В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 331453-2020

15/07/2020    S135

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - ME – ERI – Подкрепа за отдела за изпълнение на проекти (PIU) за образователната програма на Черна гора

2020/S 135-331453

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 114-275554)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: eib-cpcm-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org/en/about/procurement
Адрес на профила на купувача: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010294001

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ME – ERI – Подкрепа за отдела за изпълнение на проекти (PIU) за образователната програма на Черна гора

Референтен номер: AA-010294-001
II.1.2)Основен CPV код
71356200 Услуги по оказване на техническа помощ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на техническата помощ е да се подпомогне Министерството на образованието на Черна гора при успешното изпълнение на образователната програма на Черна гора. Проектът включва изграждане и/или обновяване на инфраструктурата на общественото образование (напр. детски граници, начални училища, гимназии (средни училища) и професионалнообразователни училища и предоставяне на ИКТ оборудване и обзавеждане и специфично оборудване за професионалните училища. Консултантът ще предостави следните услуги: i) подкрепа за обществени поръчки; ii) управление и администриране на договори; iii) административна подкрепа; iv) преглед и създаване на система за рамката на мониторинг и оценка на свързаните с образованието данни; и v) редовно изпращане на доклади на ЕИБ за напредъка по цялостното изпълнение и завършване на проекта в съответствие с условията на договора за финансиране. Екипът ще включва двама основни експерти (ръководител на екипа и експерти в областта на обществените поръчки) и ad-hoc експерти според необходимостта.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/07/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 114-275554

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 03/09/2020
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 10/09/2020
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 07/09/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 14/09/2020
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Също така са публикувани преработени инструкции за оферентите, за да отразят тези промени.