:

a) z pkt 2, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

b) pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, chyba, że można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;

c) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a i b, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – wystawione w terminach, o których mowa w pkt a i b.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) w zakresie części 1 zamówienia – posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawę komór badań cieplnych lub suszarek laboratoryjnych lub łaźni wodnych lub sprzętu laboratoryjnego, o wartości łącznej przynajmniej 200 000,00 PLN brutto;

a) w zakresie części 2 zamówienia – posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawę sterylizatorów lub inkubatorów, o wartości łącznej przynajmniej 100 000,00 PLN brutto;

a) w zakresie części 5 zamówienia – posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawę komór laminarnych, o wartości łącznej przynajmniej 100 000,00 PLN brutto.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.

W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

2. W odniesieniu do części 3–4, 6, 7, 8 zamawiający nie stawia warunku doświadczenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w części 1, 2 i 5 postępowania, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w tych częściach, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku oferty wspólnej ww. wykaz i dowody składa na wezwanie pełnomocnik wykonawców składających ofertę wspólną.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. W ramach realizacji zamówienia w każdej części wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, a także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

2. Miejscem dostawy będzie: MCD nr 3, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin. Po zawarciu umowy z wykonawcą i otrzymaniu od wykonawcy informacji o planowanej dostawie zamawiający doprecyzuje dokładne miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia.

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór każdej dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Jeżeli dostawa będzie realizowana w częściach, za termin dostawy zamawiający uzna datę ostatniej dostawy.

5. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje przedstawiciel zamawiającego w miejscu wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

2. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 Pzp, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pum.edu.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na platformie zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia.

4. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive) nie będzie brana pod uwagę.

5. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.

6. Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

8. Adres e-mail do przesłania faktury elektronicznej: kwestura@pum.edu.pl

9. Zamawiający przewiduje w każdej z części zamówienia zastosowanie art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w każdej z części postępowania.

10. Zgodnie z treścią art. 138 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wyznacza 31-dniowy termin składania ofert, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z uwagi na to, że składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w j. polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w j. polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na j. polski.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na platformie zakupowej), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie zakupowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 Pzp.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX Pzp nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do SO w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021